Ester Hansen mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 92-124


SAMMENDRAG:
21. juli 1992 hadde Tønsbergs Blad en reportasje om Drammen kommunes feriekoloni på Killingen. juli 1992. I reportasjen forteller blant annet barna på feriekolonien om det spennende de opplever, blant annet om Iversen-huset hvor det «bor spøkelser som spiser barn». Det heter videre i forbindelse med omtalen av det hemmelige rommet i «Iversen-huset»: «Dette rommet har ingen dør. Det ligger i annen etasje i det gamle fiskerhuset hvor det i fordums tid skal ha bodd en fisker som het Iversen og som nå går igjen.»

Klageren hevder at avisen omtales på en krenkende måte i reportasjen, og at avisen derfor har begått «store presseetiske overtramp» og at det er «mange faktiske feil i artiklene».

Sekretariatet oversendte saken til avisen med anmodning om partene selv finner frem til en løsning. En redegjørelse fra avisens side burde være tilfredsstillende for klageren fordi man må anta at leserne trolig er i stand til å skille mellom barnas fantasiverden og virkelighetens verden.

Avisen sa seg villig til å ta inn en redegjørelse, men avviste klagerens krav om å bekoste et større familiearrangement – som klageren hevdet måtte avlyses på grunn av reportasjens innhold. Klageren har derfor bedt PFU vurdere saken.

Sekretariatet mener saken bør avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet viser til at reportasjen gjengir barnas fantasiverden og at avisen har vært villig til å ta inn en redegjørelse for å rette opp den skade familien mener avisen har påført Emil Iversen. På bakgrunn av den dimensjon denne saken har, mener sekretariatet at avisene har opptrådt på en måte som tilfredsstiller de presseetiske krav. Kravene til økonomisk kompensasjon kan ikke Pressens Faglige Utvalg ta stilling til.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.