Synnøve Fjellbakk Taftø mot Rana Blad

PFU-sak 94-023


SAMMENDRAG:
Rana Blad Hadde 1. februar 1994 en førstesidehenvisning på en spalte med overskriften «Tapte injuriesak». Teksten lyder: «Synnøve Fjellbakk Taftø (bildet) tapte i Oslo byrett i en injuriesak mot ambassadør Erik Selmer. Retten fant at ambassadørens beskyldninger mot henne var riktige i forbindelse med hennes forhold til EFTA.» Henvisningen er utstyrt med et fotografi av klageren.

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «-Uegnet til arbeid i EFTA» over fem spalter. Ingressen lyder: «Synnøve Fjellbakk Taftø er uegnet til å ha oppgaver knyttet til EFTA. Det slår Oslo byrett fast i en dom i en injuriesak hun har reist mot ambassadør Erik Selmer som var leder for den norske EFTA-delegasjonen i Geneve.»

Det fremgår av artikkelen at ambassadøren ble saksøkt blant annet for formuleringer i et brev han skrev til Utenriksdepartementet med anmodning om at klageren måtte få andre arbeidsoppgaver i departementet.

Bakgrunnen var strid knyttet til ansettelsen i en stilling som administrasjonsdirektør i EFTA. Etter at klageren ikke ble innstilt til stillingen sendte hun et brev med kritikk av saksbehandlingen med kopi til samtlige EFTA-delegasjoner og EFTAS generalsekretær.

Ambassadøren så brevet samme dag, og fikk vite at hun senere på dagen også hadde tenkt å holde et innlegg i et av EFTAs organer om sine tanker om hvorfor hun ikke ble tilbudt stillingen. Ambassadøren forbød henne å holde innlegget, og i følge Rana Blad godtok hun dette under forutsetning av at ambassadøren støttet hennes kandidatur. Dette avslo ambassadøren, men til tross for påbudet skal klageren ha referert deler av innlegget «»på personlig basis» for kolleger i EFTA.»

I omtalen av dommen viser Rana Blad til rettens bemerkning om at det «allerede på Utenriksdepartementets aspirantkurs blir aspirantene gjort oppmerksomme på at de har innskrenket ytringsfrihet». Avisen skriver også at retten finner det bevist at klageren ved to tidligere anledninger har fått påtale fra sine overordnede.

På oppfordring fra sekretariatet har Rana Blad sendt kopier av en del artikler og reportasjer om klageren som avisen har publisert de siste fire årene.

KLAGEN
Klageren mener Rana Blad har brutt god presseskikk på flere punkter. Hun viser til at Rana Blad har omtalt en dom som ikke var rettskraftig, og at omtalen dessuten har skjedd uten at hun ble kontaktet av avisen.

Klageren anfører også at førstesidehenvisningen og artikkelen inne i avisen er grovt injurierende, og at avisen både i overskrift og bildetekst fremfører «selvstendige injurier som går langt videre enn de ikke mortifiserte utsagn i injuriesaken».

Klageren mener for øvrig at omtalen i Rana Blad ville vært uakseptabel også om dommen ikke hadde blitt påanket.

I følge klageren er det uholdbart at «privatpersoner som ikke når fram med påstand om mortifikasjon av klart ærekrenkende uttalelser skal måtte lide den tilleggskrenkelse å måtte se de ærekrenkende utsagnene fremført som sannheter i media»…

Det vises til at det gjelder en særlig varsomhetsplikt når det gjelder utsagn som bare har vært fremsatt i «privat sammenheng».

Som et moment i skjerpende retning anfører klageren at Rana Blad «har gått ærend for noen som bevisst ønsker å skade meg». I følge klageren har avisen ikke selv skaffet seg informasjon om rettssaken, men har fått kopi av dommen fra en som igjen har fått den tilsendt via telefax fra Rana Sorenskriverembete.

Som vedlegg til klagen sender klageren kopi av et brev til Justisdepartementet, hvor hun ber departementet undersøke om sorenskriveren i Rana har medvirket til injurier ved eventuelt å ha formidlet en telefaxkopi av dommen til Rana Blad.

PRESISERING AV KLAGEGRUNNLAGET:
Sekretariatet ba etter dette klageren presisere hvilke formuleringer hun siktet til med sin anførsel om at avisen har fremført «selvstendige injurier som går langt videre enn de ikke mortifiserte utsagn i injuriesaken».

Klageren opplyser at «de selvstendige injurier som påklages er følgende: «

* «Uegnet til arbeid i EFTA» (overskrift).

* «Oslo byrett slår fast at Synnøve Fjellbakk Taftø er uegnet til å inneha verv i EFTA». (bildetekst).

* «Synnøve Fjellbakk Taftø er uegnet til å ha oppgaver knyttet til EFTA. det slår Oslo byrett fast i en dom i en injuriesak hun har reist mot ambassadør Erik Selmer som var leder for den norske EFTA-delegasjonen i Geneve.» (ingress).

* «Hun godtok pålegget under forutsetning av at Selmer støttet hennes kandidatur til stillingen som administrasjonsdirektør, noe Selmer avslo. Til tross for pålegget refererte hun deler av innlegget «på personlig basis» for kolleger i EFTA».

* «Allerede på Utenriksdepartementets aspirantkurs blir aspirantene gjort oppmerksom på at de har innskrenket ytringsfrihet».

Sekretariatet henvendte seg etter dette på nytt til klageren, og viste til at det ikke uten videre var lett å se på hvilke punkter avisens gjengivelse skilte seg fra dommen. Sekretariatet ba derfor om å få opplyst eksakt hva som skal være uriktig

Klageren ble også bedt om å avklare hvorvidt den rettslige betegnelsen «injurier» innebærer at hun vurderer å saksøke Rana Blad.

Klageren opplyser at søksmål mot Rana Blad ikke er aktuelt. Til gjengivelsen av dommen bemerker klageren at Rana Blad slår fast at hun er uegnet til arbeid i EFTA, og at dette er en langt «videre» påstand enn de utsagn som ikke ble mortifisert.

Klageren peker på at vurderingene i dommen var situasjonsbestemte, og følgelig gjelder forholdene på et bestemt tidspunkt – flere år tilbake i tid. Hun viser også til at Rana Blad gir inntrykk av at hun generelt var uegnet til å ha verv i EFTA, mens dommen kun omhandler hennes forhold som stedfortredende norsk representant i EFTA.

TILSVARSRUNDEN:
Rana Blad anfører at avisen ikke «på noen måte har brutt reglene for god presseskikk, og mener det ikke er grunn til å kommentere detaljene i klagen.

Konstituert redaktør Kirsti Nielsen opplyser for øvrig at hun har vært i telefonisk kontakt med klageren, men at det da ble klart at det ikke var grunnlag for noen minnelig løsning.

Klageren opplyser at redaktøren i telefonsamtalen ga uttrykk for at hun tok kontakt fordi PFU hadde oppfordret til det, men at hun ikke viste særlig vilje til å komme frem til noen løsning.

Rana Blad bemerker at partene har opplevd telefonsamtalen noe forskjellig. I følge avisen var klagerens utgangspunkt for forhandlinger slik at det ikke var grunnlag for å gå videre. Rana Blad anfører i den forbindelse at det ikke var aktuelt å beklage at avisen hadde omtalt dommen, og heller ikke aktuelt å betale klageren et pengebeløp som oppreisning.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Rana Blad på flere punkter har brutt god presseskikk ved omtalen av dommen i en ærekrenkelsessak hun har tapt. I følge klageren var det i seg selv uholdbart av Rana Blad å omtale dommen, fordi det skaper en uakseptabel situasjon for en som ikke når frem med et injuriesøksmål der utsagnene tidligere bare er fremsatt privat. Klageren mener det uansett var galt av avisen å omtale dommen uten å innhente hennes kommentar. Hun mener også at avisens gjengivelse ikke er dekkende. Som et moment i skjerpende retning anfører hun at måten avisen har fått dommen på viser at noen bevisst har ønsket å skade henne.

Rana Blad anfører at omtalen er dekkende for realitetene i saken, og mener at avisen ikke har brutt god presseskikk.

Selv om det vil være naturlig å undersøke om en dom er påanket før den omtales, har Pressens Faglige Utvalg tidligere slått fast at det ikke er brudd på god presseskikk å unnlate dette. Etter utvalgets oppfatning er det heller ikke naturlig å betrakte en dom som et angrep som utløser krav på samtidig imøtegåelse.

Det er umulig å oppstille noen generell regel for omtale av injuriesaker og gjengivelse av omstridte utsagn. Som utvalget tidligere har uttalt, må det nødvendigvis bli en konkret vurdering fra sak til sak, hvor ulike hensyn veies opp mot hverandre. I klagerens tilfelle dreier det seg som utsagn om hennes egenskaper som arbeidstaker i en bestemt situasjon. Pressens Faglige Utvalg legger vekt på at klageren selv flere ganger tidligere har uttalt seg offentlig om årsaken til at hun ble hjemkalt. Etter utvalgets oppfatning har hun gjennom sin fremstilling av saken gjort det naturlig for Rana Blad å omtale dommen i injuriesaken da den forelå.

Retten har funnet det bevist at klageren ble hjembeordret fordi hun var uegnet til stillingen hun hadde i Geneve i 1992. I omtalen av dommen skriver Rana Blad at hun er uegnet til å ha oppgaver knyttet til EFTA. Selv om gjengivelsen på dette punkt er noe upresis, mener utvalget at det ikke er gitt en tendensiøs fremstilling.

Rana Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. mai 1994
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning