Jølster kommune v/adv. Karsten Solberg mot Firda

PFU-sak 94-032


SAMMENDRAG:
Firda hadde 3. februar 1994 et førstesideoppslag med tittelen «-Tilsette fekk munnkorg». Hjelpepleiernes hovedtillitsvalgte i Jølster sier til avisen at ansatte i ledende stillinger innen eldreomsorgen i Jølster har fått munnkurv. Den tillitsvalgte sier hun tror kommuneledelsen vil hindre at de går ut med opplysninger til media. Hun forteller om pasienter som i flere måneder har vært nødt til å ligge på badet på sykehjemmet, og om «sterkt senile personar, som er plassert på aldersbustadar utan tilsyn i lange periodar».

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «-Munnkorg i Jølster». Firda har der intervjuet Bjørg Solheim, lederen for hjelpepleierne i fylket. Hun sier at ingen skal nekte hennes medlemmer å snakke, og fremhever at det er deres plikt og ansvar å fortelle om forholdene i eldreomsorgen.

Hun opplyser at hun personlig har blitt informert av et av medlemmene om at det er innført munnkurv i Jølster, og karakteriserer kommunens holdning som skremmende.

Et stykke ut i artikkelen heter det: «Firda får også stadfesta denne opplysninga av andre innanfor eldreomsorgen i Jølster. Men ingen andre var i går villige til å stå fram. -Snakk med helse- og sosialsjefen, var kommentaren då Firda ville ha ein overordna tilsett til å snakke om eldrekrisa i Jølster. Det hjelpte heller ikkje å vise til at helseministeren hadde bede alle innanfor omsorga om å snakke ut. -Det er i Jølster eg jobbar, var svaret. Bjørg Solheim seier ho forstår at personalet ikkje vil gå ut med opplysningar. -Medlemmene mine er redde for jobben. Eg har opplevd det same i andre kommunar. Etter helseministeren sitt utspel, så har situasjonen endra seg. Konsekvensen av ei slik munnkorg er at leiinga i Jølster kan gå ut og seie at ingen ting er gale i kommunen. Slik leiaren for helse og sosialutvalet, Steinar Høyvik, gjorde i NRK på tysdag.»

Under tittelen «Fortel om skrekkhistoriar frå Jølster si eldreomsorg» hadde avisen samme dag en artikkel hvor hjelpepleiernes hovedtillitsvalgt i Jølster begrunner hvorfor hun mener det er krise i kommunens eldreomsorg. Hun mener situasjonen for enkelte gamle i kommunen er helt
uholdbar. Blant annet bor flere senil demente i aldersboliger, mens de burde ha fått sykehjemsplass. Hun forteller at ansatte i hjemmesykepleien har gitt uttrykk for at de er livredde for hva som skal møte dem når de kommer dit om morgenen.

Videre heter det: «Dette er ikkje å gje våre gamle ein verdig alderdom, og det følest veldig frustrerande når Steinar Høyvik nærast går ut og seier at alt er perfekt i Jølster.»

Videre heter det: «-Høyvik sa rett ut på radioen at desse hadde det bra. Det eg har høyrt, tyder ikkje akkurat på det.»

Samme dag var det en artikkel med tittelen «Sinte på Høyvik». Ingressen lyder: «Steinar Høyvik sine uttalar til NRK tysdag har skapt svært sterke reaksjonar i Jølster. Det fortel Bjørg Solheim og Kirsten Yndestad. Folk er rett og slett forbanna på leiaren for helse- og sosialutvalet.»

En av de to forteller at hun har fått en rekke telefonhenvendelser fra pårørende og andre, og hun er overrasket over at Høyvik kunne «gje eit så positivt bilete av situasjonen».

Det heter videre: «-Folk som jobbar i heimesjukepleien seier at han rett og slett ikkje har bakkekontakt. Dei er regelrett forbanna, for å seie det med eit litt sterkt ord. Inntrykket er at Høyvik er ute etter å lage eit rosenraudt skjer over situasjonen».

KLAGEN:
Jølster kommune klager via advokat Karsten Solberg , og anfører at den angrepne part ikke fikk komme til orde samtidig som angrepet fant sted.

Advokaten opplyser at Firda tok kontakt med helse- og sosialsjefens kontor dagen før reportasjen ble publisert. Vedkommende journalist ba da helse- og sosialsjefen kontakte ham, men det ble ikke opplyst hvorfor.

Helse- og sosialsjefens arbeidssituasjon den dagen var slik at han ikke hadde anledning til å ringe journalisten, og han hadde i følge kommunen derfor saklig grunn til ikke å ringe Firda denne dagen.

Klageren mener det ikke fritar Firda fra ansvar at avisen senere, etter at kommunen hadde innkalt til pressekonferanse, publiserte en artikkel hvor kommunens anførsler ble gjengitt.

Advokaten viser til at PFU tidligere har behandlet spørsmålet om samtidig imøtegåelse i to klager fra Arbeidssøkendes Interesseorganisasjon (ASI) mot Bergens Tidende.

Som vedlegg har klageren sendt kopi av korrespondanse med Firda.

TILSVARSRUNDEN:
Firda mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Redaktør Rune Timberlid mener reportasjen må vurderes på bakgrunn av at det en tid har pågått debatt om eldreomsorgen i Jølster kommune. Det var Firda som satte søkelyset på forholdene, og etter hvert dukket saken også opp blant annet i NRK Sogn og Fjordane. NRK hadde et debattprogram der helse- og sosialutvalgets leder Steinar Høyvik kom med utsagn som vakte til dels sterke reaksjoner. Dette var utgangspunktet for at avisen tok saken opp igjen i den innklagede reportasjen 3. februar 1994.

Firda anfører at avisen er kjent med at den angrepne part skal få komme til orde. Før reportasjen ble publisert forsøkte avisen derfor å innhente kommentar fra helse- og sosialsjef Arne Teige og fra helse- og sosialutvalgets leder Steinar Høyvik. Firda fikk ikke kontakt med Teige, og ba da kommunens sentralbord gi beskjed om å ringe journalisten. Teige ringte ikke tilbake. Til tross for flere forsøk lyktes avisen heller ikke i å komme i kontakt med Høyvik.

Firda mener det er merkelig at Teige ikke ville ringe tilbake, men avisen mener det likevel gir mening på bakgrunn av hans utsagn da avisen omsider kom i kontakt med han. Han skal da ha bedt om forståelse for at han «ikkje kan ordne sin arbeidsdag ut frå kva som blir omtalt i avisene, og at han difor ikkje hadde tid til å gi ein kommentar». Firda peker på at helse- og sosialsjefen altså heller ikke hadde tid til å gi kommentar til avisen samme dag som reportasjen ble publisert.

Redaktør Rune Timberlid mener det avgjørende må være at kommunen ble gitt anledning til å kommentere saken. Redaktøren anfører at det ikke kan være slik at avisen i en sak under løpende debatt skal vente i dagevis med et utspill fordi den øverste ansvarlige ikke kan eller vil gi en kommentar. «At vedkommande ikkje har tid, eller ikkje ønskjer, kan ikkje hindre oss i å føre vidare debatten om eldreomsorga i Jølster», skriver redaktøren i sitt tilsvar.

Firda mener avisen ideelt sett burde ha gjort leserne oppmerksomme på at redaksjonen forgjeves hadde forsøkt å få tak i helse- og sosialsjefen for en kommentar, men Firda mener dette ikke kan være avgjørende. Det avgjørende må i følge avisen være at Firda tok kontakt for å få en kommentar.

At Jølster kommune på eget initiativ innkalte til pressekonferanse, er i følge Firda mildt sagt misvisende. Det som skjedde var at journalisten og helse- og sosialsjefen ble enige om å ha et møte. Helse- og sosialsjefen inviterte så NRK og en annen lokalavis til det som opprinnelig var Firdas avtale.

Jølster kommune fastholder at Firda har brutt god presseskikk. Kommunens advokat viser til utvalgets avgjørelse i saken mellom ASI og BT, hvor uttalelsen er gjengitt i BT 30. desember 1993. Han siterer følgende: «At konflikten har vært omtalt tidligere, gjør ikke at Bergens Tidende kan omtale nye beskyldninger av faktisk karakter mot den ene av partene i striden uten å innhente kommentar».

Klageren mener helse- og sosialsjefen ikkje har fått «relevant sjanse til å uttale seg om reportasjen før den ble satt på trykk». Kommunens advokat viser i den forbindelse til den første av de to ASI-sakene, hvor uttalelsen ble gjengitt i Bergens Tidende 16. september 1993.

Firda fremholder at avisen tok kontakt med helse- og sosialsjefen for å få kommentar til den aktuelle saken, og viser til at helse- og sosialsjefen selv bekrefter dette.

Til den andre klagesaken mot Bergens Tidende bemerker Firda at det dreide seg om en sak som var «omtalt tidligere», mens det i Firdas tilfelle dreier seg om en debatt som har pågått en stund, og som fremdeles pågår. Avisen anfører at det vil være uholdbart dersom en person som ikke kan eller vil uttale seg skulle kunne sette stopp for utviklingen i løpende debatt-saker.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Jølster kommune mener Firda har brutt god presseskikk i omtalen av kommunens eldreomsorg ved at det ble fremsatt kritikk uten at kommunen fikk kommentere saken samtidig. Kommunens advokat mener at avisen burde ha ventet med omtalen til det var mulig å gjengi kommunens kommentar samtidig som kritikken ble referert.

Firda mener avisen ikke har brutt god presseskikk, og viser til at det ble gjort forsøk på å komme i kontakt både med helse- og sosialsjefen og med lederen i helse- og sosialutvalget. Avisen peker på at reportasjen formidlet reaksjoner på uttalelser som lederen i helse- og sosialutvalget kom med i et radioprogram.

Det er et etablert presseetisk prinsipp at den som angripes skal få komme til orde samtidig som angrepet fremsettes. Pressens Faglige Utvalg har imidlertid tidligere også slått fast at personer som er aktive i den offentlige debatt må akseptere at hovedregelen kan fravikes når de ikke er tilgjengelige for kommentar, og påstandene er en del av den løpende offentlige debatten.

I det påklagede tilfellet har Jølster kommune selv bekreftet at Firda kontaktet representanter for kommunen i et forsøk på å innhente kommentarer til saken, og kommunen opplyser at helse- og sosialsjefen ikke hadde tid til å ringe tilbake til avisen. Etter utvalgets oppfatning kunne det ikke være noe krav at Firda skulle vente med å referere reaksjonene på radioprogrammet.

Firda har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 21. april 1994
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen