NN mot Romerikes Blad

PFU-sak 93-014


SAMMENDRAG:
Akershus Romerikes Blad hadde 1. februar 1993 en artikkel med tittelen «Nynazist nekter verneplikt». I ingressen heter det at «Nynazisten (NN)fra Jessheim nekter å avtjene verneplikten som menig soldat». Det fremgår at klageren er idømt tre måneders fengsel, fordi han ikke vil avtjene verneplikten som menig etter at han ble kastet ut av befalsskolen i 1985 på grunn av manglende sikkerhetsklarering.

Artikkelen er utstyrt med et femspalters bilde av klageren.

Avisen brukte i en artikkel 9. februar 1993 på nytt betegnelsen nazist om klageren. I en artikkel med tittelen «Sentral nasjonalist sier nei til svensker» heter det: «Monge nekter også for å ha nær kontakt med nynazisten og Ullensaker-mannen (NN)».

11. februar 1993 hadde Akershus Romerikes Blad et innlegg fra klageren, hvor han under tittelen «Ingen nynazist» gjør oppmerksom på at han tar sterk avstand fra nazisme og rasisme.

Klageren viser til at han ikke er nynazist, og at han i intervjuer, egne artikler og offentlige meningsytringer alltid har tatt avstand fra nynazisme. Klageren anfører at han oppfatter nynazismen som en kriminell, voldelig og rasistisk ideologi, med nær tilknytning til jødehat.

Akershus Romerikes Blad viser til at klageren over lang tid og i mange sammenhenger har hatt en meget nær tilknytning til en rekke ulike grupperinger på ytre høyre fløy.

Avisen anfører at begrepene «nynazisme» og «nynazist» har vært brukt for å betegne et konglomerat av ekstremt høyreorienterte grupper som finnes også i Norge. Mange av disse gruppene omgir seg med slagord og symboler som enten er direkte kopier av, eller som minner sterkt om, de samme uttrykksformer som brukes av nynazistiske grupper over store deler av Europa. I følge avisen er et intenst felleshat det vanligste fellestrekket, men generelt gjelder at det er vanskelig å sondre mellom de ulike grupperingene. Avisen hevder at fremmedhatet synes fremherskende i alle grupper på ytterste høyre fløy også i Norge. Det anføres også at det har vært en klar tendens til vold, og at klageren «har hatt en lei tendens til å dukke opp i slike forbindelser».

Akershus Romerikes Blad mener at begrepet nynazisme ikke har noen klar og entydig avgrensning, men at det er flere miljøer som opplagt må komme inn under betegnelsen nynazistiske. Avisen mener at klageren må akseptere karakteristikken av ham, på bakgrunn av en samlet vurdering av hans tilknytning til disse miljøene. Avisen legger også vekt på hans rolle som redaktør og kontorsjef i Norsk Blad.

Avisen peker for øvrig på at klageren har fått spalteplass i avisen for å tilbakevise det han mener er urettmessige beskyldninger.

Klageren opplyser at han har vært med i Nasjonaldemokratiske studenter, i Norsk Demokratisk Ungdom/Union, at han var med på å stifte FMI, og at han i den senere tid har arbeidet for det han omtaler som det uavhengige magasinet Norsk Blad. Han har tidligere bakgrunn fra Fremskrittspartiet, og sto på partiets kommunevalgliste i Ullensaker i 1987.

Klageren har aldri benektet at han befinner seg på ytre høyre fløy, og han opplyser at han kaller seg selv nasjonalist. Dette har i følge klageren intet med nazisme eller nasjonalsosialisme å gjøre.

Klageren bemerker at han som andre journalister har vært til stede for å dekke møter arrangert av FMI og Myrdals NMI. Det eneste voldsomme klageren har vært med på i den forbindelse, er i følge ham selv å få en flaske i hodet.

Klageren anfører at hans eneste tilknytning til nynazistiske miljøer i Norge, er gjennom intervjuer og det han kaller «personlig kjennskap». Klageren viser til at en navngitt journalist i Verdens Gang har intervjuet personer fra disse grupperingene ti ganger så hyppig som klageren, uten at vedkommende journalist blir nynazist av den grunn.

Han opplyser videre at Norsk Blad utgis av Anders Langes Venner, som er en erklært anti-nazistisk organisasjon. Avisen oppgis å ha abonnenter blant annet på Stortinget.

Akershus Romerikes Blad har ingen bemerkninger til klagerens tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at det må være stor takhøyde i samfunnsdebatten, og at fremtredende personer må tåle et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn andre.
Etter utvalgets mening er imidlertid betegnelsen «nynazist» så belastende og krenkende, at en avis må godtgjøre at det er saklig grunn for å bruke en slik karakteristikk.

Avisen har ikke påvist at klageren har opptrådt på en måte som gjør det berettiget å omtale ham som nynazist. Utvalget har tidligere slått fast at klageren må akseptere å bli omtalt som høyreekstremist, men dette er en klart mildere betegnelse enn «nynazist». At han har tilknytning til ytterliggående miljøer på høyresiden, innebærer ikke i seg selv at han må akseptere betegnelsen.

Akershus Romerikes Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 20. april 1993
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning