Peter Ørebech mot Nordlys

PFU-sak 94-017


PFU-SAK NR.: 94-017 PFU-SAK NR.: 94-017
KLAGER: Peter Ørebech
ADRESSE: Skjelnanv. 23, 9022 Krokelvdalen
TELEFON/FAX:
PUBLIKASJON: Nordlys
PUBLISERINGSDATO: 12.01.94
STOFFOMRÅDE: Politikk
SJANGER: Kommentar/leder
SØKERSTIKKORD: Saklighet
REGISTRERT: 27.01.94
BEHANDLET I SEKR.: 31.01.94, brev om forenklet saksbehandling
BEHANDLES I PFU: 03.03.94
FERDIGBEHANDLET: 03.03.94
BEHANDLINGSTID: 37 dager
KLAGEGRUPPE: Privatperson
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER: Klageren har merknader til innstillingen

SAMMENDRAG
Nordlys publiserte 12. januar 1994 en lederartikkel med overskriften «Konkurranse, Ørebech». Der heter det innledningsvis: «Vår kommentar til raseringen av arbeidsplasser i Nord-Norges Salgslag har utløst en del spørsmål fra juristen Peter Ørebech. De gir grunn til stor bekymring om i hvilken verden Ørebech befinner seg.»

Videre heter det: «Forestillingene om at Norge kan være et beskyttet jomfruland midt i en verden av økt handel, lever sitt liv i enkelte kretser. Men det er oppsiktsvekkende når det gamle nasjonale drømmekvedet kommer fra en jurist som kaller seg ekspert på EU-rett.»

Nordlys skriver også: «Nils Oskar Anthi, lederen i Finnmark Bondelag, Finnmarkku Eanadoallo Searvi, skrev nylig i Nordlys at GATT-avtalen er langt bedre enn fryktet. Her ser vi kimen til et bondevett som ennå ikke har nådd frem til Ørebechs elfenbeinstårn i Breivika.»

Avslutningsvis heter det: «Ørebechs antikvariske synspunkter på EØS og på landbruk og fiske har selvsagt krav på den samme respekt som vi ellers har for gamle museumsgjenstander. Det er eierne som må ta ansvaret for rasjonalisering og tapte arbeidsplasser. Regjeringen kan ikke ta ansvaret når bøndene selv bestemmer. Det er slett ikke slik at vi kan beskytte oss mot de ubehagelige tilstander i verden ved å stå utenfor EØS. Derfor er det sterk kost når Ørebech fremstiller Norge nærmest som et nytt Albania. Da er det ærligere hvis vår regionale EU-ekspert sier det som det er: At han er motstander, både av EØS, EU og alle andre konkurranseregulerende tiltak som er på gang i en verden som vi ha mer handel. Det er legitimt å være motstander. Men det er dessverre basert på et verdensbilde som ikke lenger eksisterer.»

KLAGEN
Klageren mener Nordlys fremsetter en rekke raljerende og ubegrunnede påstander, som svar på klagerens innlegg i avisen dagen før.

Det er flere formuleringer i lederartikkelen klageren reagerer på. Han spør hva det er i hans innlegg som gir grunnlag for stor bekymring om hans virkelighetsoppfatning, og spør også hvor han har gitt uttrykk for at Norge skal være et «beskyttet jomfruland» og hvor han kaller seg ekspert på EU-rett.

Klageren spør også hvordan redaktøren kan dokumentere at klagerens syn på ansvaret for rasjonaliseringene i landbruket kan henføres til manglende vett. Videre spør klageren hvor det fremkommer at han «fremstiller Norge nærmest som et nytt «Albania». Endelig spør han også hvor det fremgår at han er motstander av «alle konkurranseregulerende tiltak som er på gang».

Som vedlegg har klageren sendt kopi av hans innlegg i Nordlys, samt kopi av et foredrag han holdt i Tromsø 10. januar 1994 og avisomtalen av dette.

Sekretariatet foreslår at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen blir oversendt utvalget med følgende innstilling:

Pressens Faglige Utvalg har tidligere slått fast at når det gjelder den frie kommentar – og særlig på det politiske området – må det kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger. Den politiske debatten i et demokratisk samfunn må være preget av stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere. Et åpent angrep kan møtes med et tilsvar.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren skriver i en kommentar til innstillingen at han ikke forstår hvordan sekretariatet kan innstille på at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Klageren anfører at han ikke klager over at det er brukt «et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer», men at det han klager på er det han mener er usaklig, personlig hetsing. Klageren opplyser at han ikke er alene om å være rammet av «Kristoffersens hatske utfall mot annerledes tenkende».

I sin kommentar til innstillingen viser klageren til at redaktøren i følge Vær varsom-plakaten skal fremme en «saklig og fri …opinionsformidling». Klageren viser også til Vær varsom-plakatens påbud om å beklage feil og gi plass for tilsvar, og som en del av dette siterer han kravet om at et tilsvar skal være «av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form.» Disse kravene må i følge klageren også gjelde avisenes kommentarartikler, og han mener det ikke kan gjelde et annet saklighets- og anstendighetskrav for leserne og et «ganske annet for redaktøren.»

Klageren siterer fra Torstein Echkhoffs lærebok i forvaltningsrett, og viser til at saklighetskravet fordrer at man holder seg til det som er tema og ikke vektlegger utenforliggende hensyn.

Klageren bemerker for øvrig at redaktøren ikke kjenner til hvorvidt klageren tilhører «denne krets av troende som drømmer om Albania», og han opplyser i den forbindelse at hans eneste karriere i noe politisk parti begrenser seg til medlemskap i Unge Høyre.

Klageren mener det er saken fullstendig uvedkommende om han er dum , er en skrytepave , eller befinner seg i en drømmeverden .

På denne bakgrunn ber han PFU «ta følgende påstand til følge: «

1. Nordlys’ uttalelser om undertegnede som dum/naiv, selvskryter og virkelighetsfjern, er usaklige.

2. Redaktøren i Nordlys beklager personangrepet på lederplass.

Klageren bemerker at dersom dette ikke fører frem, går han ut fra at PFU garanterer for at han får plass i avisen med hetsing av Ivan Kristoffersen. Klageren viser til at det er et beklagelig faktum at redaktøren nekter inntatt et innlegg som setter ham på plass.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.