Klubben ved Sundøy skole v/tillitsvalgt Signe I. Andersen mot Helgelands Blad

PFU-sak 94-014


PFU-SAK NR.: 94-014 PFU-SAK NR.: 94-014
KLAGER: Klubben ved Sundøy skole v/tillitsvalgt Signe I. Andersen
ADRESSE: 8895 Sundøy
PUBLIKASJON: Helgelands Blad
PUBLISERINGSDATO: 07.12.93, 09.12.93, 18.12.93
STOFFOMRÅDE: Skole/undervisning
SJANGER: Nyhetsartikkel
SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse, kildekritikk
REGISTRERT: 26.01.94
BEHANDLET I SEKR.: 27.01.94, brev om forenklet saksbehandling
BEHANDLES I PFU: 03.03.94
FERDIGBEHANDLET: 03.03.94
BEHANDLINGSTID: 36 dager
KLAGEGRUPPE: Organisasjon
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:
MERKNADER:

SAMMENDRAG
Helgelands Blad hadde 7. desember 1993 et førstesideoppslag med tittelen «Tilbyr hybel framfor skoleskyss». I teksten heter det: «Leirfjord kommune har ikke lenger råd til skoleskyss for en elev som på grunn av mobbing over lang tid ikke kan gå på Sundøy skole. Den tretten år gamle jenta er elev ved Leland. Her trives hun godt. Nå vil skolesjefen at jenta skal bo på hybel. På den måten kan kommunen spare penger. -Fullstendig uakseptabelt, heter det i en rapport fra helse- og sosialetaten. Ordfører Åshild Albertsen beklager det som har skjedd.»

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «Leirfjord kommune har ikke råd til skoleskyss/Sundøy-elev skal tvinges på hybel». I teksten heter det blant annet: «Den tretten år gamle jenta på Sundøy har vært utsatt for mobbing over lang tid. Men til tross bistand fra flere etater, var det ikke mulig å få bukt med problemene. En tykk bunke skriftlig materiale forteller om en sak som burde ha vært løst på en adskillig bedre måte for lenge siden (…) Overflyttingsdokumentet fra Sundøy skole er ingen god attest. Skolens påstand er rett og slett tøv, går det fram av en rapport fra klasselæreren ved Olderskog skole. Her blir det understreket at Veronica er en faglig sterk elev som er lett å ha med å gjøre.

Helgelands Blad har innhentet kommentar fra Leirfjord kommune. Av artikkelen fremgår at «ordfører Åshild Albertsen har satt seg nøye inn i denne saken og hun beklager det som har skjedd.» Ordføreren uttrykker stor forståelse for det 13-åringen og hennes familie har vært gjennom, og beklager at saken ikke har blitt ordnet opp i for lenge siden. I følge Helgelands Blad har ordføreren funnet penger til skoleskyss i høstsemesteret, og vil forsøke å få kommunestyret med på å dekke skoleskyss også etter jul.

Torsdag 9. desember 1993 hadde Helgelands Blad en førstesidehenvisning med tittelen «Ber om skyss» . Avisen skriver at flere politikere i Leirfjord reagerer på at skolesjefen vil la en 13 år
gammel ungdomsskoleelev bo på hybel.

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «Sundøy-saken: Politisk vilje for skoleskyss» .

I teksten heter det blant annet: «Foreldrene vet hva de snakker om. På nært hold har de sett hva mobbing kan føre til. Men at mobbingen kunne få lov til å gå over så lang tid hadde de ikke regnet med. Fra før av hadde de bare hørt og lest om mobbeofre som til slutt tror at det er noe galt med en selv. Veronika ønsker selv ikke å snakke så mye om alt det vonde som har vært. Det er et tilbakelagt stadium og i dag har hun det bra.

Flere navngitte politikere uttaler at de vil gå inn for å bevilge penger til fortsatt skoleskyss.

18. desember 1993 hadde avisen en artikkel med tittelen «Sikres skoleskyss». Det fremgår at kommunestyret i Leirfjord enstemmig har bevilget 56 000 kroner ekstra til skoleskyss på 1994-budsjettet. Ordfører Åshild Albertsen uttaler til avisen at hun er glad for måten kommunestyret har taklet saken på.

«-Vi vet vel alle hva mobbing kan føre til, og jeg tror folk flest i Leirfjord skjønner at Sundøy har et mobbeproblem å ta seg av», sier ordføreren til Helgelands Blad.

KLAGEN
Klubben ved Sundøy skole reagerer på at Helgelands Blad har omtalt saken uten å innhente kommentar fra skolen. Lærerne anfører at de føler seg uthengt som gruppe, og at artiklene ville ha fått en helt annet vinkling dersom avisen hadde henvendt seg til skolen på forhånd.

I følge lærerne måtte avisen da ha sjekket sannhetsgehalten i uttalelsene fra foreldrene og «antagelsene til subjektive, sentraliseringskåte kommunepolitikere som behandler «saken» for lukkede dører men omtaler den fritt i avisen». Lærerne mener Helgelands Blad har latt seg bruke ukritisk av kommunen og av 13-åringens foreldre. At «kommunen fritt (får) rakke ned på skolen» hevdes å være svært beleilig for kommunen, som anføres lenge å ha arbeidet for å få skolen sentralisert på Leland.

Sekretariatet foreslår at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling, og har gitt klageren melding om at saken blir oversendt utvalget med følgende innstilling:

I de påklagede artiklene slår Helgelands Blad fast at en elev i Leirfjord kommune over lang tid har vært utsatt for mobbing, og avisen omtaler de problemer som har oppstått i sammenheng med dette. Helgelands Blad har innhentet kommentar fra ordføreren, som representant for kommunen. Ordføreren beklager det som har skjedd.

Gjennom sin henvendelse til ordføreren, har Helgelands Blad etter sekretariatets oppfatning oppfylt det presseetiske krav til samtidig imøtegåelse. Fordi kommunens ledelse bekreftet avisens fremstilling, er det etter sekretariatets oppfatning heller ikke grunn til kritisere Helgelands Blad for ikke å ha oppfylt den journalistiske undersøkelsesplikt.

De innvendinger lærerne ved Sundøy skole har mot avisens fremstilling, vil de kunne gjøre kjent for leserne i form av et tilsvar.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Etter at saken ble oversendt utvalget har klageren kommet med flere bemerkninger til innstillingen

VEDTAK
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.