Egil Johannesen v/advokat Terje Olaussen mot Arbeider-Avisa

PFU-sak 93-093


SAMMENDRAG:
Lørdag 3. april 1993 hadde Arbeider-Avisa et intervju med en tidligere LSD-bruker (klageren) som fastslår at «LSD er langt farligere å bruke i dag enn da det var inn på 70-tallet». Bakgrunnen for oppslaget var at klageren selv tok kontakt med avisen for korrigere en tidligere reportasje om narkotikaflom i Trondheim. «LSD er på mote som narkotika i Trondheim» og «Politi og helsevesen er alvorlig bekymret», heter det i ingressen. Avisen har avbildet intervjuobjektet i helfigur både på første side (i farver) og på innsiden, men slik at ansiktet ikke er synlig.

Klagerens advokat opplyser at klageren ønsket å være anonym, men gikk med på å bli fotografert under løfte om at bildene ikke ville vise hvem han var. Fordi klageren er en kjent person i bestemte miljøer og fordi hans lange røde hår er lett gjenkjennelig, har lesere kjent ham igjen. Advokaten fastslår at oppslaget har vært til skade for hans klient.

Vedlagt klagen er et brev advokaten har sendt til Arbeider-Avisa hvor advokaten har bedt om avisens syn på saken.

Redaktør Randi Rasmussen påpeker at klageren ikke ble presset til å stille opp til fotografering, men gikk med på fotografering etter et enkelt spørsmål fra fotografen. Fotografen foreslo dessuten at klageren skulle anonymiseres ytterligere, noe klageren selv avslo. Redaktøren opplyser at klageren har vært tilknyttet redaksjonen som frilanser i en årrekke, og at han derfor har god kjennskap til hvordan et oppslag kan ta seg ut på trykk.

Klageren har gjennom sin advokat meddelt at han fastholder sin oppfatning om at Arbeider-Avisa har brutt god presseskikk fordi han kke i tilstrekkelig grad var anonymisert. På denne bakgrunn
har klageren krevd 1) en uforbeholden unnskyldning fra avisen, 2) 10.000 i billighetserstatning og 3) at avisen dekker advokathonoraret.

Arbeider-Avisa har avslått dette.

Sekretariatet mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk, og har fremmet denne innstilling til PFU:

» Nå kan det innvendes at Arbeider-Avisa har et selvstendig ansvar for å ivareta anonymiteten, uansett hva personen selv måtte mene. Imidlertid mener sekretariatet. med henvisning til det som er anført ovenfor, at det ville være å stille altfor strenge krav til redaksjonen. Det er ingen ting som tyder på at klageren i fotograferingsøyeblikket ikke var klar over hva han var med på. Med andre ord har klageren selv medvirket til bildets utforming.»

Klagerens advokat anfører i en kommentar til innstillingen 1) at klageren stilte opp til fotografering på den betingelse at han ikke ble gjenkjent, 2) at bildebruken ikke oppfyller denne betingelsen 3) at det nettopp er hans stilling som journalist som er årsaken til at han ikke er blitt respektert, 4) at når han gjenkjennes som tidligere LSD-bruker, skader det hans arbeid blant ungdom og med rusbrukere, 5) at Arbeider-Avisa ikke har oppfylt det krav til anonymisering som avisen selv var på det rene med og 6) at klageren ikke har medvirket til bildets utforming.

Advokaten ber forøvrig sekretariatet bevise for sekretariatet at klageren har medvirket til «bildets utforming», slik det heter i innstillingen. I brev til klageren har sekretariatet påpekt at medvirkningen ligger i at klageren frivillig stilte opp til fotografering, det vil si at medvirkningen knytter seg til fotograferingsøyeblikket.

I et nytt brev oversender klagerens advokat originalutklipp av førstesidebildet i farger. Advokaten anfører at det ikke er tilstrekkelig anonymisering å ta bilde av en persom bakfra eller fra siden når «bildet er i farger og objektet for øvrig har et karakteristisk utseende». Advokaten peker på at det spesielt er førstesidebildet hans klient reagerer mot. Advokat Terje Olaussen anfører videre at hans klient motvilig stilte opp for fotografering, og at han ville ha nektet fotografering dersom han hadde visst at avisen skulle publisere et fargebilde.

Advokaten har for øvrig vedlagt kopi av et bilde i Adresseavisen 30. juli 1993, som et eksempel på vellykket anonymisering.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.