Aktivitetshuset Verftet v/ Kari Lise Kolås mot Bergensavisen

PFU-sak 93-135


SAMMENDRAG:
Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling, fordi det ikke dreier seg om brudd på god presseskikk. Klageren har fått melding om at klagen blir lagt frem for utvalget med følgende innstilling:

I den påklagede artikkelen gjengir Bergensavisen meningsytringer fra en representant for Kristelig Folkeparti. Vær varsom-plakaten fastslår at pressen som samfunnsinstitusjon ivaretar viktige oppgaver ved formidling av debatt og samfunnskritikk, og at pressen har et særlig ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Pressens Faglige Utvalg har tidligere slått fast at det særlig på den politiske arena må være stor takhøyde i debatten og rom for frimodige ytringer. Selv om det her dreier seg om kraftige og spissformulerte utsagn, ligger artikkelen etter sekretariatets oppfatning innenfor det som må aksepteres. Bergensavisen har også balansert artikkelen ved å innhente kommentar fra kulturkontoret.

Et åpent angrep kan møtes med et tilsvar. I det aktuelle tilfellet har Bergensavisen også gitt plass for klagerens tilsvar. At avisen har redigert tilsvaret ved blant annet å stryke enkelte karakteristikker av Kristelig Folkepartis representant, er etter sekretariatets syn ikke i strid med den presseetiske plikten til å publisere et tilsvar.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.