NN v/ adv. Kjell Gisholt mot Telemark Arbeiderblad

PFU-sak 93-181


SAMMENDRAG:
Telemark Arbeiderblad hadde 27. oktober 1993 et førstesideoppslag med tittelen «Frontkjemper-bauta ribbet». Teksten lyder: Med slegge og brekkjern gikk en gruppe antirasister løs på det kjente frontkjemper-minnesmerket ved Ødegårdens Verk i Bamble. Aksjonistene fjernet og ødela den massive bronseplaketten (innfelt) som hedret norske SS-soldater. Aksjonen mot bautaen i Rossland-skogene skjedde på høylys dag, opplyser aksjonister til TA. De siste ukenes mediedebatt rundt frontkjemperne satte fart i aksjonen.»

Inne i avisen var det samme dag en artikkel med tittelen «Antirasister angrep frontkjemper-bauta». Avisen har intervjuet noen av de anonyme aksjonistene. De sier at de «ikke ønsker å dyrke det godt begrunnede hatet og bitterheten fra etterkrigsårene», men at det ikke finner tilgivelse for «gamle nazister som fortsatt forsvarer grusomheten de selv og regimet de sloss for begikk».

«-Deres stadige forsøk på å oppdra nye nazister til å fortsette der de selv slapp, skal vi kjempe hardt imot», uttaler de til Telemark Arbeiderblad.

Klageren er intervjuet i en artikkel med tittelen «-Ingen kommentar, sier frontkjemper». Teksten lyder: «-Dette var helt nytt for meg. Jeg må snakke med noen av vennene mine først. Foreløpig har jeg ingen kommentar. Det sier NN (sekretariatets anonymisering) , Porsgrunn, til TA. NN er offentlig kjent som frontkjemper og aktiv i miljøet som årlig har en større samling ved varden på Rossland ved Ødegården Verk. Mellom 100-200 frontkjempere deltar i «høytiden»- NN var i gruppen av gamle, norske SS-soldater som for vel to år siden arbeidet for å få reist en permanent minnebauta over frontkjempere i vigslet jord ved Bamble kirke. Framstøtet b
le kontant avvist av menighetsrådet.»

Under tittelen «-Høyreekstremes frammarsj blodig alvor» intervjuer avisen en representant for Internasjonalt Sosialistsenter. Han fremholder at gamle og nye minnesmerker er «viktige symboler og samlingssteder for gamle og nye nazister og andre høyreekstreme grupper».

KLAGEN:
Advokat Kjell Gisholt klager på vegne av mannen som er navngitt som frontkjemper.

Klageren klager over at han identifiseres som frontkjemper i forbindelse ned et oppslag om høyreekstremisme og rasisme. Han klager også over at han er identifisert til tross for hans eget uttrykkelige ønske om ikke å bli identifisert.

Advokaten opplyser at klageren er offentlig kjent i lokalmiljøet som en aktiv næringslivsleder, og at han som sådan har vært omtalt i media en rekke ganger. Han ble straffedømt som frontkjemper under landssvikoppgjøret, men har ikke senere hatt eller gitt offentlig uttrykk for høyreekstremt eller rasistisk engasjement. Etter krigen har klageren heller ikke vært omtalt i media som frontkjemper.

Klageren anfører gjennom sin advokat at den omtalte bautaen kun har betydning for ham som et sted å minnes døde kamerater. Bautaen ligger i ulendt terreng, og er derfor vanskelig tilgjengelig. Mange av de pårørende har på grunn av alder og uførhet vansker med å ta seg frem til bautaen, og dette er årsaken til at klageren i sin tid tok telefonisk kontakt med sognepresten i Bamble, med forespørsel om mulighetene for å sette opp en minnestein på Bamble kirkegård. Annet engasjement har klageren ikke hatt.

Om intervjuet opplyser advokaten at avisen rettet en henvendelse til klageren pr. telefon. Klageren var ukjent med hærverket på bautaen, og ga spontant uttrykk for at han syntes dette var trist. I følge klagen ga klageren bestemt uttrykk for at han ikke ønsket å bli omtalt eller stå frem offentlig.

TILSVARSRUNDEN:
Telemark Arbeiderblad bestrider at avisen har brutt god presseskikk. Sjefredaktør Jan-Erik Larsen anfører at det ikke er korrekt at klageren bestemt ga uttrykk for at han «ikke ønsket å bli omtalt eller stå fram offentlig». I følge Telemark Arbeiderblad sa klageren ikke noe som journalisten kunne oppfatte dithen at klageren motsatte seg omtale og identifikasjon. Derimot gjorde klageren det klart at ikke ønsket å kommentere saken før han hadde drøftet nyheten om bauta-sabotasjen med sine venner.

Telemark Arbeiderblad mener også det er galt når klagerens advokat skriver at klageren ikke siden landssvikoppgjøret har vært omtalt i media som frontkjemper. Avisen peker på at avisen Smørsyra i nr. 15/93 publiserte en liste over frontkjemper-nettverket «Kameradenwerk Korps Steiner» Kilden er i følge Smørsyra det engelske magasinet Searchlight. Searchlight og miljøet rundt redaksjonen er i følge Telemark Arbeiderblad anerkjent som en seriøs fakta-leverandør når det gjelder temaet nazisme og fascisme. Telemark Arbeiderblad er ikke kjent med Smørsyras opplag, men opplyser at avisen utgis av Blitz-huset i Oslo og distribueres «over store deler av Norge».

Telemark Arbeiderblad mener dessuten at klageren gjennom henvendelsen til sognepresten i Bamble selv har bidratt til å reise offentlig diskusjon om frontkjempernes status. I Telemark Arbeiderblad 7. januar 1992 ble klageren anonymisert omtalt som en 73 år gammel porsgrunnsmann i saken om et nytt minnesmerke i vigslet jord.

Sjefredaktør Jan-Erik Larsen anfører at avisen verken har hevdet eller antydet at klageren har høyreekstreme eller rasistiske holdninger. Når avisen tok kontakt med frontkjemperen NN, var det etter avisens oppfatning i en helt relevant sammenheng. Redaktøren mener at omtalen av nordmenn som gikk i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig ikke på noen måte er et avslutte kapittel i norsk krigshistorie. Avisen mener også at dagens politiske debatt rundt norske og europeiske utviklingstrekk gjør at gamle eller nye frontkjemper-minnesmerker ikke er noen ubetydelig sak. Avisen mener at det på denne bakgrunn også var relevant å oppgi klagerens navn.

Telemark Arbeiderblad har vedlagt kopi av deler av en artikkel i Smørsyra. Artikkelen er publisert under vignetten «Gamle Svin Råtner Sakte», og klagerens navn er oppgitt på en liste over det som opplyses å være «Kameradenwerk Korps Steiner».

Klageren anfører gjennom sin advokat at avisen Smørsyra var ukjent for ham helt til han mottok tilsvaret, og det samme gjelder påstanden om medlemskap i den omtalte organisasjonen. Klageren opplyser at han ikke er medlem i noen slik organisasjon, og at han ikke har noe rasistisk eller høyreekstremistisk engasjement.

Klageren mener at Smørsyras spredning i Telemark er helt ubetydelig, slik at det ikke har hatt noen virkning for klageren at han feilaktig figurerer på listen over aktive nazister/nynazister. Derimot har virkningen av TAs oppslag blant annet vært anonyme telefonhenvendelser med alvorlige trusler. Oppslaget har derfor vært en stor belastning for klageren og hans familie.

Klageren anfører videre at journalisten presset frem en kommentar til hærverket, til tross for at klageren ikke ønsket å gi noen kommentar. Klageren mener det ligger i sakens natur at han ikke ønsket noen omtale og identifikasjon.

Klageren fremholder at han ikke har noen sentral posisjon i forhold til frontkjemperbautaen, og at identifikasjonen derfor ikke har tilstrekkelig saklig grunnlag.

Telemark Arbeiderblad har pr. telefon svart at avisen ikke har behov for å kommentere saken ytterligere.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Telemark Arbeiderblad har brutt god presseskikk ved å navngi ham som tidligere frontkjemper da avisen innhentet en kommentar til hærverket på en frontkjemper-bauta. Klageren viser til at han ikke har vært omtalt som frontkjemper siden landssvikoppgjøret, og han mener også det fremgikk av samtalen med journalisten at han ikke ønsket å bli identifisert.

Telemark Arbeiderblad bestrider at klageren ga uttrykk for at han ikke ønsket å bli identifisert. Avisen mener at klageren uansett har engasjert seg på en måte som gjør det berettiget å identifisere ham. Det pekes her særlig på at klageren har rettet en henvendelse til en sogneprest med spørsmål om et permanent minnesmerke i vigslet jord. Redaktøren viser også til at klagerens navn står på en liste Blitz-husets blad Smørsyra har publisert med påstand om at det dreier seg om tidligere SS-soldater som ikke har oppgitt sin nazistiske overbevisning.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at det i det påklagede tilfellet foreligger forhold som tilsier at den tidligere frontkjemperen skulle navngis.

Telemark Arbeiderblad anfører selv i sitt tilsvar til utvalget at avisen hverken har hevdet eller antydet at klageren har høyreekstreme eller rasistiske holdninger.

Pressens Faglige Utvalg viser også til at Telemark Arbeiderblad selv anonymiserte klageren dengang avisen omtalte henvendelsen til sognepresten i Bamble. At klageren står på en liste bladet Smørsyra har publisert med navn på en rekke frontkjempere, innebærer ikke at klagerens fortid som frontkjemper var alminnelig kjent.

Telemark Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 3. mars 1994
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen