Trygve Hegnar mot Dagbladet

PFU-sak 92-148


SAMMENDRAG:
Dagbladet hadde 24.10.92 et helsides oppslag på side 12 med tittelen «Harme etter Draco-konkurs: HEGNAR MØTTE IKKE KREDITORENE». Det heter i ingressen: «Bitre og sinte kreditorer, men ingen Trygve Hegnar. Det var situasjonen i et isende kaldt Flekkefjord i går. Konkursen i det heleide Hegnar-selskapet Draco vil kunne påføre kreditorene tap på 30 millioner kroner.»

Det heter videre blant annet:

«Samtidig stilles det spørsmålstegn rundt overføringer mellom båtprodusenten Draco og en annen båtprodusent, Windy Boats like før konkursen, Også Windy Boats er eid av Trygve Hegnar.»

«Hadde Trygve Hegnar møtt opp i kjellerlokalene til Flekkefjord Sparebank i går formiddag, for anledningen omgjort til rettslokale, ville han blant annet ha møtt kreditorer som stiller spørsmålstegn omkring lovligheten av overføringer mellom Draco og Windy.»

Under tittelen «Konkursen truer Windy» fastslår Dagbladet at «Trygve Hegnars andre båtprodusent, Windy i Arendal, er en av de store taperne etter Draco-konkursen.»

I teksten gjentas det at «en rekke leverandører bestride overføringer mellom Draco og Windy i tilknytning til konkursen». «Får disse kreditorene gjennomslag for sine krav, vil det kunne føre til store utbetalinger fra Windy», skriver avisen som også fastslår at «konkursen i Draco har svekket Trygve Hegnars, og dermed Windys, tillit betraktelig.

Under tittelen » Strid om pensjon » skriver Dagbladet at «Strid om pensjonsforpliktelser i Draco kan ramme Hegnar-selskapet Periscopus. Bakgrunnen er en avtale inngått mellom enken etter den tidligere eieren av Draco og selskapet».

Det opplyses at avtalen er verdsatt til 6,2 millioner kroner i Dracos 91-regnskap, men at det ikke finnes midler i boet til å innfri forpliktelsen. «Spørsmålet blir likevel om det er Periscopus og ikke Draco som bærer ansvaret for avtalen. Det var Periscopus som i sin tid kjøpte Draco-aksjene», heter det blant annet.

Dagen etter slapp klageren til med et tilsvar.

Klagen og avisens tilsvar
Klageren hevder at det fremkommer en rekke alvorlige insinuasjoner, påstander og rykter egnet til å skade ham selv eller hans selskaper. «Det må være i strid med all aktsomhet og journalistiske prinsipper at Dagbladet har et så stort, dominerende og kritisk oppslag uten at den omtalte part overhodet blir hørt», skriver klageren.

Når det gjelder de siterte utsagn i artikkelen, skriver klageren:

1. Det er ikke overført en eneste frimerke fra Draco A/S til Windy Boats før konkursen. Imidlertid innledet de to bedriftene et produksjonsmessig samarbeid.

2. Windy Boats A/S har kjøpt en rekke aktivaposter fra Sparebanken NOR. En tvist om disse postene vil være en sak mellom Sparebanken NOR og de øvrige kreditorer. Windy Boats vil ikke betale ett øre mer enn det har betalt. Klageren skriver at Dagbladet ville fått dette bekreftet av bobestyrer, Sparebanken NOR eller klageren. Klageren mener det er journalistikk å skape mistillit til et selskap med en så løsaktig påstand.

3. Ikke noe sted fremstår Periscopus som avtalepartner. Draco har hele tiden hatt forpliktelser overfor tidligere eier. «Men igjen: Dagbladet og Arne O. Holm valgte også her å unnlate å få min versjon», skriver klageren.

Avisen påpeker at saken dreier seg om hva som skjedde i skifteretten i Flekkefjord hvor Dagbladets medarbeider var tilstede imotsetning til klageren. Kreditorer, bobestyrer, dommer, Dracos representant i skifteretten og de fremlagte dokumenter er etter vanlige journalistiske retningslinjer omtalt og referert. Skifteretten er et åpent rettsmøte, her lot klageren seg representere av sin daglige leder, noe Dagbladet forholder seg til. At det er klager som eier Draco, er ikke akseptabel grunn for særbehandling, skriver Dagbladet.

Når det gjelder klagerens påstand om saklige feil i artikkelen, skriver avisen:

1. Båtdesigner Jan Hermann Linge stilte i skifteretten spørsmålstegn ved om båtformer (nevnt i registreringsdokumentet) tilhørte ham i henhold til kontrakten med Draco. Dette gir, i følge avisen, alene grunnlag for å skrive at «det stilles spørsmålstegn rundt overføringene». I tillegg vises det til at det i samme oppstilling til «råvarer Arendal» og «løsøre Arendal».

«Hegnar hevder i sitt svarinnlegg at intet er overført fra Windy før konkursen. I realiteten sier han her at overføringen er skjedd mellom konkurs og registreringstidspunktet, noe som i så fall
hadde vært meget alvorlig», skriver redaktør Halvor Elvik som mener dette alene gir grunn til å bruke den nevnte formuleringen.

2. Hvis klageren hadde tatt seg bryet med å være tilstede i sin egen konkurs, hadde han neppe stilt spørsmål ved formuleringen vedrørende at leverandører bestrider en rekke av overføringene, fordi de hadde tatt salgspant i produkter. Så lenge Sparebanken NOR og Windy har gjort opp seg imellom er kreditorene bekymret for dette salgspantet. Får kreditorene gjennomslag for sitt syn, vil det føre til utbetalinger for Windy, skriver Dagbladet som fastslår at avisen ikke har tatt stilling dette. En av formene, som Jan Hermann Linge hevder han er den rettmessige eieren til, ble overført til Windy dagen skiftesamlingen i Flekkefjord.

Dagbladet vil forøvrig komme tilbake til forhandlingene mellom Linge og klageren etter behandlingen i PFU.

3. At det finnes strid om pensjonen gir i seg selv grunnlag for å omtale den. Dagbladet slår ikke fast at Periscopus vil rammes, men har bare omtalt dette interessante juridiske forhold.

Dagbladet konkluderer med at konkursens størrelse gjør det nødvendig å omtale den. Det påpekes også at skifteretten er det eneste sted hvor kreditorene kommer til orde mens klageren med hyppig mellomrom kommer til orde med stoff om Draco og Windy i sitt eget tidsskrift (Kapital).

Dagbladet viser forøvrig til at klagerens brev til utvalget er tatt inn i sin helhet i Kapital (nr. 19/92) sammen med en omtale av avisen og den innklagede journalisten (det er brukt rimelig sterk beskrivelse), men uten at hverken avisen eller journalisten fikk komme til orde med sin versjon.

«Oppslaget i Kapital illustrerer også klagers bruk av sitt eget tidsskrift til å sverte andre og fremme sin egen sak. Dette har jo, som Dagbladet har skrevet i den innklagede artikkelen, vært et av hovedproblemene for Dracos kreditorer», skriver klageren.

Kommentarene
Klageren opplyser at han på grunn av andre gjøremål ikke kunne være tilstede i skifteretten, noe Dagbladet kunne fått bekreftet ved henvendelse til ham. Forøvrig er det ikke klageren er konkurs, men Draco.

Videre påpeker klageren at det er Dagbladet som har vinklet saken mot eier. Da mener han avisen har en plikt til å be om eiers kommentar.

Klager fastholder at det ikke har skjedd noen overføring. NÅr det gjelder Jan Hermann Linge, hadde han en royality ved produksjon av båter, men at formene imidlertid er selskapenes. Selv kjøpte Windy Boats A/S aktiva fra rettighetsinnehaveren som var Sparebanken NOR, i konkurranse med andre. Etthvert krav fra kreditorer blir derfor en sak mellom disse og Sparebanken NOR. Mener da Dagbladet at Windy Boats skal overføre det selskapet har betalt for.

Klageren hevder videre at spørsmålene i tilknytning til pensjonen, ville vært oppklart hvis Dagbladet hadde kontaktet klageren. Det konkluderes med artikkelen var full av faktiske feil og at journalisten ikke fulgte elementære journalistiske prinsipper for å sikre en fair og sannferdig artikkel.

Dagbladet fastholder at det ikke påhviler avisen noen plikt til å kontrollere spørsmål og påstander fremsatt i rettsmøtet, spesielt ikke når Draco var representert i skifteretten med administrerende direktør. Hadde klageren gått konkurs, ville avisen naturligvis kontaktet klager. Årsaken til at klager ikke møtte i skifteretten, er overhodet ikke noe tema for artikkelen.

Avisen konstaterer at klageren ikke kommenterer skifterettens påvisning av at løsøre et overført fra Draco til Windy. Jan Hermann Linge har påpekt at formen tilførte Draco, ikke Windy, og bobestyrer konkluderte selv med at avtalen med Sparebanken NOR ikke lenger ble akseptert av kreditorene.

Forøvrig skriver avisen at det i et rettsmøte blir reist spørsmål og drøftet ulike synspunkter. «Under henvisning til våre tilsvar til PFU fastholder Dagbladet at vi på alle punkter har skrevet en «fair og sannferdig artikkel» fra et åpent rettsmøte med referatadgang. Her er avisen helt ut i pakt med god presseskikk», skriver redaktør Elvik.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Dagbladet var i sin fulle rette til å referere fra det som skjedde i skifteretten i Flekkefjord i forbindelse med behandlingen av Draco-konkursen. Selv om det formelt er selskapet som har gått konkurs, har Trygve Hegnar profilert seg så sterkt i forbindelse med sin forretningsvirksomhet at det er berettiget av avisen å vinkle oppslaget mot Hegnar personlig. Å trekke et så sterkt skille mellom Draco og Hegnar som klageren selv argumenterer for, vil innebære at avisen ikke kan rette det nødvendige søkelys mot de egentlige ansvarsforholdene.

På dette punkt har ikke Dagbladet brutt god presseskikk.

Under skiftesamlingen var Draco representert av daglig leder. At klageren som aksjonær ikke var til stede, kan ikke medføre at han skal miste adgangen til å kommentere den kritikk som artikkelen retter mot ham personlig. Etter utvalgets mening har Dagbladet dessuten gitt en ensidig fremstilling av saken til fordel for kreditorene. Svar på vesentlige spørsmål er dermed uteblitt.

Skal pressen kunne forsvare en kritisk nærgåenhet rettet mot navngitte personer, må kravet være at personen selv får anledning til å kommentere de beskyldninger som rettes mot ham og hans selskaper. Hovedregelen om at den angrepne part skal få komme til orde i samme artikkel som angrepet fremsettes, må også gjelde i dette tilfellet, selv om de gjengitte opplysningene fremkom i et åpent rettsmøte.

På dette punkt har Dagbladet brutt god presseskikk.

Oslo, 15. desember 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver
(Inger Bentzrud fratrådte behandlingen da hun er ansatt i Dagbladet.)