Fedrelandspartiet v/Odd Løschbrandt mot Verdens Gang

PFU-sak 94-027


SAMMENDRAG:
Verdens Gang publiserte 17. januar 1994 en artikkel med tittelen «Kastet ut av Nei til EF» . Avisen skriver at organisasjonen Nei til EU har ekskludert to navngitte personer for å ha kommet med det landsstyret mener er rasistisk argumentasjon i avisinnlegg. Det opplyses at den ene av de to er aktivt medlem av Fedrelandspartiet. Partimedlemskapet sammen med avisinnleggene bryter i følge Nei til EU med organisasjonens vedtekter om at rasistisk argumentasjon og aktivitet er uforenelig med medlemskap.

Verdens Gang har intervjuet den av de to som ikke var medlem av Fedrelandspartiet.

KLAGEN:
Fedrelandspartiet mener Verdens Gang har brutt god presseskikk ved å avvise et innlegg fra Fedrelandspartiet. Partiet bestrider at dets program gir uttrykk for et rasistisk syn, og det anføres at Fedrelandspartiet må ha krav på å komme med kommentar til det som hevdes å være injurierende utsagn i VGs artikkel.

Klageren har vedlagt kopi av det refuserte innlegget. Det fremgår at Fedrelandspartiet krever en «uforbeholden tilbakekallelse av beskyldningen om rasisme».

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang anfører at tilsvarsretten i utgangspunktet begrenser seg til korreksjon av feilaktige opplysninger, og at det ikke dreier seg om en rett til «polemisk replikk og promovering av egne synspunkter».

VG viser til at avisen har gjengitt og gått videre på en NTB-melding som forteller at to personer,
hvorav den ene var medlem av Fedrelandspartiet, ble ekskludert fra Nei til EF. Grunnlaget for eksklusjonen var at Nei til EU mente de to medlemmene hadde opptrådt på en måte som var i strid med organisasjonens vedtekter om rasistisk argumentasjon. Verdens Gang peker på at klagerne ikke har bestridt det avisen anfører er faktiske opplysninger. Fordi det dreier seg om en kjensgjerning er det i følge VG ikke nødvendig med kommentar fra den annen part.

Avisen vurderte innlegget som et «hvilket som helst annet innlegg til «Si det i VG». Det ble her avvist av flere grunner. VG anfører at innlegget er injurierende mot Nei til EF, og dessuten at det strider mot VGs formålsparagraf som påbyr redaksjonen å arbeide for «forening av motsetninger mellom folkegrupper». Det anføres dessuten at innlegget feilaktig forsøker å gi inntrykk av at eksklusjonen utelukkende skyldes medlemskap i Fedrelandspartiet, mens også vedkommendes avisinnlegg var av betydning. VG mener også at kravet om tilbakekallelse av eksklusjonsbeslutningen må rettes direkte til Nei til EF, og ikke fremmes gjennom VG.

Fedrelandspartiet bestrider at det refuserte innlegget injurierer Nei til EU. Til støtte for sitt syn ber Fedrelandspartet PFU lese FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter, og det vedlegges kopi av de fire første artiklene i konvensjonen. Klagerne fastholder at Nei til EU «bevisst krenker nordmenns menneskerett og Norges Grunnlov».

Klagerne mener det er skremmende at VG ikke vil informere om lovlige politiske partier i Norge, og peker på at Norsk Presseforbund skal «styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten.»

Fordi VG har omtalt eksklusjonen og begrunnelsen for denne, mener klagerne det er rimelig at kravet om tilbakekallelse av eksklusjonen også må kunne fremsettes gjennom avisen.

Som vedlegg til tilsvaret følger kopi av utskriften fra Nei til EUs møteprotokoll samt kopi av brevet til Fedrelandspartiets medlem som ble ekskludert fra Nei til EU.

Verdens Gang opplyser at avisen ikke har behov for å kommentere saken ytterligere.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Fedrelandspartiet mener Verdens Gang har brutt god presseskikk ved å nekte spalteplass for et innlegg med kommentar til en artikkel i VG. Artikkelen dreide seg om at et medlem i Fedrelandspartiet ble ekskludert fra Nei til EU, og det kom frem at Nei til EU begrunnet eksklusjonen med at rasistisk aktivitet er i strid med organisasjonens vedtekter.

Verdens Gang peker på at avisens beskrivelse av faktiske forhold ikke er bestridt. VG mener Fedrelandspartiet ikke har krav på spalteplass for å få kommentere Nei til EUs karakteristikk av Fedrelandspartiets politiske syn. Det anføres dessuten at innlegget ble avvist fordi det verken holdt seg til saken eller hadde en anstendig form.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt bemerke at krav på tilsvar kan oppstå også hvor det ikke er tale om å korrigere feilaktige opplysninger. I det påklagede tilfellet har imidlertid Fedrelandspartiet ikke noe presseetisk krav på å få komme til orde med sitt innlegg. Artikkelen i Verdens Gang gjengir en meningsytring i form av en karakteristikk av et politisk parti. Pressens Faglige Utvalg har tidligere slått fast at dette normalt ikke utløser noe krav på å få komme til orde med en redegjørelse for partiets politikk.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. april 1994
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen