Initiativrett NP’s generalsekretær mot Allers

PFU-sak 94-015


PFU-SAK NR.: 94-015 PFU-SAK NR.: 94-015
KLAGER: Initiativrett NP’s generalsekretær
PUBLIKASJON: Allers
PUBLISERINGSDATO: Nr. 3 / 18.01.1994
STOFFOMRÅDE: Helse / sosial
SJANGER: Nyhetsartikkel
SØKERSTIKKORD: Saklighet / tekstreklame
REGISTRERT: 21.01.94
BEHANDLET I SEKR.: 26.01.94,02.02.94: Tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 03.03.94
FERDIGBEHANDLET: 03.03.94
BEHANDLINGSTID: 41 dager
KLAGEGRUPPE: Initiativretten
PFU-KONKLUSJON: Brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: 2.5, 4.4
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER: Opprinnelig klager (Bransjerådet for Naturmidler),ikke part; forelagt NP’s
gen.sekr.,for vurdering av bruk initiativretten.

SAMMENDRAG
Ukebladet Allers hadde i sitt nr. 3 (18. januar 1994) førstesideoppslag med tittelen: «Den norske legen Knut Flytlie bekrefter: SUPERPILLE FORLENGER LIVET!» , med bilde av legen og en pakning med piller av typen Q-10. På oppslaget står det også at Q-10 forebygger hjertelidelser, kreft, åreforkalkning, revmatisme, høyt blodtrykk og overvekt. I artikkelen inne i bladet siteres dr. Flytlie med utsagnsverbene «hevder» og «mener» og «påstår» i en omtale av middelets virkningsmuligheter, men han er ikke sitert, med en bekreftelse på at superpillen forlenger livet. Sammen med artikkelen er plassert en ramme som opplyser at «Fra neste uke kan du også kjøpe Pharma-Nords Q 10-produkt Bio Qinon gjennom Allers Helseshop».

KLAGEN
Bransjerådet for Naturmidler klaget saken inn for Pressens Faglige Utvalg i brev mottatt 21. januar 1994. I klagen heter det at «Det synes å være en påfallende og entydig vilje hos forfatteren til å ville rose Q 10 høyt, og unngår så langt det er mulig å si noe som kan svekke salget». «Når så det hele avsluttes med en direkte henvisning til at det omtalte produkt fra neste uke er å få kjøpt gjennom Allers’ egen helseshop, må man være kommet langt fra den gode redaksjonelle omtale av et nytt og interessant produkt. Man er rett over i et salgsfremstøt i samarbeid med Allers. Det trekkes ikke skille mellom omtalen og salgsoppfordringen. At Allers har en salgsinteresse i produktet gjennom «Allers Helse-shop», må være hevet over enhver tvil».

Bransjerådet reiser også spørsmål om legen som anbefaler produktet kan ha økonomisk interesse av salget. Ennvidere påpeker Bransjerådet at aviser og blad må utvise etisk ansvar i omtalen av medisinske eller helsemessige nyheter. «Det må vises spesiell varsomhet når det gjelder midler som fremstilles som forskjellige «vidundermidler» og som kan forebygge eller lege sykdom.»

Sekretariatet har i svarbrev til Bransjerådet gitt uttrykk for tvil om rådet er å anse som direkte berørt part ved innsending av klagen. På grunn av sakens prinsipielle interesse har generalsekretæren utløst initiativretten og bedt PFU vurdere om «denne kombinasjonen av redaksjonell omtale og eget salg er forenlig med prinsippene for god presseskikk».

TILSVARSRUNDEN
Allers svarte den 7.februar med å henvise til nyhetsinteressen i saken, sa at bladet står helt og fullt inne for artikkelens faktiske innhold, og for at artikkelen er et resultat av en selvstendig redaksjonell vurdering. «Vi har forøvrig sjekket ut at verken dr. Flytlie, eller den andre legen som er intervjuet, dr. Fjelstrup, har noen personlige økonomiske interesser i det aktuelle produktet».

Allers henviser til at bladet lenge, «som en ordinær del av vår forretningsmessige virksomhet driver postordresalg». «For å unngå kobling tillot vi ikke vår egen annonse for «Allers Helseshop» rykket inn i samme nummer som den redaksjonelle omtalen. Det ble imidlertid vurdert som en ren leserservice å opplyse om at også vår helseshop hadde Q 10 for salg. Til tross for at denne henvisningen har fått svært liten plass, og til tross for at den er skilt ut fra den redaksjonelle omtalen, ser vi at plasseringen er uheldig. Samtidig er faktisk den redaksjonelle omtalen ubundet av annonsehensyn, og vi er sikre på at leseren oppfatter budskapet i artikkelen uavhengig av henvisningen. Uavhengig av klagen til PFU har imidlertid Allers allerede stoppet enhver henvisning til eget salg.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Ukebladet Allers har i nr. 3 / 1994 et førstesideoppslag «Den norske legen Knut Flytlie bekrefter: SUPERPILLE FORLENGER LIVET!». I en større artikkel inne i bladet utdypes dette, og det er i tilknytning til artikkelen plassert en ramme som forteller at «superpillen» er til salgs gjennom Allers’ eget postordresalg.

Bransjerådet for Naturmidler klaget på denne koblingen av redaksjonell omtale og omtalen av eget salg. Ut fra tvil om rådet er å anse som klageberettiget, brukte generalsekretæren sin initiativrett og bad utvalget overveie om kombinasjonen redaksjonell omtale/eget salg var forenlig med god presseskikk.

Bladet har medgitt at det var uheldig å koble sammen henvisningen til Allers Helseshop og den redaksjonelle omtalen, men står inne for artikkelens faktiske innhold.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at det må utvises stor varsomhet i omtalen av slike midler som skal ha medisinske virkninger, og finner at Allers gjennom sitt førstesideoppslag ikke har utvist den nødvendige varsomhet.

Utvalget mener også at bladet bryter med Vær Varsom-plakatens påbud i punkt 2.5, om å opprettholde et klart skille mellom annonser og redaksjonell tekst. Dette er særlig klanderverdig når det dreier seg om bladets eget postordresalg.

Allers har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 3. mars 1994
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen