Terje Torgersen mot Dagbladet

PFU-sak 94-024


SAMMENDRAG:
I Dagbladets leserbrev-spalte «Kort & godt» innledet klageren 17.12.93 en debatt med utgangs-punkt i at avisen 30.10.93 hadde tatt inn en helsides annonse fra Human-Etisk Forbund. Klagerens innlegg rettet seg mot deler av tekstinnholdet i annonsen, særlig angående utsagn om kirkeskatt. Motinnlegg ble fulgt av tilsvar fra klageren, hvilket fikk nye innsendere på banen. «Endelig en religionsdebatt» gikk igjen i tittelbruken. I alt fulgte syv innlegg i avisens «Kort & godt»-spalte, hvorav klageren hadde ytterligere to tilsvar på trykk. Underveis dreide debatten i retning av diskutere «Guds eksistens», «Tro og viten» m.m. Etter dette valgte avisen 12.01.94 å sette strek.

Klageren hevder at han, ved navns nevnelse, ble angrepet syv ganger i løpet av debatten, mens han selv «kun» fikk anledning til å svare for seg tre ganger. Han fikk heller ikke det siste ordet, og anmodet Dagbladet – etter at det var satt strek for debatten – om å få innvilget mer spalteplass på annet sted i avisen enn i «Kort & godt»-spalten. Dette for å «forsøke å gi tilsvar til de forskjellige motdebattantene». Etter først å ha fått tilsagn om å få komme med et sluttinnlegg – hvilket også ble oversendt avisen – kom det kontrabeskjed om at innlegget likevel ikke ville bli tatt inn.

Klageren mener avisens definitive avvisning av sluttinnlegget er brudd på god presseskikk. I tillegg ber han Pressens Faglige Utvalg vurdere «blasfemiske» annonser – slik klageren ser det – av den type Human-Etisk Forbund rykket inn i Dagbladet.

Sekretariatet foreslår at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling, og har meddelt klageren at saken legges fram for utvalget med følgende innstilling:

I det påklagede tilfellet har Dagbladet avvist å publisere et innlegg fra klageren, under henvisning til at det er satt strek for en debatt som har pågått over lengre tid, og der klageren har hatt flere innlegg på trykk. Dessuten var det klageren selv som innledet debatten. At andre innsendere har kommentert klagerens seneste innlegg, gir ikke klageren noe presseetisk krav på igjen å få komme til orde. Dagbladet må i et tilfelle som dette ha rett til å sette sluttstrek for debatten.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Når det gjelder påklagede annonser fra Human-Etisk Forbund ligger det utenfor Pressens Faglige Utvalgs område å behandle klager som tar utgangspunkt i at hele – eller deler av – allmennheten måtte mene seg krenket. Berettigelsen av klagebehandling i PFU avgrenser seg til direkte berørte enkeltpersoner eller klart avgrensede grupper, som foreninger, organisasjoner osv. Også når det gjelder annonser strekker redaktørens plikt til å ivareta ytringfriheten seg langt.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.