Jan Høegh v/adv. Tollef A. Backhoff Tollefsen mot Arbeiderbladet

PFU-sak 93-143


SAMMENDRAG:
Arbeiderbladet hadde 9. september 1993 en artikkel med tittelen «Leder naziparti». Ingressen lyder: «Frontpersoner i Fedrelandspartiet rir flere hester. BA sitter på dokumentasjon som viser at Jan Høeg, 1. kandidaten i Oslo leder organisasjonen Noregs Patriotiske Einskapsparti. En blåkopi av det gamle Nasjonal Samling.»

I følge Arbeiderbladet er Høeg formann i «en naziliknende organisasjon». Avisen skriver blant annet: «Ikke bare er partiets nasjonalsosialistiske ideologi slått fast, man henviser også til nye pengesystemer og «det endelige farvel til gjelds- og renteslaveriet» med bruk av utredninger laget på 30-tallet av Nasjonal Samling.»

Artikkelen er utstyrt med et bilde av Jan Høeg.

KLAGEN
Klageren , representert ved advokat Tollef A. Backhoff Tollefsen, viser til at Arbeiderbladet ikke har umaket seg med å søke kildeangivelsen verifisert. Advokaten anfører at Arbeiderbladet på en
krenkende måte har hengt ut en dekorert Milorg-mann. Han anfører også at retningslinjene for god presseskikk tilsier at et dementi såvidt mulig skal gjøres like synlig som beskyldningene. Selv om Arbeiderbladet har beklaget omtalen, mener klageren at beklagelsen ikke er tilfredsstillende.

Advokat Backhoff Tollefsen opplyser for øvrig at klageren under siste krig deltok i omfattende motstandsarbeid, blant annet som cellesjef i Milorg.

TILSVARSRUNDEN
Arbeiderbladet har besvart utvalgets henvendelse først etter to purringer, siste purring er datert 19. november. I sitt brev til utvalget, datert 6. desember 1993, skriver sjefredaktør Arvid Jacobsen:

«Artikkelen «Leder naziparti» som Arbeiderbladet trykket 9.9.93 ble tilgjengelig for avisen gjennom A-pressesamarbeidet. Artikkelen er forfattet i Bergensavisen. Vi vedkjenner naturligvis vårt fulle redaktøransvar, og konstaterer at BA i ettertid dementerte saken. Vi dementerer i også saken. Vårt dementi sto på trykk tirsdag 30. november, side 4. Arbeiderbladet vil også beklage artikkelen i brev til klagerens advokat.»

Arbeiderbladets beklagelse har denne ordlyden:

«ARBEIDERBLADET BEKLAGER

I en artikkel 9.9.93 hevdet Arbeiderbladet at Jan Høeg leder et naziparti, gjennom organisasjonen «Noregs Patriotiske Einskapsparti». Dette er feil. Vi har ikke grunnlag for å koble Høeg verken til «Norges Patriotiske Einskapsparti» eller noe naziparti. Vi beklager feilen. Red»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren har påvist at Arbeiderbladet har fremsatt uriktige påstander om hans tilknytning til organisasjonen Noregs Patriotiske Einskapsparti, som omtales som en blåkopi av Nasjonal Samling. Det påpekes at avisen ikke har gjort tilstrekkelig for å få bekreftet opplysningene.

Arbeiderbladet viser til at avisen har dementerte og beklaget oppslaget i avisen 30. november, og at oppslaget også vil bli beklaget i brev til klageren.

Så langt Pressens Faglige Utvalg kan se, har Arbeiderbladet ikke gjort noen forsøk på å forelegge påstandene for klageren før artikkelen kom på trykk. Når avisen på denne måten har unnlatt å legge frem opplysningene fra klageren, kan det i dette tilfellet vanskelig sies at avisen har oppfylt sin undersøkelsesplikt. Klageren har dermed heller ikke fått anledning til å kommentere det påståtte forhold. Selv om oppslaget ble tilgjengelig gjennom A-pressesamarbeidet, har Arbeiderbladets ansvarlige redaktør et selvstendig ansvar for alt som kommer på trykk, slik forøvrig sjefredaktøren selv påpeker.

Det vises til Vær varsom-plakatens punkt 2.1 hvor det heter:

«Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for avisens/bladets innhold og skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.»

I følge Vær varsom-plakatens punkt 4.11, skal en avis snarest beklage feil. Utvalget er av den oppfatning at Arbeiderbladet ikke har oppfylt de krav til rettelser som man må kunne forlange når en avis går ut med så sterke påstander. Av hensyn til den omtalte er det nødvendig at rettelsen kommer snarest mulig. Det er derfor uakseptabelt at rettelsen først kom kom etter to måneder, og da etter flere henvendelser.

Arbeiderbladet har brutt god presseskikk.

Oslo, 14. desember 1993
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning