Odd Jakobsen mot Framtid i Nord

PFU-sak 94-038


SAMMENDRAG:
Framtid i Nord publiserte 17. februar 1994 et leserinnlegg signert «Hilsen undrende». Innlegget er utstyrt med overskriften «Musikkskolen i Lyngen» . Forfatteren opplyser at han som innbygger og skattebetaler i Lyngen har noen betraktninger og spørsmål angående musikkskolen i kommunen.

Han skriver blant annet at det er «flere enn jeg som har stilt seg undrende til hva egentlig musikkskolen gjør, hvem den er og midlene skolen blir tildelt blir brukt til mest mulig formålstjenelig musikkopplæring.»

Videre heter det: «Det bør kunne forlanges mer fra en kommunal musikkskole enn et rockeverksted i forhold til alle de midlene musikkskolen får til rådighet. Hva slags kompetanse har dagens musikkskolerektor til å drive skolen ? Når musikkskolen i dag ikke er kompetent til å gi opplæring på et bredere grunnlag, må de leie inn kvalifiserte lærere for å få et undervisningstilbud som flest mulig kan dra nytte av.»

Et stykke ut i innlegget heter det: «Musikkskolen burde og kunne gi faglig undervisning på grunnskolen, noe som i dag ligger på et lavmål».

KLAGEN:
Klageren mener innlegget på flere punkter er ærekrenkende. Han peker på at forfatteren spør hvilke kvalifikasjoner klageren har, og at det klart står at skolen ikke er kompetent til å gi opplæring på et bredere grunnlag. Klageren mener dette er et overtramp som rammer både ham som rektor og de øvrige ansatte.

Klageren anfører at virksomheten ved musikkskolen er basert på et faglig og pedagogisk grunnlag, og han mener innlegget «latterliggjør høyt kvalifisert personells arbeid.»

Det opplyses at redaktøren har avvist å beklage at innlegget ble publisert.

TILSVARSRUNDEN:
Framtid i Nord mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Redaktør Geir Johansen anfører at det dreier seg om meningsytringer og spørsmål om en offentlig institusjon, og at avisen vektlegger enkeltpersoners rett til å ytre seg kritisk om institusjoner som drives i offentlig regi og om måten offentlige midler benyttes på.

Redaktøren mener det kan være greit å få utvalgets vurdering av hva som er tjenlig praksis med hensyn til å ta inn anonyme leserinnlegg, fordi redaktøren opplever dette som en vanskelig vurderingssak. Avisen anfører at den er bevisst på at det i et lite lokalsamfunn kan være spesielt belastende å skulle stå frem med kritikk med fullt navn, særlig når det gjelder institusjoner som står sterkt i samfunnet. Redaktøren opplyser at det er vurderingen av «et slikt sosialt styrke/posisjonsforhold» som ligger bak beslutningen om å la forfatteren opptre anonymt.

Redaktør Geir Johansen anfører at han som redaktør for en lokalavis i Nord-Troms «må hele tiden ta helhetlige hensyn; ut fra den virkelighet som fins i dette særegne lokalmiljøet, når jeg skal bestemme det redaksjonelle innholdet i avisa». Han mener at avisen i enkelte tilfeller bør trykke innlegg hvor innsenderne kan være sikre på å forbli anonyme, men at dette selvsagt ikke gjelder innlegg som inneholder sjikane, ærekrenkelser eller utilbørlige angrep på enkeltpersoner.

Framtid i Nord mener innlegget ikke må vurderes isolert, men at det i et distrikt der «alle kjenner alle» bør vurderes i en større sammenheng. Avisen peker på at musikkskolen både før og etter innlegget har fått mye positiv omtale i avisen, og at den positive omtalen ikke minst gjelder rektoren. For å belyse dette vedlegger Framtid i Nord kopi av flere artikler og reportasjer.

Avisen anfører at klageren bør tåle de kritiske spørsmål som stilles, og at klageren bør se kritikken i en større sammenheng – også vurdert ut fra «all den positive oppmerksomhet han har fått i samme avis».

Framtid i Nord peker også på at avisen har gitt spalteplass til flere innlegg som støtter musikkskolen.

Klageren kan ikke se hvilken relevans det har at han og musikkskolen også har høstet positiv omtale i avisen. Han sier seg enig med Framtid i Nord i at han må tåle kritiske spørsmål om bruken av offentlige midler – også anonymt. I følge klageren dreier det seg i dette tilfellet ikke om konstruktiv kritikk, men om mistillit og personforfølgelse.

Til anførselen om at det i et lite lokalsamfunn kan være belastende å stå frem med navn, bemerker klageren at avisen også bør vurdere om det ikke kan oppleves belastende for en offentlig tjenestemenn at det blir sådd tvil om hans kvalifikasjoner og at han blir gjenstand for skittkasting.

Klageren bekrefter at han er tilbudt spalteplass for å forsvare seg, men har takket nei til tilbudet. Om dette skriver klageren: «Hvem skulle jeg forsvare meg mot, eller kanskje bedre, hvem
skulle innlegget rettes til? Jeg har intet behov for å skrive til Nord-Troms’s befolkning for å forklare meg om mitt virke… Dette ville av mange bli oppfattet som et selvforsvar, og jeg føler intet behov for å forsvare meg i den forbindelse.»

Om de positive leserinnleggene bemerker klageren at ingen av disse går inn på driften av Lyngen musikkskole.

Klageren refererer også fra en telefonsamtale med redaktør Geir Johansen, hvor redaktøren skal ha gitt uttrykk for at en klage til PFU ikke kom til å slå heldig ut verken for klageren eller for musikkskolen.

Framtid i Nord anfører at klageren refererer «høyst ukorrekt» fra telefonsamtalen, men mener at dette ikke har betydning for utvalgets vurdering av saken.

Avisen anfører at saken nettopp dreier seg om kritiske spørsmål om bruk av offentlige midler, som klageren generelt aksepterer, og redaktøren mener det ikke er snakk om personforfølgelse.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Framtid i Nord har brutt god presseskikk ved å publisere et anonymt leserinnlegg om undervisningen ved musikkskolen i Lyngen. I innlegget stilles det spørsmålstegn ved rektorens kompetanse, og innsenderen mener musikkskolens undervisning på grunnskolenivå ligger på et lavmål.

Framtid i Nord mener at avisen ikke har brutt god presseskikk. Det vises til at det dreier seg om meningsytringer og spørsmål om en offentlig institusjon og bruken av offentlige midler. Avisen anfører at anonyme innlegg må kunne aksepteres så lenge det ikke dreier seg om ærekrenkelser, sjikane eller utilbørlige angrep på enkeltpersoner.

På bakgrunn av tidligere uttalelser om leserinnlegg vil Pressens Faglige Utvalg peke på at det må skilles mellom meningsytringer og påstander om forhold av faktisk karakter. Det vil også kunne ha betydning om et utsagn er generelt formet eller inneholder mer direkte rettet kritikk. Graden av kritikk vil også være et moment av betydning.

I det påklagede tilfellet dreier det seg om kritikk mot det offentlige tjenestetilbudet. Selv om kritikken også til en viss grad er rettet mot skolens rektor, mener utvalget under tvil at det dreier seg om en meningsytring som må kunne passere. Pressens Faglige Utvalg viser imidlertid til tidligere uttalelser om at personangrep bør undertegnes med navn.

Framtid i Nord har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. mai 1994
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning