Adv. Anders Folkman p.v.a. Joar Viken mot Firda

PFU-sak 94-074


SAMMENDRAG:
Firda hadde 26.05.94 et oppslag på 1. side med tittel » – Bygde hus på snø og is», og med tekst:

«Førde kommune gav i førre veke stoppordre til Bygg og Bo sitt rekkehusprosjekt på Ytre Hafstad. Det vart avdekka høgdeforskjellar på 8,4 centimeter på en ringmur. Kommunen meiner at huset er bygd på masse som inneheldt snø og is, og at feilen oppstod då dette smelta. Feilen blir karakterisert som graverande og «heilt uforsvarleg».»

Oppslaget inne i avisen, som det henvises til, har tittel » – Bygde på snø og is, grunnmur seig saman» . Kilde til opplysningene er to brev fra fungerende tekn. sjef i Førde kommune til entreprenøren, samt intervju med samme person. Nederst på samme side er det et intervju med klageren med tittel » – Greip inn før kommunen» , der klager forklarer hva som er skjedd.

Dagen etter, 27.05.94, hadde avisen et oppslag med tittel «Må ta «svenne-prøve» etter byggjeflausen» . I artikkelen sier kommunens tekniske sjef at kommunen vil vurdere ansvarsretten til klageren og at utbedringene på prosjektet vil bli å betrakte som en «svenneprøve». I artikkelen siteres det også fra en orientering klageren har sendt kommunen med forklaring av hva som har skjedd.

På samme side er det også et intervju med kontorsjefen ved Forbrukerkontoret i Sogn og Fjordane. Han anbefaler kjøpere av de omtalte husene å ta kontakt med teknisk etat i kommunen for å sikre seg mot ubehagelige problemer i fremtiden. Han sier dessuten at forbrukerkontoret tidligere har hatt gode erfaringer med klagerens firma.

To dager senere, 28.05.94 , hadde avisen et oppslag med tittel «Ny Bygg og Bo-flause» , med henvisning til en lignende hendelse i Sogndal. Ingressen lyder:

«Selskapet Bygg og Bo har store problem med ein tremannsbustad som «står på skakke» i Sogndal. Teknisk sjef i kommunen, Kjell Kvåle, seier at saka er ein rein parallell til problema i Førde. Han opplyser at dei no vil rette eit kritisk søkjelys mot Joar Viken som ansvarshavande for prosjektet.»

På samme side er det et intervju byggelederen for det omtalte byggeprosjektet, og med tittel » – For dårleg grunnlag» . I intervjuet forklarer han bakgrunnen for problemene og retter i noen grad kritikk mot klageren og hans firma. På slutten av intervjuet står følgende avsnitt i halvfet:

«Firda freista i heile går å få ein kommentar til saka frå Joar Viken, dagleg leiar for Bygg og Bo og ansvarshavande for prosjektet i Sogndal. Vi lukkast ikkje å få kontakt.»
Den 4. juni slapp klageren til med et leserbrev i Firda der han punktvis forklarer bakgrunnen for begge byggeprosjektene.

KLAGEN:
Klagen gjelder flere sider ved avisens omtale av de to byggeprosjektene.

Klageren reagerer på overskriften » Bygde hus på snø og is «. Klagerens advokat skriver:

«Dette medfører ikke riktighet idet tema i saken er at det har kommet noe masser med snø og tele i fyllingen på et bygg i Førde, og muligens også på et i Sogndal. Overskriftbruken er følgelig direkte feil og misvisende. Joar Viken reagerer videre på de dimensjoner saken er gitt i media.»

Vedlagt klagen følger et skriv fra et byggefirma i Sogndal. Dette dokumenterer at feilen ble rettet opp før avisen skrev om saken. Klageren mener at det at avisen ikke skrev at feilen var rettet «skaper en ubalanse og en forstålse av manglende faglig seriøsitet som det ikke er grunnlag for» .

Klager mener også at det ikke er noen forholdsmessighet mellom oppslagene og de feil som er gjort, og at avisen har «hengt seg på» ham uten å undersøke om slike skader er vanlig under en hard vinter og hos andre entreprenører.

TILSVARSRSRUNDEN:
Avisen mener det er saklig grunnlag for tittelbruken (» – Bygde hus på snø og is»).

«Det er altså ikkje tvil om dei faktiske tilhøve, og på denne bakgrunnen meiner Firda at det er sakleg grunnlag for tittelbruken vår (…) den 26. mai. Det er snøen og isen i grunnmassen som er årsak til at grunnmuren på det nye rekkehuset sokk over åtte centimeter, og vi må kunne forenkle såpass i ei overskrift som vi gjorde. Titlane er dessuten utstyrte med sitatstrek, slik at det ikkje hersker tvil om at det er eit sitat – i dette tilfelle frå Reidar Haltbrekke, fungerande teknisk sjef i Førde.»

Til spørsmålet om hvorvidt dekningen er overdimensjonert, skriver avisen at det ikke kan være tvil om at sakene har offentlig interesse og at avisen ikke ville gjort jobben sin om den ikke hadde satt søkelyset på dem.

«Lokalt er ei slik nyheit ei ganske stor sak – så stor at det i vår redaksjon ikkje er tvil om at det kvalifiserer som hovudoppslag i ei lokalavis som vår…»

Avisen mener fremstillingen ikke har vært ubalansert, i og med at klager er blitt intervjuet og kontaktet flere ganger for ytterligere kommentarer. Han fikk også slippe til med et omfattende leserbrev på godt synlig plass.

Til klagens punkt om at avisen har «hengt seg på», sier avisen:

«Firda har altså ikkje hatt annan omtale av Joar Viken og hans firma enn det einkvar bedriftsleiar og eikvar bedrift må rekne med at ei moderne lokalavis har.»

Klagers advokat peker i sitt tilsvar på at det er forskjell på at det har kommet noe snø og is i grunnlagsmassene og at man nærmest har oppført huset på ren snø og is.

«Dette er en grov forenkling av virkeligheten, og representerer et overtramp i form av en svært stigmatiserende omtale av min klient. At pressen må kunne forenkle er greit, men her mener man at Firda har overtrådt grensen for det anstendige. Det kan ikke sees at tittelen, med hensyn til at bygget var oppført på snø og is, er fremsatt på en måte som skulle tyde på at dette er et sitat.»

Som dokumentasjon har klagers advokat ettersendt et brev fra Førde kommune, der det det bl.a. heter:

«Uttalelser i samband med intervjuer har vore formulert slik at vi har bekrefta at det var is og snø i dei massane som husa vart ført opp over. Dette er også fotografert. Omskrive til overskrifta i avisa Firda, kan det sjåast som same sak. Tekn. sjef kan soleis bekrefta at det er dette det er gjeve uttrykk for fra vår side.»

Klagers advokat sier seg uenig i kommunens konklusjon om at de to uttrykkene i praksis kan sies å være samme sak. Han fastholder videre at reportasjene samlet sett er ondsinnede og egnet til å skade firmaet. Han peker på at det er manglende samsvar mellom virkemidlene pressen rår over og de saker den behandler. Til slutt bemerker han at klager er positiv til at Firda tok inn pressemeldingen på god redaksjonell plass.

Avisen skriver at de tekniske etater i Sogndal og Førde har stadfestet de faktiske forhold, og at fakta i saken er udiskutable. Den fastholder at det var dekning for tittelbruk og dimensjonering av saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Firda brøt god presseskikk da avisen omtalte klagerens byggeprosjekter i Førde og Sogndal ved å bruke tittelen «- Bygde hus på snø og is», mens det i realiteten var snø og is i massene husene ble bygget på. Dessuten mener klageren at oppslagene var overdimensjonerte og at avisen har «hengt seg på» ham.

Firda mener avisen ikke har brutt god presseskikk, og at sakene var så store nyheter i lokalsamfunnet at de forsvarte sin plass. Spesifikt om tittelbruken mener Firda at en avis i en overskrift må kunne forenkle, slik det ble gjort i dette tilfellet.

Pressens Faglige Utvalg mener Firda var i sin fulle rett da avisen i en rekke oppslag skrev om byggeprosjektene i Førde og Sogndal. Utvalget kan ikke se at framstillingen og presenta-sjonen er av en slik karakter at det representerer noe presseetisk brudd. Klageren har fått slippe til med samtidig kommentar, og også med et lengre tilsvar på godt synlig plass.

Etter utvalgets mening er tittelen » – Bygde hus på snø og is» meningsdekkende for det innhold kilden også senere har gått god for.

Firda har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. september 1994
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning