Jølster kommune v/adv. Karsten Solberg mot Firda

PFU-sak 94-081


SAMMENDRAG:
Firda hadde 9. juni 1994 et førstesideoppslag med overskriften «Jølster vil tvangsflytte 17-åring».

Et bilde over fem spalter er utstyrt med følgende bildetekst:

«Audun og Gunhild Leirvåg tar eit godt tak rundt sonen Dan Frode. I fleire år har Jølster-familien kjempa ein hard kamp mot barnevernet i kommunen, og er klar for nye rundar i lagmannsretten.»

I teksten heter det: «Jølster kommune vil tvangsflytte den 17 år gamle Dan Frode Leirvåg til Sogndal. Kommunen har skulda foreldra – Audun og Gunhild Leirvåg – for omsorgssvikt. I Sunnfjord heradsrett vart foreldra frikjende for alle påstandar om omsorgssvikt. Likevel fekk kommunen medhald i å tvangsflytte guten til Sogn. Saka er no anka til lagmannsretten, og Dan Frode er klar: – Eg vil ikkje til Sogndal. Eg vil bu heime.»

Inne i avisen var det samme dag en tosiders reportasje med tre artikler om saken.

Under overskriften «-Frikjende for omsorgsvikt» siterer avisen følgende fra dommen: «…det er i alle høve ikkje godtgjort at det er manglande omsorg frå foreldra si side eller alvorlege manglar med den personlege kontakten med barnet, som er årsaka til problema. (…) Det er ikkje godtgjort at foreldra har prioritert Dan Frode mindre enn det som ville ha vore tilfellet for foreldre flest i tilsvarande situasjonar. Foreldra til guten har fostra opp tre andre born som i dag fungerar godt»

Når retten likevel overførte omsorgen for gutten til kommunen, har det følge avisen følgende forklaring:

«Retten hadde ikkje andre behandlingsalternativ på bordet enn eit nytt opphald på ungdomsheimen i Sogndal, og så lenge foreldra ikkje ville være med på dette opplegget, valde retten å la Jølster kommune overta omsorga og plassere guten i Sogndal».

Det fremgår at kommunen under rettssaken blant annet argumenterte med at 17-åringen har dårlig tannhelse, at han har dårlige matvaner og kommer til skolen uten å ha spist frokost, samt at han er fremmed for daglige rutiner som å lese lekser og stå opp og legge seg til faste tider.

Under overskriften » -Mobba gjennom heile skuletida» beskriver avisen hvordan 17-åringen ble kraftig mobbet gjennom hele skoletiden. En tidligere medelev forklarte i retten at gutten var lett å mobbe fordi han var liten og raskt ble sint.Det fremgår at problemene ble forverret da han i 1990 var vitne til at broren på seks år ble påkjørt og drept av en lastebil.

21. juni 1994 publiserte avisen en artikkel med overskriften «Tvangsflyttinga utsett til hausten» . Av artikkelen fremgår at lagmannsretten har gitt foreldrene medhold i at tvangsflyttingen skal utsettes til høsten.

KLAGEN:
Advokat Karsten Solberg klager på vegne av Jølster kommune . Advokaten anfører at hensynet til 17-åringen gjør at Firda ikke burde ha omtalt saken slik det er gjort. I klagen heter det blant annet: «Avisen måtte forstå at Dan Frode Leirvåg ikke nødvendigvis har forutsetninger for å forstå at avisomtalen neppe er til beste for ham.»

Det anføres at omtalen i Firda ikke kan ha noe å si for 17-åringens og/eller hans foreldres rettsikkerhet, men at rettsikkerheten «må domstolene forutsettes å kunne forvalte på forsvarlig vis uten pressens inngripen eller medvirkning.»

Advokaten mener at det ikke foreligger tilstrekkelig sterke hensyn for bruk av navn og bilder, og viser i den forbindelse til at saken gikk for lukkede dører og at dommen ikke er offentlig.

I klagen heter det avslutningsvis: «Denne type saker – som for de det gjelder representerer en ekstra stor belastning på det strengt private og personlige plan – hører ikke under noen omstendighet hjemme i noen reportasje i pressen som de påtalte artikler representerer. Den omtalen som Firda har hatt av denne saken gagner hverken den omsorgssvikten rammer eller de som forestår omsorgssvikten. I realiteten er det tale om et nytt eksempel på omsorgssvikt – som Firda aktivt har medvirket til.»

TILSVARSRUNDEN:
Firda mener at avisen ikke har brutt god presseskikk. Det eneste punktet i Vær varsom-plakaten som etter avisen eventuelt kan være aktuelt, er påbudet om å være varsom med å røpe de berørtes identitet i barnevernssaker. Avisen peker på at det blir mer og mer vanlig at det brukes navn også i slike saker, og at det i det påklagede tilfellet ikke dreier seg om et barn «i vanlig forstand» – men derimot en 17 år gammel gutt.

Redaktør Rune Timberlid opplyser at avisen har gitt saken en inngående vurdering, og at det er
ført lange samtaler med gutten selv, foreldrene og med deres advokat.

Avisen skriver i tilsvaret at «Vi er overtydde om at det ikkje har påført familien skade av noko slag, men det er sjølvsagt ikkje så behageleg for Jølster kommune, som altså ikkje ønskte å kommentere saka.»

Firda opplyser at det er to forhold som gjør at avisen har tatt opp saken. Det er for det første det faktum at kommunen ønsker å tvangsflytte en 17-åring – mindre enn ett år før han selv kan avgjøre hvor han vil bo. I tillegg kommer at herredsretten stadfester tvangsflyttingen selv om retten slår fast at det ikke finnes bevis for at gutten har vært utsatt for omsorgssvikt i hjemmet.

Avisen mener at saken helt klart har offentlighetens interesse, og redaktøren argumenterer med at familiens identitet er relevant informasjon.

Firda mener ellers at det er oppsiktsvekkende at kommunen gjentar påstandene om at 17-åringen er utsatt for omsorgssvikt – etter at retten har slått fast at det ikke er grunnlag
for slike påstander.

«Om ikkje anna skulle ei slik haldning fra klagaren si side indikere at familien Leirvåg har hatt gode grunnar for å gå ut offentleg med sin versjon av saka, og at Firda som lokalavis går saka nærare etter i saumane», skriver Firda i tilsvaret.

Avisen finner det for øvrig svært uklart hvordan den skal ha brutt god presseskikk ved å offentliggjøre dommen, og bemerker at det ikke kan være avgjørende om saken ble ført for lukkede dører eller ikke. Det avgjørende for avisen har vært at dommen hadde offentlig interesse.

Advokat Karsten Solberg mener at avisen viser at den ikke respekterer at herredsrettsdommen ikke er offentlig. Advokaten mener også at det går frem av tilsvaret at Firda har misforstått herredsrettens dom. Herredsretten har overlatt omsorgen til kommunen med hjemmel i barnevernlovens paragraf 4-12 første ledd bokstav b, og også denne bestemmelsen forutsetter at det foreligger omsorgssvikt.

Av den aktuelle bestemmelsen i barnevernloven går det frem at omsorgen kan overtas «dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.»

Advokaten mener at også dette må bedømmes som en form for omsorgssviktikke, og viser vedlagt kopi av Innst. O. nr. 80 (1991-92) s.22 under «komiteens merknader».

Det retten i følge advokaten kom frem til, var at det ikke er bevist at det foreligger slik omsorgssvikt som er omhandlet i lovens paragraf 4-12 første ledd bokstav a. Der fremgår det at omsorgen kan overtas «dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.»

Jølster kommune mener avisen ikke bare har omtalt forhold som Firda ikke hadde rett til å omtale eller ikke burde omtalt. Kommunen mener også at omtalen er uriktig ved at avisen fremholder at 17-åringen ikke har vært utsatt for omsorgssvikt.

Firda viser til at domstollovens paragraf 131 siste ledd har følgende ordlyd: «Når hensynet til privatlivets fred krever det, kan retten helt eller delvis forby offentlig gjengivelse av forhandlingene og dommen. Forbudet gjelder til retten beslutter at det skal oppheves.»

Avisen opplyser at det i herredsrettens dom ikke er nevnt med et ord at dommen ikke kan offentliggjøres, og redaktøren mener at avisen verken kan ha brutt norsk lov eller opptrådt i strid med god presseskikk ved å gjengi deler av dommen.

Redaktør Rune Timberlid har lest dommen på nytt, og fastholder at avisen ikke har misforstått. Han opplyser at de deler som er gjengitt i avisen er korrekt gjengitt, og han bemerker at Pressens faglige Utvalg om ønskelig kan få tilsendt den 35 sider lange dommen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Jølster kommune mener at Firda har brutt god presseskikk ved å omtale en barnevernssak, og ved å identifisere den berørte familien. Kommunen mener også at avisen har gitt en misvisende fremstilling av saken, og dessuten at det var ulovlig av Firda å omtale herredsrettens dom.

Firda mener det hadde offentlighetens interesse at kommunen ønsket å flytte en 17 år gammel gutt mot hans vilje, særlig på bakgrunn av herredsrettens vurdering av saken. Firda mener at omtalen ikke har vært til skade for de berørte, og viser til at beslutningen om identifisering ble tatt etter lange samtaler med 17-åringen og hans foreldre. Det anføres at omtalen er korrekt, og at dommen ikke inneholder noe forbud mot omtale.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at det må utvises stor varsomhet i omtale av barnevernssaker, ikke minst når det gjelder å identifisere de berørte.

Det er samtidig klart at det kan foreligge forhold som gjør at barnevernssaker både kan og bør omtales, og utvalget finner ikke grunn til å kritisere Firda for å ha omtalt den aktuelle saken.

Kommunen har ikke godtgjort at retten har nedlagt forbud mot offentliggjøring av dommen. Ut fra det foreliggende materialet kan utvalget heller ikke se at Firda har gitt en misvisende fremstilling av dommen.

Firda har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. august 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Jan Vincents Johannessen