Knut Resellmo og Erik T. Løhre mot Trønderbladet

PFU-sak 92-128


SAMMENDRAG:
Trønderbladet hadde i februar 1992 en artikkel med tittelen: «For sine uttalelser: Kommunelege 1 i Midtre Gauldal kalt inn på teppet» . Ingressen lyder: «Den frittalende kommunelege 1 i Midtre Gauldal, Knut Resellmo, har vært kalt inn på teppet og fått beskjed om at slike utsagn han kom med på møtet i helse- og sosialstyret var et grovt overtramp og noe som ikke vil bli akseptert av kommuneledelsen. Det var rådmann Per Steien som opplyste dette på onsdagens formannskapsmøte i forbindelse med behandlingen av saken om utekontordagene for legetjenesten.»

Det heter videre i brødteksten: «Også i formannskapet var det en lite blid stemning overfor kommunelegen på grunn av det kjør han har lagt for dagen for å få lagt ned ordningen med utekontordagene i Singsås, Budal og Soknedal. Politikerne etterlyste at legene må bli flinkere til å etterleve intensjonen med utekontordagene og bekjentgjøre når legene er på plass på utekontorene. På disse punktene har det sviktet mye i den senere tid, noe som bl.a. har ført til at folk ikke har visst når utekontorene har vært betjent av lege.»

Det heter videre at det i formannskapet fremkom opplysninger om at legetjenesten «bare i beskjeden grad har fulgt opp i praksis at det skal være utekontordager.» Avisen har også gjengitt en politiker som stilte spørsmål om hvorvidt det var manglende vilje eller manglende kapasitet som lå bak det at ikke utekontordagene hadde blitt fulgt opp som forutsatt. Debatten i formannskapet om dette forholdet er referert utførlig.

3. juli 1992 hadde Trønderbladet en artikkel med tittelen » Ingen forståelse for Resellmo i sosialstyret i Midtre Gauldal» . I ingressen heter det: «Stengningen av legekontoret på Støren 3. juni ble ikke tatt nådig opp i helse- og sosialstyret for Midtre Gauldal. Tor Flagestad (H) nølte ikke med å karakterisere argumentasjonen til kommunelege 1 som for tynn og hevdet at legens handlemåte og forsvarsskrift for stengningen vitner om manglende/sviktende vurderingsevne. Han følte seg nokså sikker på at dersom folk opplever mer av dette vil legene undergrave sin autoritet og tillit»

I brødteksten heter det blant annet: «Ordskiftet i helse- og sosialstyret på onsdag endte med at helse- og sosialsjef Lars Frisvoll ble pålagt å skrive til kommunelege 1, Knut Resellmo, med en oppsummering av synspunktene som kom fram på møtet. Søkelyset ble satt på stengningen av legekontoret under referatsaker i forbindelse med at helse- og sosialadministrasjonen hadde mottatt brev fra Resellmo med orientering om den omdiskuterte kontorstengningen.»

I artikkelen siterer avisen fra debatten som oppsto på bakgrunn av at Støren legekontor ble stengt av klageren på grunn av varme. Det fremgår av artikkelen at klageren hadde anledning til å være til stede på møtet, men ikke møtte.

20. august hadde Trønderbladet en artikkel med tittelen «Underskriftsaksjon for legene» . (Artikkelen er ikke påklaget, og ble sendt utvalget etter anmodning fra sekretariatet). I Ingressen heter det blant annet: «Folk i Midtre Gauldal starter nå underskriftsaksjon for å beholde de faste legene i kommunen. I dag avgjør disse legene om de vil fortsette i sine stillinger, og kommunelege Knut Resellmo opplyser at de vil formulere hvilke krav de vil ha oppfylt før de går tilbake til jobbene.»

I artikkelen har Trønderbladet intervjuet en av dem som støtter underskriftsaksjonen. Han uttaler: «-Vi ønsker å ha et godt utstyrt legekontor på Støren, og at kontoret til enhver tid skal være bemannet med leger med kompetanse. Dagens lokaliteter er for dårlige, og legesenteret må bygges slik at det er plass til alle funksjoner. Jeg mener at lege Knut Resellmo er misforstått. Han er ikke politiker, men en frittalende person.»

Det heter videre blant annet: «-Mange har etterlyst en aksjon, og lege Knut Resellmo mener at de aller fleste støtter legene mot administrasjonen og politikerne. Han vil presisere at det ikke er han som står bak underskriftsaksjonen, og han var ikke kjent med den før Trønderbladet tok kontakt.»

Trønderbladet hadde en ny artikkel 25. august 1992, under tittelen «Ordfører, rådmann og helse- og sosialsjef: Legetjenesten i Midtre Gauldal fungerer godt». I artikkelen beroliger kommuneledelsen innbyggerne med at helsetjenesten i Midtre Gauldal fungerer godt, og det heter i den forbindelse blant annet: «Denne oppfatning er ikke kommunens ledelse alene om å ha. Også helsepersonalet er av den mening. Det står imidlertid ikke til å nekte at personalet ved legekontoret på Støren har hatt en stri tørn i sommer. Men til gjengjeld kan det konstateres som et gledelig faktum at legekontoret er ajour med legeundersøkelser og medisinsk behandling.»

Det fremgår dessuten at kommuneledelsen ikke er interessert i å føre en diskusjon i avisen om «Resellmos utfall», ettersom dette er et personalspørsmål som hører hjemme i andre fora. Til tross for at kommunens ledelse ikke vil kommentere forholdet til Resellmo, fremgår det av Trønderbladet at ledelsen «ikke legger skjul på at de synes Knut Resellmo har gått nokså mange hakk over streken».

Klagerne mener at Trønderbladet gjennom en artikkelserie har beskrevet legetjenestens forhold til kommuneledelsen på en misvisende og tildels feilaktig måte. Dette har medført stor splid og samarbeidsproblemer i kommunen.

Klagerne viser til at tittelen med betegnelsen «kalt inn på teppet» ikke er dekkende, noe også rådmannen ved flere tilfeller har påpekt. Tittelen referer til en henvendelse fra rådmannen om arbeidsfordeling. Bakgrunnen for henvendelsen var at det var uklarhet med hensyn til skillet mellom administrativt og medisinsk-faglig ansvar.

Til artikkelen med tittelen «Ingen forståelse for Resellmo i sosialstyret i Midtre Gauldal» , bemerker klagerne at det er påfallende misforhold mellom tittelen og vedtaket i helse- og sosialutvalget. Det vises til at tittelen er basert på en sak som ikke var oppført som sak på dagsordnen. Uttalelsen som tittelen er basert på, stammer fra en vararepresentant. I den aktuelle saken ble det for øvrig ikke gjennomført noen votering. Overskriften blir dessuten opplyst ikke å være representativ for det som ble vedtatt i møtet.

Til artikkelen med tittelen «Legetjenesten i Midtre Gauldal fungerer godt» , bemerker klageren at innholdet er graverende sett i forhold til sakens bakgrunn. I det aktuelle tidsrom var to av fire leger ute av funksjon på grunn av sykdom, og kommunen var følgelig i en «desperat mangel på legevaktsleger». Overskriften bygger på en uttalelse som er tillagt helse- og sosialsjefen, men som denne benekter å ha kommet med.

I et innlegg 25. august 1992 kommer de tre intervjuobjektene med en korrigering under tittelen «Presisering av uttalelse «Legetjenesten i Midtre Gauldal fungerer godt». Der heter det blant annet: «Overskrift og artikkel forøvrig kan etter en del signaler som vi har mottatt gi inntrykk av at kommunen ikke har noen problemer med legedekninga og at legetjenesta aldri har fungert bedre enn nå. Alle som har fulgt med vet at vi sommeren sett under ett har hatt problemer med legedekninga. Dette har spesielt kommet til uttrykk gjennom løpende legevakttjeneste og problemer med å skaffe leger til vaktkjøring. For å presisere nærmere hva som var vår mening med utsagnet «Legetjenesta i Midtre Gauldal fungerer meget godt», kan dette oppsummeres slik: -De leger som har vært i fuksjon i sommer, har under de rådende forhold og etter vår mening utført en tilfredsstillende legetjeneste. Vi ønsket å gi disse en honnør for det arbeid som ble nedlagt.»

Det heter videre: «For sin gene del vil helse- og sosialsjefen få presisere at han ikke har uttalt «at i tiden ellers i sommer har kommunen hatt en legedekning som knapt har vært bedre noen gang.» Detter er for helse- og sosialsjefen viktig å få fram og det harmonerer overhodet ikke med de uttalelser om situasjonen han tidligere har gitt».

Sekretariatet gjør oppmerksom på at Trønderbladet ikke har avgitt tilsvar. Trønderbladet svarte ikke på oversendelsen av klagen. Etter drøye 14 dager ble avisen purret, med varsel om at klagen ville bli behandlet på grunnlag av klagebrevet alene dersom det ikke forelå tilsvar innen en uke. Etter utløpet av denne siste tidsfristen ba Trønderbladet tirsdag 20. oktober om å få forlenget fristen til ut uken. Sekretariatet svarte da samme dag pr. telefax at et eventuelt tilsvar måtte foreligge i løpet av onsdag 21. oktober, og sekretariatet har etter dette ikke hørt fra Trønderbladet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagerne har bedt utvalget vurdere flere artikler med omtale av forholdene rundt den offentlige legetjenesten i Midtre Gauldal. Slik utvalget oppfatter det, har klagerne innvendinger både mot innholdet i de enkelte artiklene og mot det inntrykk artikkelsamlingen sett under ett etterlater.

At avisen bruker formuleringen «kalt inn på teppet» i en tittel, ligger etter utvalgets mening innenfor det som må aksepteres. Selv om både klagerene og rådmannen mener at rådmannens henvendelse ikke representerte noen slik «innkallelse», må Trønderbladet være berettiget til å bruke en slik betegnelse dersom den mener at beskrivelsen er dekkende.

Heller ikke finner utvalget grunn til å påtale artikkelen fra begynnelsen av juli med omtale av debatten i helse- og sosialstyret. En avis må stå fritt til velge å referere en debatt, selv om debatten har utspring i en sak som ikke står på sakslisten. Det er på det rene at helse- og sosialstyret besluttet å sende et brev til en av klagerne. Innholdet i brevet fremgår ikke av protokollen fra helse- og sosialstyremøtet, og Pressens Faglige Utvalg har ikke grunnlag for å ta stilling til om tittelen i tilknytning til reportasjen fra møtet var dekkende eller ikke.

Klagerne har også anført at det er graverende at Trønderbladet i en tittel skrev at legetjenesten i kommunen fungerer godt, når virkeligheten etter klagernes syn er en helt annen. Klagerne anfører i tillegg at tittelen er basert på en uttalelse som helse- og sosialsjefen i ettertid avviser å ha kommet med. Av de vedlagte avisutklipp fremgår imidlertid at det ikke er tittelen, men et utsagn i selve teksten som helse- og sosialsjefen ikke vil vedkjenne seg. Det fremgår av den aktuelle artikkelen at tittelen er basert på et utsagn fra både ordføreren, rådmannen og helse- og sosialsjefen i kommunen. At klagerne og eventuelle andre ikke deler intervjuobjektenes syn, medfører ikke at det er i strid med god presseskikk å publisere uttalelsene om at kvaliteten på legetjenesten var god.

Pressens Faglige Utvalg viser til at klagerne selv har fått komme til orde med kommentar til saken, og av det som er dokumentert kan utvalegt ikke se at artiklene samlet er ensidie på en måte som er i strid med god presseskikk.

Trønderbladet har ikke brutt god presseskikk

Tønsberg 17. november 1992
Johan O. Jensen
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Inger Bentzrud,
Jan Vincents Johannessen, Helen Bjørnøy, Inge Lønning