Femund Fiskerlag A/L v/styreform. Odd Elgåen mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 94-080


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv publiserte 31. mai 1994 en reportasje med to artikler om Femund Fiskerlag. Under overskriften «Fikset fisketap i Femund» heter det i ingressen: «Engerdal: Eks-kommunalminister og nåværende fylkesmann Kjell Borgen i Hedmark er Femund Fiskerlag ALs (FF) mest nyttige andelshaver. Millionfondet som nå kreves gransket er bare en liten del av overføringene til det private andelslaget som i årenes løp er ordnet via kommunalministerens kontor.»

Under overskriften » Vågalt i Villmarka» heter det innledningsvis: «Femund Fiskerlags villmarksrestaurant ble bygget uten byggetillatelse med kommunale tjenestemenns velsignelse. Kostnader til avløp, strømtilkobling og kjøkken var ikke med i overslagene. Kjempesprekken er delvis reparert av kommunestyret i Engerdal.»

Klageren mener reportasjen er tendensiøs og på grensen til det ondskapsfullt spekulative. det anføres at avisen har publisert en rekke usanne påstander som «journalisten enten har fabrikkert selv eller framsetter mot bedre vitende», til tross for at «alt vedr. Femund Fiskerlag» ble presentert for journalisten under en tre timer lang samtale med styreformannen.

Klageren opplyser at fiskerlaget vurderer å reise injuriesak mot Dagens Næringsliv.

Til innholdet i reportasjen bemerkes at det kan dokumenteres at kjøkken var med i kostnadsoverslaget. Det er usant at kjempesprekken ble delvis reparert av kommunestyret, og det anføres også at det er lett å dokumentere at naboene fikk nabovarsel. Dokumentasjon fra entreprenøren viser at byggestart var 4. oktober 1993, ikke 3. september slik avisen skriver.

Det er i følge klageren ikke noe poeng når Dagens Næringsliv skriver at det ikke kom frem at
kostnader til strøm og avløp ikke var innkalkulert fordi byggetillatelsen ikke var i orden. Klagerne viser til at en søknad om byggetillatelse ikke omhandler finansiering.

Det anføres også å være usant at kommunen må dekke uforutsette overskridelser på 360 000- 370 000 kroner.

Videre opplyses det at teknisk sjef ble sykemeldt tre uker etter at Femund Fiskerlag begynte å bygge ulovlig, ikke halvannen måned slik avisen skriver.

Det er heller ikke sant at Bryggerloftet kostet rundt fire millioner kroner, og flere millioner mer enn de opprinnelige planene. Det korrekte er at kostnadsoverslaget var på 2.68 millioner kroner, mens sluttsummen kom på 3.86 millioner kroner.

Det vises også til at Fjellstyret er underlagt Landbruksdepartementet og Statens Skoger, ikke kommunen.

Avisen ble også gjort oppmerksom på at fylkesmann Kjell Borgen kun eier et venneandelsbrev, som kun har symbolsk verdi og ikke gir noen rettigheter.

Klageren mener også at det innebærer en påstand om korrupsjon når avisen skriver at Femund Fiskerlag i Hedmark er blitt en betydelig maktfaktor med god hjelp av kontakter og gode venner i det lokale og sentrale maktapparat.

I tillegg tar klageren avstand fra det som karakteriseres som flåsete latterliggjøring av Eva Kari Røsten og hennes habilitetsforhold vedrørende fiskerlagets styre, kommunestyret og fjellstyret.

Dagens Næringsliv anfører at det dreier seg om en særdeles gjennomarbeidet og veldokumentert sak, og avisen har forståelse for at den er ubehagelig for enkelte av de involverte.

Avisen vedgår at det ikke er helt korrekt at kjøkken ikke var med i kostnadsoverslaget. Det vises til at det i artikkelen heter: «Kostnader til avløp, strømtilkobling og kjøkken var ikke med i kostnadsoverslagene», mens en eventuell korrigert versjon i følge avisen vil lyde: «Kostnader til avløp og strømtilkobling var ikke med i kostnadsoverslagene. I tillegg kommer feilkalkulasjoner på kjøl/frys/kjøkkeninnredning på omlag en halv million kroner.»

Det fastholdes at kommunestyret delvis har reparert kjempesprekken. Avløp-saken dukket opp i kommunestyret midt i budsjettåret og bare få måneder før Bryggeloftet skulle åpnes. Det ble vedtatt at kommunen skulle sette i gang arbeidet med midlertidig avløpsledning for restauranten, og pengene ble forskuttert fra kapitalfondet.

Opplysningen om byggestart er hentet fra fiskerlagets egen årsberetning, hvor det heter: «Den 3. september tok gravemaskina første jafset i tomta i «mæla» oppover fra brygga, og 4. oktober begynte grunnarbeidet…»

Påstanden om manglende nabovarsel kommer fra en fremtredende innbygger, som av frykt for sjikane ikke våget å stå frem. Avisen anser ham for å være meget troverdig. Han sa også at menighetsrådet som nærmeste nabo ikke fikk nabovarsel. Den nåværende formannen i menighetsrådet mener å huske at man bare fikk muntlig, ikke skriftlig nabovarsel.

Dagens Næringsliv mener manglende kalkulasjon av strøm og avløp er dekkende beskrevet. det vises til at det etter avisens opplysninger ikke vil bli gitt byggetillatelse dersom et prosjekt mangler kloakk- og avløpsplan.

Avisen fastholder at kommunen må dekke uforutsette overskridelser på 360 000 -370 000 kroner. Avisen viser til kommunestyresak 58.94, samt intervju med to kommunestyrerepresentanter. Kostnadene til avløp er på 313 000 kroner, mens kostnadene til strøm er anslått til 60 000 kroner.

Når det gjelder teknisk sjefs sykemelding, viser Dagens Næringsliv til at den som tidligere nevnt regner byggestart fra 3. september.

Klagerens kostnadsoverslag på 2.68 millioner er i følge avisen ikke det opprinnelige. Fra flere hold er det fortalt avisen at det under et folkemøte i Elgå i vinter ble presentert et enklere prosjekt, med en kostnadsramme på omlag 800 000 kroner.

Det er riktig at fjellstyret ikke er direkte underlagt kommunen. Regnskapet skal imidlertid godkjennes av kommunestyret, og styrets økonomi har vært oppe som egen kommunestyresak.

Det er også riktig at avisen ble gjort oppmerksom på at Kjell Borgens andel kun er et venneandelsbrev. Dette kommer også frem i artikkelen. Avisen mener ellers at det må være hevet over tvil at Borgen er fiskerlagets mest nyttige andelshaver.

Til påstanden om fiskerlaget som maktfaktor gjennom kontakter og venner presiserer avisen at det står lokal maktfaktor. Avisen fastholder sin påstand, og viser blant annet til at fiskerlagets styreformann selv opplyser at bevilgninger er blitt ordnet via kommunen eller gjennom personlige samtaler med kommunalministeren.

I årsberetningen fremstiller fiskerlaget kontakten med kommuneadministrasjonen og fylket som meget positiv. Dette illustreres ved at bygging ble satt i gang uten byggetillatelse, fordi teknisk sjef hadde lovet å ordne alt det formelle.

Dagens Næringsliv svarer at avisen ikke skjønner hva klageren mener med flåsete latterliggjøring av Eva Kari Røsten. Det anføres at hun må være inhabil når hun som kommunestyremedlem skal behandle saker som omhandler fjellstyret eller fiskerlaget – hvor hun er styremedlem.

Klageren har gitt beskjed pr. telefon om at det ikke er behov for ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Femund Fiskerlag mener en reportasje i Dagens Næringsliv om lagets villmarksrestaurant er tendensiøs og ondskapsfull, på grensen til det spekulative. Det pekes også på en rekke påstander i reportasjen som i følge fiskerlaget er ukorrekte.

Dagens Næringsliv mener at avisen har publisert en særdeles gjennomarbeidet og veldokumentert reportasje, og tilbakeviser klagerens påstand om usannheter.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at klageren har påvist faktiske feil av presseetisk betydning. Måten en avis sammenstiller opplysninger på kan alltid diskuteres, men ut fra de opplysninger som er fremkommet i tilsvarsrunden har avisen etter utvalgets oppfatning ikke opptrådt kritikkverdig.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. august 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Jan Vincents Johannessen