Jan Høegh v/adv. Tollef A. Backhoff Tollefsen mot Bergensavisen

PFU-sak 93-142


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde 9. september 1993 en artikkel med tittelen «Trefalls kollega i ‘Nazi-parti'». Ingressen lyder: «Frontpersoner i Fedrelandspartiet rir flere hester. BA sitter på dokumentasjon som viser at Jan Høeg, 1. kandidaten i Oslo leder organisasjonen Noregs Patriotiske Einskapsparti. En blåkopi av det gamle Nasjonal Samling.»

I følge Bergensavisen er Høeg formann i «en naziliknende organisasjon». Avisen skriver blant annet: «Ikke bare er partiets nasjonalsosialistiske ideologi slått fast, man henviser også til nye pengesystemer og «det endelige farvel til gjelds- og renteslaveriet» med bruk av utredninger laget på 30-tallet av Nasjonal Samling.»

Under tittelen «- Nazister ekskluderes» uttaler Fedrelandspartiets leder Harald Trefall at medlemmer av nazistiske organisasjoner vil bli ekskludert fra Fedrelandspartiet. Han vil imidlertid ikke foreta seg noe overfor klageren før han har sett nærmere på avisens dokumentasjon.

10. september 1993 hadde Bergensavisen en notis med tittelen «Feil om nytt parti» . Der heter det: I BAs sak om et nytt, nasjonalt parti kom vi i skade for å skrive at Jan Høeg, Fedrelandspartiets 1. kandidat i Oslo, var leder for partiet. Dette viser seg å være feil. Bergensavisen har ikke hatt grunnlag for å koble Jan Høegs navn til «Noregs Patriotiske Einskapsparti.» Vi beklager feilen.»

Klageren , representert ved advokat Tollef A. Backhoff Tollefsen, viser til at Bergensavisen ikke har umaket seg med å søke kildeangivelsen verifisert. Advokaten anfører at Bergensavisen på en
krenkende måte har hengt ut en dekorert Milorg-mann. Han anfører også at retningslinjene for god presseskikk tilsier at et dementi såvidt mulig skal gjøres like synlig som beskyldningene. Selv om Bergensavisen har beklaget omtalen, mener klageren at beklagelsen ikke er tilfredsstillende.

Advokat Backhoff Tollefsen opplyser for øvrig at klageren under siste krig deltok i omfattende motstandsarbeid, blant annet som cellesjef i Milorg.

AVISENS TILSVAR
Bergensavisen opplyser at den hadde to uavhengige kilder for opplysningene i artikkelen 9. september 1993, men at de trakk seg den dagen saken sto på trykk. Avisen fikk samme dag bekreftet at opplysningene var uriktige, og dementerte og beklaget derfor oppslaget i avisen 10. september, slik det fremgår av klagen. Oppslaget er senere også beklaget i brev til klagerens advokat.

KLAGERENS TILSVAR
Klagerens advokat mener at når man sammenligner BAs oppslag 9. september (fremtredende plassering, overskrift med oppsiktsvekkende fete typer, og bilde av den omtalte) med dementiet i BA 10. september, står dementiet i et ynkverdig lys.

Det pekes på at overskriften «FEIL OM NYTT PARTI», etter sitt innhold har liten interesse for leserne ettersom klagen ikke går på bruk av partinavn, men på «en ondsinnet artikkel som BA ikke har dekning for».

Til BAs anførsel om at avisen hadde to uavhengige kilder for sin reportasje, skriver klagerens advokat at det kan dreie seg om samme primærkilde. Advokaten viser til at det fremgår av et opptak fra en radiostasjon at det underliggende materiale er sendt som dokumentasjon til såvel BA, Arbeiderbladet og Klassekampen.

«Uten å komme nærmere inn på spesifikke omstendigheter burde nettopp kilden ha ansporet til en større aktsomhetsplikt. Av opptaket fremgår det utvetydig at hensikten med å tilstille pressen «underhåndsmateriale», har det bare en eneste politisk hensikt. I den grav falt også BAs to høyst uansvarlige medarbeidere», skriver klagerens advokat.

Det opplyses at Jan Høegs forhold under krigen omfatter en rekke oppdrag som utvilsomt ville ha medført dødsstraff om det var blitt avdekket og pågrepet under krigen.

AVISENS TILSVAR
Sjefredaktør Olav Terje Bergo finner det vanskelig å kommentere tilsvaret ettersom klageren
ikke oppgir hvorfor han er misfornøyd med avisens dementi og beklagelse.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren har påvist at Bergensavisen har fremsatt uriktige påstander om hans tilknytning til organisasjonen Noregs Patriotiske Einskapsparti, som omtales som en blåkopi av Nasjonal Samling. Det påpekes at avisen ikke har gjort tilstrekkelig for å få bekreftet opplysningene.

Bergensavisen viser til at den hadde to uavhengige kilder for opplysningene, men at de trakk seg den dagen saken sto på trykk. Avisen fikk samme dag bekreftet at opplysningene var uriktige, og dementerte og beklaget derfor oppslaget i avisen dagen etter, slik det fremgår av klagen. Oppslaget er senere også beklaget i brev til klageren.

Klageren finner ikke at rettelsen er tilfredsstillende. Han mener det ikke er noe forhold mellom oppslagets fremtredende plassering og den beskjedne rettelsen. Avisen finner det vanskelig å kommentere dette forholdet «ettersom klageren ikke oppgir hvorfor han er misfornøyd med avisens dementi og beklagelse».

Så langt Pressens Faglige Utvalg kan se, har Bergensavisen ikke gjort forsøk på å forelegge påstandene for klageren før artikkelen kom på trykk. Avisen kan dermed vanskelig sies å ha oppfylt sin undersøkelsesplikt.

I følge Vær varsom-plakatens punkt 4.11, skal en avis snarest beklage feil dersom uriktige opplysninger er kommet på trykk. I tillegg vil Pressens Faglige Utvalg uttale at beklagelsen må stå under en selvstendig tittel og at det skal være et rimelig forhold mellom oppslagets og rettelsens størrelse og plassering. Det viktige er at rettelsen umiddelbart kan oppfattes av leserne som har fått del i de uriktige opplysningene. Utvalget finner det imidlertid vanskelig å formulere presise regler på et generelt grunnlag. Om en rettelse tilfredsstiller de nevnte krav, må derfor bli en konkret vurdering fra sak til sak.

I den aktuelle saken finner utvalget under tvil at avisen har gitt rettelsen en plassering og utforming som må aksepteres. Når man vurderer rettelsen i sammenheng med det innklagede oppslaget, mener utvalget likevel at rettelsen ikke oppveier det brudd på god presseskikk som følger av de feil som allerede var begått.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 14. desember 1993
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning