Eivind Holden mot Helgeland Arbeiderblad

PFU-sak 94-082


SAMMENDRAG:
Helgeland Arbeiderblad publiserte 23. juni 1994 en artikkel med overskriften «Rasisme-anklager i kommunestyret». Av teksten framgår at to navngitte politikerne ble beskyldt for å ha rasistiske holdninger, og at anklagene om dette ble fremsatt av klageren og en annen navngitt politiker.

24. juni publiserte avisen en rettelse under overskriften «Helgeland Arbeiderblad beklager» . Der heter det:

«Det medførte ikke riktighet at SVs Eivind Holden i Brønnøy kommunestyre onsdag anklaget John-Arne Warholm og Ragnvald Dundas for å ha rasistiske holdninger, slik Helgeland Arbeiderblad skrev i går. Holden uttrykte seg i sterke ordelag om Warholm og Dundas sitt negative syn på flyktninge-mottak, men brukte ikke rasistiske holdninger som argument. Holden var også enig i protokolltilførselen fra Warholm og Dundas. I gårsdagens artikkel kunne man få et annet inntrykk. Overfor Helgeland Arbeiderblad har både Warholm og Dundas i ettertid bekreftet at det kun var Aps Asle Bakken som kom med rasisme-anklagene. Helgeland Arbeiderblad beklager.»

Samme dag ble kommunestyre-debatten kommetert på lederplass under overskriften «Unødig om flyktninger». Der heter det:

«Mange sterke ord falt da Brønnøy kommunestyre onsdag diskuterte hvorvidt kommunen skal ta imot flyktninger fra ex-Jugoslavia. Etter en lang debatt hvor mange tok ordet ble det til slutt vedtak om å si ja til søknaden fra Utlendingsdirektoratet, og etter planen skal de krigsherjede flyktningene ankomme kommunen i løpet av høsten. Men vi håper flyktningene aldri får høre debatten i kommunestyresalen. Den var mildt sagt unødvendig og pinlig. Størstedelen av tida gikk emd til å rakke ned på motstandernes synspunkter og anklage hverandre for å ha andre motiver for å si nei eller ja. Så langt gikk det at flyktninge-forkjemperne fra talerstolen beskyldte motstanderne for å ha rasistiske holdninger. Politikerne og kommunen er ikke tjent med slike tilstander, og vi må si oss enige med ordfører Harald Solbakk som utbrøt følgende da vedtaket endelig var gjort: – Jeg får håpe det blir lenge til neste gang vi opplever slikt i kommunestyret!»

Klageren viser til to brev han har sendt avisens redaktør, og ber utvalget vurdere avisens håndtering av saken.

Om avisens beklagelse skriver klageren følgende til redaktøren:

«I notisen er det en faktisk feil: I møtet tok jeg ikke stilling til innholdet i protokolltilførselen. Det går klart fram av brevet mitt i går. Det jeg gjorde i kommunestyret var å forsvare Dundas og Warholm sin selvsagte rett til å legge ved en protokolltilførsel. (…) Beklagelsen har fått en beskjeden plass i forhold til det store oppslaget som var i går. Folk flest vil derfor sannsynligvis ikke se beklagelsen, men det er i seg selv ikke noe stort poeng for meg, hadde det ikke vært for dagens leder: Øverst i dagens leder står det under «Unødig om flyktninger» bl.a.: «Størstedelen av tida gikk med til å rakke ned på motstandernes synspunkter og anklage hverandre for å ha andre motiver for å si nei eller ja. Så langt gikk det at flyktningeforkjemperne (min utheving) fra talerstolen beskyldte motdstanderne for å ha rasistiske holdninger.»

Klageren mener avisens lederartikkel bidrer til å «sementere gårsdagens feilaktige oppslag om meg hos de av leserne som ikke fin-leser avisa» , og han begrunner dette med å vise til at Helgeland Arbeiderblad i sin lederartikkel benytter flertallsbetegnelsen «flyktninge-forkjemperne».

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt frem for utvalget med følgende innstilling:

«I det foreliggende tilfellet har journalisten misoppfattet det som fant sted i kommunestyremøtet. Dette var uheldig, men sekretariatet mener at det ikke er naturlig å karakterisere dette som brudd på god presseskikk. Det uriktige oppslaget ble korrigert og beklaget i avisen dagen etter. Det var også uheldig at Helgeland Arbeiderblad brukte flertalls-betegnelsen «flyktningeforkjemperne» i sin lederartikkel, men dette har etter sekretariatets oppfatning ikke avgjørende betydning ettersom korreksjonen ble publisert i avisen samme dag.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. «

Klageren har følgende bemerkning til innstillingen:

1. «Det er forskjell på en liten notis «HA beklager» og en lederartikkel: Ved at redaktøren øverst på lederplass befester det feilaktige inntrykket avisa forrige dag ga av kommunestyredebatten, kan dette neppe ligge innefor en «vær varsom»-praksis. De feil som avisen innrømmet er ganske omfattende. En misoppfatning førte til at avisen i dette oppslaget begikk brudd mot både punkt 4.1, 4.3 og 4.4. – Dette tilsier at redaktøren burde være ekstra varsom med å bruke dette oppslaget som grunnlag for sin leder dagen etter. Når han i tillegg bruker flertallsform blir lederen stående i motstrid med avisas egen beklagelse».

2. «Jeg ser en kobling til min kones rolle på Stortinget som klart usakslig. Hun og hennes politiske arbeid må slippe å bli trukket inn i hva jeg gjør i kommunestyret, jfr. punkt 4.3 om respekt for menneskers privatliv. Det ble gjort i oppslaget som HA beklaget dagen etter. HA har ikke beklaget denne negativt lada koblingen».

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.