Adv. Jan Carsten Dyngen p.v.a. klienter mot Firda

PFU-sak 94-018


PFU-SAK NR.: 94-018 PFU-SAK NR.: 94-018
KLAGER: Adv. Jan Carsten Dyngen p.v.a. klienter
ADRESSE: Postboks 471, 6801 Førde
PUBLIKASJON: Firda
PUBLISERINGSDATO: 04.01.94, 05.01.94, 07.01.4
STOFFOMRÅDE: Kultur
SJANGER: Nyhetsartikkel
STIKKORD: Saklighet, identifisering
REGISTRERT: 31.01.94
BEHANDLET I SEKR: 31.01.94, tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 21.04.94
FERDIGBEHANDLET: 21.04.94
BEHANDLINGSTID: 80 dager
KLAGEGRUPPE: Advokatklage
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER:

SAMMENDRAG
Firda hadde 4. januar 1994 et førstesideoppslag med tittelen «Unge inspirert av Greven». Teksten lyder: Siste året har det vakse fram ungdomsmiljø i Sogn og Fjordane som tydeleg er inspirert av satanismen. Her er ungdommar med klede, hårsveis og symbolbruk som er skremmande lik Greven i Bergen. Miljøa finst i Hyllestad/Fjaler og i Naustdal/Førde. Politiet følgjer nøye med utviklinga og likar ikkje denne forma for ungdomsopprør.»

Oppslaget er utstyrt med et bilde med følgende bildetekst: «Musikk med satanistisk bodskap er sentralt blant ungdom som let seg inspirere av Greven. Her frå plateomslaget til Souls of Black.»

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «Ungdomsmiljø i fylket inspirert av satanistar». Firda skriver at politiet holder miljøene under oppsikt, men «ikke vil dramatisere utviklinga». En anonym ungdomsarbeider karakteriserer ungdommene som » snille gutar», og han uttaler at han tror det hele ikke stikker dypere enn at de bruker satanist-symboler for å vekke oppsikt.

En nylig avgått lenmann i Hyllestad bekrefter at det eksisterer et ungdomsmiljø i Hyllestad og Fjaler som ser ut til å være inspirert av satanistiske forbilder. I følge den tidligere lensmannen skal det dreie seg om tre-fire personer i Hyllestad og like mange i nabokommunen, alle i alderen rundt 20 år.

«- Vi har fått tips om dette miljøet, men har ingen signal om at det gjer noko ulovleg som har tilknyting til satanismen, understreker lensmannen. Hellesbø har inga klar meining om kvifor dette miljøet har fått grobotn i Sogn og Fjordane, men han ser ikkje bort frå at miljøet også har ny-nazistiske undertonar.»

Under tittelen «Foreldra må være på vakt» har avisen intervjuet en lærer som ber foreldre være på vakt dersom barn/ungdom viser tegn på å søke mot denne type miljø. Han opplyser at han kjenner til at ungdom i fylket viser interesse for satanismen, men sier han ikke kjenner til organiserte, satanistiske miljø.

Artikkelen er utstyrt med en illustrasjon i form av et bilde fra et omslag til en plate av gruppen «Iron Maiden».

5. januar 1994 publiserte Firda en artikkel med tittelen «- Farleg flørt med satanisme». Daglig leder Jan Otto Kvalbein ved Bjørgvin bispedømmekontor advarer foreldre og andre ved å vise til at det kan være en glidende overgang fra lek til blodig alvor.

7. januar 1994 hadde Firda en førstesidehenvisning med tittelen «Lokal musikk med Satan-symbolikk». Teksten lyder: «Gruppa Gorgoroth fra Hyllestad/Fjaler gav i fjor ut ein demo-kassett som vert marknadsført med Satan-symbolikk. Coveret til «A sorcery written in blood» har m.a. omvendte kors og satanstjerne. Musikarane presenterer seg med «kunstnernavna» Hat, Goatpervertor og Infernus».

En av musikerne er avbildet med følgende bildetekst: » Roger Tiegs fra Fjaler er medlem i gruppa Gorgoroth».

Inne i avisen var det samme dag en reportasje med tre artikler. Under tittelen «Marknadsfører musikken sin med satan-symbol» Avisen navngir tre ungdommer som opplyses å ha gitt ut en «demokassett» som markedsføres med «klare sataniske symbol». Firda opplyser at avisen har kontaktet to av de navngitte musikerne for å få nærmere informasjon om utgivelsen, men de to ønsker ikke å uttale seg.

Firda skriver at det er så mye skriking og så dårlig lydkvalitet at det er vanskelig å danne seg noe oppfatning av innholdet i musikken. Tekst og symbolbruken på «coveret» er derimot angivelig ikke til å ta feil av. Coveret skal for øvrig ha blitt delt ut som løpeseddel/reklame for kassetten. Tittelen på kassetten er «A sorcery written in blood», som i følge avisen direkte oversatt betyr «Ein trolldom skriven i blod». Forsiden på coveret oppgis blant annet å inneholde satansymbol i form av omvendte kors, pentagram/satanstjerne og tallet 666.

Under tittelen «- Gutestrekar, seier plateutgjevar», har avisen intervjuet den daglige ledere for plateselskapet Voice of Europe i Oslo. Han fremholder at det dreier seg om personer som det «ikkje er noko vondt i». Han mener sammenblandingen mellom musikk og satanisme er uheldig. «-Dette er først og fremst ein image, og kan vel kallast gutestrekar», sier han til avisen. I følge Firda er selskapet Voice og Europe sterkt i vinden fordi det ville utgi en plate der avdøde Øystein Aarseth spiller sammen med mannen som er siktet for å ha drept ham, den såkalte «Greven».

Under tittelen «Ingen informasjon frå Gorgoroth» gjengir avisen fra forgjeves forsøk på å få opplysninger fra to av de tre musikerne. Firda opplyser at engstelige foreldre har kontaktet lensmannskontoret i Fjaler, men ansatte ved kontoret opplyser at de ikke knytter medlemmene av Gorgoroth til noe straffbart.

KLAGEN
Advokat Jan Carsten Dyngen klager på vegne av de tre musikerne. Han anfører at de tre ungdommene er identifisert med navn, bilde og adresse, og at de er knyttet til «et kriminelt miljø, «Greven» og satanistbevegelse». Han mener også Firda har viderebrakt antydninger om tilknytning til fascisme, foruten at avisen anføres å ha kommet med nedverdigende omtale av ungdommene «på generell basis».

Advokaten ber utvalget vurdere oppslagene i forhold til Vær varsom-plakatens punkt 41, 44, 4.5, 4.6 og 4.10.

Advokaten anfører at den aktuelle musikkretningen har bestått i ti år, og således ikke kan tilegnes «Greven». Han anfører også at bruk av symboler neppe gir grunnlag for å karakterisere de som gjør bruk av symbolene som satanister.

Videre mener advokaten det er grovt injurierende når Firda bringer videre antydninger om at «miljøet» skal ha nynazistiske undertoner. Det finnes angivelig ikke belegg for å knytte ungdomene til noen form for nazisme. Firda opplyses likevel for noen år tilbake å ha knyttet ungdommene til nazisme ut fra plakater som ble brukt i forbindelse med et musikkarrangement. Disse plakatene var angivelig godkjent av lensmannen.

Klagernes advokat opplyser at to av de tre klagerne er i arbeid, mens en er arbeidsledig. Advokaten antar derfor at de statistisk sett antakelig er «kommet bedre ut enn gjennomsnittet i landet». Advokaten mener også påstanden som å være tapere på skolen savner et hvert grunnlag.

Avslutningsvis peker advokaten på det uheldige i å henge ut unge mennesker og gjøre dem til naturlige mål for aggresivitet fra «mennesker Firda neppe ønsker å identifisere seg med». Det opplyses at to av gruppens tre medlemmer er blitt overfalt og utsatt for blind vold med personskade som følge. Et av forholdene oppgis å være politianmeldt, mens det andre overfallet også vil bli anmeldt.

TILSVARSRUNDEN
Firda mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Redaktør Rune Timberlid mener omtalen er svært nøktern i formen og preget av godt journalistisk håndverk. Redaktøren emner avisen avdramatiserer det lokale satanist-inspirerte miljøet står for, sammenlignet med det som er kommet for dagen rundt den såkalte «Greven» i Bergen.

Timberlid anfører at Firda ikke har identifisert ungdommene med satanister, slik klagerne mener. Det var tvert om slik at avisen voktet seg for å omtale noen som «satanist» – det er i følge redaktøren hele tiden snakk om «miljø og musikarar som er inspirert av satanisme, og det er sjølvsagt noko heilt anna».

Det bestrides også at de tre er knyttet til «Greven» og de lovbrudd han er siktet og tiltalt for. Avisen anfører at den utelukkende har sagt at klær, hårsveis og symbolbruk er inspirert av greven, som er den norske satanismens fremste frontfigur.

Firda mener satanisme og sataniske miljø har preget nyhetsbildet på en måte som gjorde det
naturlig å se nærmere på saken da avisen fikk klare indikasjoner på at det også i Firdas dekningsområde eksisterte miljøer som var åpenbart inspirert av satanisme. Redaktøren mener avisen ikke ville gjort jobben sin dersom den hadde unnlatt å rette søkelyset mot «dei heilt klart satanistiske miljøa i vårt distrikt». Redaktør Rune Timberlid viser til at miljøene også var gjenstand for oppmerksomhet fra politi og kirkelig hold.

Avisen bestride at klagerne er knyttet til fascisme. Derimot har Firda sitert et utsagn fra en lensmann om de lokale miljøene generelt, hvor lensmannen ut fra observasjoner ikke ser bort fra at miljøet har nynazistiske undertoner. Bakgrunnen for utsagnet er blant annet det Firda omtaler som «hird-plakater» som ble hengt opp for en tid tilbake.

Firda avviser at avisen har omtalt klagerne «nedverdigende på generell basis».

Det eneste punktet redaktøren vedgår at kan reises presseetisk spørsmål ved, er identifiseringen av de tre medlemmene av gruppen Gorgoroth. Timberlid mener likevel at avisen heller ikke på dette punkt har opptrådt i strid med god presseskikk. Han viser til at omslaget i tillegg til satanistiske symboler også inneholder kunstnernavn og postadresse til de tre musikerne. Det anføres også at alle som utgir kassetter eller plater her i landet må regne med at media interesserer seg for innholdet og hvem som står bak. Som musikere må de regnes som offentlige personer, og de må regne med at det interesserer lokalavisen når de som en lokal gruppe markedsfører seg med en musikkassett.

Firda viser også til at det dreier seg om personer i alderen 21-25 år, som er så voksne at de må ta konsekvensene av det de gjør.

Klagerne mener Firda bekrefter at avisen mener det foreligger et satanistmiljø i Sunnfjord som klagerne er knyttet til. Klagerne anfører at Firda ikke har grunnlag for å påstå at rockegruppen tilhører noe satanistmiljø. Symbolbruken knyttet til musikkformen er ikke inspirert av «Greven», men det utelukkes ikke at Greven kan være inspirert av samme musikkmiljø.

Klagerne aksepterer ikke Firdas anførsel om at avisen kun har beskrevet et miljø inspirert av satanisme, og at avisen ikke har omtalt klagerne som satanister. Advokat Dyngen mener at for leserne vil de tre ungdommene klart bli oppfattet tilknyttet satanistmiljø.

Advokaten mener også avisen må ta ansvar for de uttalelser om fascisme avisen har viderebrakt. De såkalte hirdplakatene er ikke laget av klagerne. Advokaten opplyser at klagerne deltok på samme fest, uten å reagere på plakatene.

Dyngen opplyser at det ikke er identifiseringen av ungdommene det klages over, men koblingen til satanistmiljø. Nettopp på grunn av den intense offentlige debatten om satanisme burde Firda i følge klagerne ha undersøkt nærmere dersom de mente å finne lokale ungdommer tilknyttet miljøet, og ikke ukritisk hengt dem ut som satanister.

Firda fastholder at klagerne ikke er hengt ut som satanister, men at avisen kun har skrevet at de er inspirert av satanismen. Avisen har gjort oppmerksom på en lokal rockegruppe som markedsfører seg ved hjelp av satanistiske symboler.

Firda fastholder også at avisen ikke har stemplet klagerne som fascister. Det avisen har gjort er å
sitere en tidligere lensmann på at deler av det satanistiske miljøet – som er omtalt i helt generelle vendinger – også kan ha nynazistiske undertoner. Avisen mener verken plakatene eller utsagnet fra lensmannen er knyttet til de tre medlemmene av rockegruppa Gorgoroth. Til de voldelige episodene som skal ha funnet sted, bemerker redaktør Rune Timberlid at klagernes tilsvar viser at det ene overfallet fant sted i 1991. Overfallene er uansett uten betydning i en presseetisk sammenheng, anfører Firda.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Klagerne mener Firda har brutt god presseskikk i omtalen av ungdomsmiljø som påstås å være inspirert av satanisme. Firda har navngitt de tre medlemmene av en lokal rockegruppe som har brukt satan-symboler på et kassettomslag, og de tre mener avisen uriktig har omtalt dem som satanister og dessuten knyttet dem til en person som er siktet for alvorlig kriminalitet. Videre anføres det at klagerne er omtalt som fascister og knyttet til et miljø med påståtte nynazistiske undertoner. Klagerne mener avisen ikke har vært tilstrekkelig kildekritisk, at avisen ikke har vist tilstrekkelig saklighet og omtanke, og dessuten at avisen har brutt påbudet om å være forsiktig med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

Firda mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Redaktøren anfører at klagerne ikke er omtalt som satanister, men at avisen har beskrevet en rockegruppe som er inspirert av satanisme og som markedsfører seg med satanistiske symboler. Firda mener også at klagerne ikke er omtalt som fascister, men at avisen kun har gjengitt en uttalelse i generelle vendinger om at deler av miljøet har nynazistiske undertoner.

Vær varsom-plakaten slår fast at det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet. Når en lokal musikkgruppe utgir en kassett med klart satanistiske symboler på omslaget, er dette noe en avis må ha adgang til å informere leserne om. I slike sammenhenger må det vises varsomhet, slik at enkeltpersoner ikke knyttes til forhold som ansees som mer alvorlige. I den første artikkelen er det gitt en generell beskrivelse som lett kan kobles til navngitte personer i den senere artikkelen. Etter utvalgets mening har Firda imidlertid omtalt plateutgivelsen med bruk av satan-symboler på en saklig måte, og uten at klagerne er karakterisert som satanister.

Pressen Faglige Utvalg viser også til at Firda har forsøkt å innhente informasjon fra to av gruppens medlemmer. Når disse ikke ønsket å kommentere saken, har Firda sørget for å balansere omtalen ved å innhente kommentar fra et plateselskap.

Firda har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. april 1994
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen