Asbjørn Saxegaard mot Glåmdalen

PFU-sak 94-025


SAMMENDRAG:
Glåmdalen publiserte 28. desember 1993 i sin «Min mening»-spalte et innlegg med tittel «Amalgam-hysteri» . Leserbrevet var undertegnet «Norsk Institutt for Vitenskapelig Forskning og opplysning, K. Stenødegård». Klageren sendte avisen et motinnlegg som i hovedsak var formet som en anklage mot Glåmdalen for å ha publisert det første innlegget. Motinnlegget ble ikke tatt inn.

Klagen omfatter både det forhold at innlegget fra «instituttet» kom på trykk, og at klageren fikk sitt motinnlegg refusert. Utgangspunktet er at klageren mener det første innlegget var et «fuske-produkt», og hevder at han gjorde avisen oppmerksom på dette før han sendte motinnlegget. Etter klagerens mening skulle avisen selv gjort undersøkelser og dermed unnlatt å trykke det «uekte» innlegget. På prinsipielt grunnlag stiller klageren spørsmål om det er redelig av en avis å holde leserne uvitende om at et innlegg «gir seg ut for å være noe annet enn det er».

Sekretariatet kan ikke se at klageren har noe partsforhold i saken. Siden klageren ikke er direkte berørt utløses heller ikke tilsvarsretten. På generelt grunnlag har sekretariat imidlertid gjort klageren kjent med hva PFU tidligere har uttalt i lignende saker, der spørsmål er reist om redak-sjoners selvstendige undersøkelsesplikt i tilknytning til leserbrev.

Sekretariatet innstiller på at klagen avvises, idet det ikke foreligger partsforhold.

Vedtak:
PFU slutter seg til sekretariatets innstilling.