NN v/adv. Torstein Vaagen mot Dagbladet

PFU-sak 93-146


PFU-SAK NR.: 93-146 PFU-SAK NR.: 93-146
KLAGER: NN v/adv. Torstein Vaagen
ADRESSE: Tollbugt.3, 0152 Oslo
PUBLIKASJON: Dagbladet
PUBLISERINGSDATO: 11.07.93
STOFFOMRÅDE: Sosial/helse
SJANGER: Reportasje
SØKERSTIKKORD: Samtykke, identifisering, taushetsplikt
REGISTRERT: 01.10.93
BEHANDLET I SEKR.: 14.10.93, tilsvarsrunden innledet
SEKR. INNSTILLING: Ikke brudd på god presseskikk
BEHANDLES I PFU: 14.12.93
FERDIGBEHANDLET: 14.12.93
BEHANDLINGSTID: 74 dager
KLAGEGRUPPE: Advokatklage
PFU-KONKLUSJON: Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.: ANONYMISERES
MERKNADER: Klageren ber PFU vise varsomhet i formuleringen av uttalelsen.

SAMMENDRAG
Dagbladet publiserte 11. juli 1993 en reportasje over tre sider om barn som blir født med skader på grunn av morens alkoholbruk. En av artiklene har tittelen «Kari» var rusa i mammas mage». Ingressen lyder: «Tre måneder gamle «Kari» har hatt abstinens siden fødselen, å må ha beroligende medisin opp til fire ganger i døgnet. «Kari» har vært rusa gjennom hele svangerskapet.»

I teksten heter det blant annet: «Kari» har flere av de spesielle ytre kjennetegnene på FAS. Hun har en bred og flat neserot, tunge øyelokk, øynene langt fra hverandre og liten hake.
Under graviditeten gikk «Kari»s mamma på alkohol, heroin, Paralgin Forte og Valium, men hun nektet hele tida for at hun drakk eller ruset seg. Hun ble hverken sendt til avrusing eller behandlingsinstitusjon, til tross for at to prøver viste at hun ruset seg under svangerskapet.
Under fødselen hadde både mor og barn rester av narkotika og valiumpreparater i blodet, og «Kari» fikk sterke abstinenser.»

Det fremgår videre at «Kari» etter langt tid på sykehuset ble sendt til Aline spedbarnsenter, og at moren på grunn av rusmisbruk fortsatt ikke er i stand til å ta seg av barnet. Artikkelen er utstyrt med et fotografi av det tre måneder gamle barnet, hvor hodet er fotografert skrått bakfra.

KLAGEN
Advokat Torstein Vaagen klager på vegne av «Kari»s mor NN. Han viser til at moren ikke er forespurt eller har samtykket i offentliggjøring av bilde eller opplysninger om «Kari.» Dagbladets informasjoner er basert på klare brudd på offentlig ansattes taushetsplikt, noe Dagbladet må ha visst.

Advokaten anfører at artikkelen inneholder informasjon som gjør at «Kari» og NN kan identifiseres, i det minste i NNs omgangskrets. Det anføres at slik identifikasjon er unødvendig, og at problematikken like effektivt kunne ha vært tatt opp generelt eller i en mer anonymisert fremstilling.

Klageren forutsetter at uttalelsen fra PFU blir formulert slik at «det for mor og barn ikke igjen oppstår offentlighet omkring saken».

Advokaten opplyser at NN er fratatt omsorgen for barnet, men har foreldreansvaret. Omsorgsovertagelsen er midlertidig i den forstand at Fylkesnemnda for Sosiale saker, som fattet vedtak om omsorgsovertagelse, har forutsatt at saken skal forelegges den for ny avgjørelse innen januar 1994 med sikte på fornyet vurdering av omsorgsspørsmålet. Han mener det ligger i fylkesnemndens vedtak at det er en rekke gode grunner for ikke å frata NN omsorgen for barnet.

AVISENS TILSVAR
Dagbladets bestrider at artikkelen representerer brudd på god presseskikk. Nyhetsredaktør Halvor Elvik viser til at avisens medarbeider kontaktet Aline spedbarnsenter, som er en akutt- og beredskapsinstitusjon under barnevernet i Oslo kommune. Denne institusjonen har lang erfaring med FAS-barn og «risiko-mødre».

Ledelsen ved Aline ønsket å godkjenne både intervju og bruk av bilder. Det ble også gjort før artikkelen stod på trykk.

Dagbladets medarbeider har ikke hatt kontakt med mor til «Kari». Dagbladet kjenner ikke NNs identitet. Dagbladet har forholdt seg til Aline spedbarnsenter. Det har følgelig ikke vært mulig eller aktuelt for Dagbladet å innhente samtykke fra barnets NN.

I følge fagpersonalet ved Aline spedbarnsenter har FAS-barn ofte like, ytre fysiske trekk. Dette barnets karakteristika er dessverre ikke enestående. Historiene til mødre med FAS-barn har ofte likhetstrekk, men type misbruk av alkohol og/eller narkotika kan variere. Opplysningene om moren i Dagbladets oppslag er «maskert» for å hindre gjenkjennelse.

Det er følgelig usikkert om klager ved sin advokat har klagegrunnlag. Dagbladet kjenner ikke morens identitet, og advokat Vaagen opplyser ikke klagers identitet. Det foreligger store muligheter for forvekslinger, slik saken står.

Dagbladet har uansett oppfylt og forholdt seg i henhold til avtaler inngått med institusjonen som på det aktuelle tidspunkt hadde den daglige omsorgen for barnet.

Dagbladet bestrider at disse opplysningene representerer brudd på taushetsplikten til institusjonen. Bildet som er godkjent brukt av Aline spedbarnsenter, er tatt slik at det ikke kan gi sikker identifikasjon. I denne saken er både mor og barn meget godt beskyttet.

KLAGERENS TILSVAR
Advokat Torstein Vaagen mener det er en misforståelse når Dagbladet anfører at avisen har forholdt seg til institusjonen som hadde den daglige omsorgen for barnet. NN har Grünerløkka Sofienberg bydel. Uansett er alle barn under offentlig omsorg beskyttet av foreldreansvaret. Omsorgen for barnet er tillagt Barneverntjenesten i Oslo kommune, taushetspliktbestemmelsene, og Vaagen anfører at det er høyst beklagelig dersom Dagbladet ikke er kjent med at helsepersonell ikke kan «avtale» seg vekk fra taushetsplikten.

Av identifiserende opplysninger peker advokaten på den informasjon som er gitt om morens misbruk av rusmidler. Barnets kjønn og alder er gjengitt, og Dagbladet har videre skrevet at «Kari» ble overført fra sykehuset til Aline spedbarnsenter. På bildet er det også en rangle.

Klageren mener Dagbladet ikke burde ha gjengitt kjønn, alder, fødested og plasseringssted kombinert med bilde. Det anføres at «en rekke personer har gjenkjent historien», og som dokumentasjon blant annet på dette er vedlagt kopi av et brev fra Oslo kommune.

Selv om morens historie i det vesentlige er korrekt gjengitt, anfører advokaten at enkelte unøyaktigheter gjør at morens problemer fremstilles verre enn de er. For klageren har dette i seg selv medført problemer, fordi hun har mistet tillit og troverdighet hos personer som står henne nær og som hun er avhengig av.

Dagbladet bestrider at identiteten ikke er tilstrekkelig maskert. Avisen anfører at identifikasjonselementene enten er så generelle at de passer på en lang rekke tilfeller av FAS-barn, eller er så spesielle at de bare har mening for de aller nærmeste. Dagbladet mener at kunnskapen om «det individuelle tilfellet» ikke er utbredt i en utvidet krets, og anfører at det (er) «for eksempel meningsløst å hevde at et barn kan gjenkjennes på grunnlag av en rangle over senga. En slik identifikasjon vil kreve at man besøker barnet på institusjonen».

Dagbladet mener klagerens advokat stiller meningsløse krav til maskering.

Avisen gjentar at den har forholdt seg til Aline spedbarnsenter, og at Aline på forhånd godkjente både bilde og tekst. Hvorvidt spedbarnsenterets vurderinger var uriktige, er eventuelt et spørsmål for Oslo kommune og ikke for Pressens Faglige Utvalg. Dagbladet mener det ikke er fastslått hvorvidt det dreier seg om brudd på taushetsplikten, men at det kun dreier seg om et påstått brudd fra en partsrepresentant. Avisen har ikke «avtalt» brudd på taushetsplikten, og Dagbladet har selv uansett ingen taushetsplikt som det kan foreligge brudd på.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Dagbladet har brutt god presseskikk ved å omtale og identifisere et barn med såkalt føtalt alkoholsyndrom. Det anføres at barnets mor, som har foreldreansvaret, ikke er kontaktet. Derimot bygger reportasjen på opplysninger som er fremkommet ved brudd på taushetsplikten.

Dagbladet bestrider at avisen har omtalt barnet eller klageren på en slik måte at andre enn deres aller nærmeste kan gjenkjenne dem. Avisen peker også på at institusjonen som hadde omsorgen for barnet godkjente både både bildet og teksten før publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg legger vekt på at den innklagede artikkelen er en del av en større reportasje om barn som blir født med skader på grunn av morens alkoholmisbruk under graviditeten. Dagbladet har brukt et virkelig tilfelle som illustrasjon, og har innhentet tillatelse fra institusjonen der barnet var plassert. Hvorvidt institusjonen har brutt taushetsplikten eller opptrådt i strid med andre retningslinjer er det ikke PFUs sak å ta stilling til. Det er primært en sak mellom kvinnen og vedkommende institusjon.

Etter utvalgets oppfatning kan verken barnet eller dets mor identifiseres ut over den krets som allerede har inngående kjennskap til saken. Det er forståelig at klageren og hennes nærmeste føler ubehag ved omtalen, men etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 14. desember 1993
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning
(Inger Bentzrud fratrådte da hun er ansatt i Dagbladet.)