ASI v/Jan Myhre og Kåre Skålvik mot Bergens Tidende

PFU-sak 93-145


SAMMENDRAG:
Bergens Tidende publiserte 8. september 1993 en artikkel om den interne striden i Arbeidssøkendes Interesseorganisasjon (ASI) i Bergen. Under tittelen «Arbeidssøkendes toppleder politianmeldt» skriver BT i ingressen at daglig leder Jan Myhre i ASI Sentralforbund er politianmeldt for å ha beslaglagt innsamlede midler. Det opplyses også at Myhre og sammen med organisasjonssekretær Kåre Skålvik er ekskludert fra fylkeslaget med øyeblikkelig virkning.

Artikkelen er utstyrt med et bilde av Myhre, og av bildeteksten fremgår det at han er ekskludert og politianmeldt.

Av teksten fremgår at den daglige lederen skal ha forledet medlemmer av fylkeslaget til å innbetale kontingent til en konto som ikke disponeres av ASI Hordaland. Han skal også urettmessig ha beslaglagt penger som tilhørte ASI Hordland, og som var øremerket konkrete tiltak for medlemmene i fylkeslaget.

Det opplyses at de to klagerne er ekskludert for aktivt å ha motarbeidet ASI Hordaland, og at de skal ha gått ut med grov feilinformasjon overfor medlemmer og medier.

Om Myhre skriver BT at han skal ha gitt seg ut for å være representant for ASI Hordaland uten noe mandat fra verken styre eller medlemmer, og han skal ha forsøkt å hindre lovlig registrering av ASI Hordaland i Foretaksregisteret og forledet Postgiro til å sperre fylkeslagets postgirokonto.

Om Skålvik skriver avisen at han skal ha produsert en fiktiv protokoll fra et ikke-avholdt årsmøte, og at han blant annet også offentlig skal ha beskyldt medlemmer og fylkeslagets sekretær for kuppforsøk, falskneri og løgnaktighet. Avisen siterer styreleder Atle Straume, som uttaler at det er full enighet i fylkesstyret om at Myhres og Skålviks handlinger har vært til stor skade for organisasjonen. Samme dag publiserte BT en førstesidehenvisning hvor det står at Jan Myhre er politianmeldt for å ha beslaglagt innsamlede midler, og det opplyses at Myhre og Skålvik er ekskludert med øyeblikkelig virkning.

9. september 1993 publiserte avisen en artikkel med tittelen «»Grunnløs anmeldelse og forsøk på hevn»». Jan Myhre får der komme til orde, og uttaler at anmeldelsen mot ham er helt grunnløs og at den må være et forsøk på hevn. Myhre sier han tar anmeldelsen med stor ro, fordi den er en ren bløff.

Under tittelen «Kjenner ikke til noen eksklusjon» opplyser Skålvik at verken han eller Myhre har mottatt meldinger som tyder på at de skal ekskluderes. Han viser til at det er en utbrytergruppe som har gått ut til media. Dersom utbrytergruppen har hans navn i sitt arkiv, må det i følge Skålvik bero på en misforståelse. Han opplyser også at det ikke er mottatt noen anmeldelse.

10. september 1993 omtalte BT en kommende arbeidsrettssak mot ASI Sentralforbund. I artikkelen opplyser avisen at «enda et medlem av styret i ASI Sentralforbund har trukket seg». Siviløkonomen Harald Smedal skal dels ha trukket seg på grunn av hans nye jobb som tiltakssjef, og dels på grunn av forholdene i ASI.

16. september 1993 publiserte avisen et innlegg fra Smedal, hvor han retter kritikk mot BT for å ha referert politianmeldelsen uten samtidig å poengtere at det dreier seg om interne uoverensstemmelser. Smedal mener det er tragisk ar den organisasjon som kjemper for de arbeidslediges sak er rammet av intern krangel, og han anfører at BT gjennom sin journalistikk øker tragediens omfang.

KLAGEN:
Klagerne viser til at Bergens Tidende har formidlet alvorlige beskyldninger mot dem, uten samtidig å innhente deres kommentar. Heller ikke neste dag mottok de noen henvendelse fra Bergens Tidende. De tok derfor selv kontakt, og kom til orde i form av to intervjuer.

Klagerne anfører at anmeldelsen er grunnløs og at eksklusjonene er spill for galleriet. De går også inn på det de mener er faktiske feil og selvmotsigelser i avisens dekning.

SEKRETARIATET har i brev til partene forsøkt å avgrense klagen ved å peke på at det er spørsmålet om retten til samtidig imøtegåelse som må være temaet i den videre behandling. I sammendraget av tilsvarsrunden har sekretariatet utelatt de anførsler som ikke dreier seg om imøtegåelsesretten.

TILSVARSUNDEN:
Bergens Tidende beklager at ASI-lederne ikke ble kontaktet slik at de fikk komme til med sitt syn samme dag. Nyhetsredaktør Gunnar Sand forklarer dette med at ASI Hordaland (den konkurrerende foreningen) sendte ut en pressemelding mot slutten av dagen. Pressemeldingen inneholdt en oppsiktsvekkende beslutning som Bergens Tidende mente var av allmenn interesse å få publisert raskest mulig. Den var også sendt til konkurrerende medier. Bergens Tidende kommenterer også klagerens øvrige innvendinger.

Klagerne konstaterer at Bergens Tidende vedgår at avisen ikke forsøkte å innhente kommentar. Klagerne går også detaljert inn på striden mellom de to konkurrerende organisasjonene for arbeidssøkende.

Bergens Tidende svarer med å vise til at saken har vært ført over lang tid, og at det da ikke kan være slik at begge sider skal få kommentere samme dag «et hvert nytt moment som dukker opp» . Sjefredaktør Magne Gaasemyr anfører at avisen først og fremst driver nyhetsformidling, og at det da er grenser for hvor mange gjentakelser leserne skal utsettes for. Gaasemyr mener at politianmeldelsen må betraktes som en videreutvikling i en sak som har vært beskrevet mange ganger, og at den måtte kunne bringes uten ytterligere kommentarer. Redaktøren mener at «noe annet ville være en altfor sterk begrensning i pressens referatprivilegium. I så fall ville det føre til at de fleste aviser må legge om gjeldende praksis.

Bergens Tidende viser også til at klagerne fikk komme «rikelig» til orde i et stort oppslag i neste dags avis. Redaktøren vedlegger utskrift av seks tidligere artikler.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne mener Bergens Tidende har brutt god presseskikk fordi avisen ikke forsøkte å innhente deres kommentar da den skrev at klagerne var ekskluderte fra ASI Sentralforbund og at en av klagerne var politianmeldt.

Bergens Tidende peker på at det dreier seg om en videreutvikling i en sak som tidligere har vært omtalt mange ganger, og mener at avisen derfor kunne omtale hendelsene uten å innhente den andre partens kommentar.

I den aktuelle saken har Bergens Tidende ikke ivaretatt kravet til den samtidige imøtegåelsesrett for den angrepne part. At konflikten mellom foreningene har vært omtalt tidligere gjør ikke at Bergens Tidende kan omtale nye beskyldninger av faktisk karakter mot den ene av partene i striden uten å innhente kommentar. Politianmeldelsen er en påstand om et straffbart forhold. Referatet av grunnlaget for eksklusjonene medfører også alvorlige beskyldninger som det ikke var riktig å publisere uten å forsøke å innhente kommentar fra de som ble angrepet.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 14. desember 1993
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning