["219"] mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 92-118


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad hadde onsdag 22. juli 1992 en lederkommentar med tittelen «Når tilliten rakner» . I lederen skriver Fredriksstad Blad at avisen er overrasket over «Helsedirektoratets forsiktige reaksjon overfor den overlegen på ØPS som stod medisinsk ansvarlig overfor de oppsiktsvekkende forhold som ble avdekket ved sykehuset i høst.» Avisen peker på at pasienter har blitt tvangsbehandlet på sviktende grunnlag, og at det er konstatert klare brudd på legeloven og forskrifter etter lov om psykisk helsevern. Avisen mener at Helsedirektoratet burde ha reagert strengere. Om ikke ved å avskjedige legen, så i alle fall ved å frata ham lisensen som spesialist i psykiatri. Det heter i den forbindelse: «Men Helsedirektoratet setter en oppsiktsvekkende standard for kravet til legespesialister i psykiatri når de på punkt etter punkt fastslår at den kritiserte overlegen står ansvarlig for tallrike brudd på regler for behandling av psykiatriske pasienter, og i neste omgang meddeler overlegen » at det ikke foreligger opplysninger i saken som innebærer at De ikke er faglig skikket som spesialist i psykiatri.»

Samme dag hadde avisen en førstesidehenvisning med tittelen «Overlege advart» . I teksten heter det: «Avdelingsoverlege Finn Hartvig-Nielsen, som utløste «ØPS-skandalen» i fjor høst, slipper unna med en skriftlig advarsel. Han får beholde jobben og lisensen som spesialist i psykiatri på tross av at Helsedirektoratet påtaler en rekke og alvorlige forhold.»

Inne i avisen var det en artikkel med titlene «Slapp med advarsel» og «Helsedirektoratet lar ØPS-avdelingsoverlegen beholde jobben under sterk tvil» . I teksten står det blant annet at overlegen mener at hans feil bare er av formell art, men at direktoratet er uenig i dette.

Det står videre at direktoratet har valgt å følge uttalelsen fra Statens legeråd. «Fungerende underdirektør Sigmund Eliassen i Helsedirektoratet sier at man har valgt å følge uttalelsen under sterk tvil. Det har vært vurdert å frata Hartvig-Nielsen lisensen.»

Klageren mener at avisens dekning er unyansert, og at den etterlater et klart uriktig bilde. For å dokumentere dette legger klageren ved kopi av korrespondanse med blant annet Helsedirektoratet og Statens legeråd.

Klageren mener at avisens omtale er kritikkverdig og egnet til å fremkalle skade både for overlegen, sentralsykehusets ansatte og dets pasienter og publikum. Klageren peker på at avisen gjennom sin lederkommentar har opptrådt som en overinstans ved å overprøve direktoratets avgjørelse. Klageren mener at dette i seg selv er oppsiktsvekkende, og at det kritikkverdige forsterkes ved at avisen har gitt sin kommentar uten å ha kjennskap til de deler av materialet som er unntatt offentlighet.

Fredriksstad Blad viser til at ØPS-saken ble undergitt betydelig offentlig oppmerksomhet og debatt etter at pasientombudet slo alarm om forholdene der. Helsedirektøren grep inn og tilsidesatte både fylkeslegen og kontrollkommisjonen, og det ble oppnevnt et eget granskningsutvalg.

Til avisens reportasje, bemerker ansvarlig redaktør Truls Velgaard at Fredriksstad Blad iherdig forsøkte å få kommentar fra overlegen, men at denne var reist på ferie.

Redaktøren mener at det er avisens soleklare oppgave å engasjere seg i og kommentere hvordan nøkkelpersoner i samfunnet utøver sitt arbeid. Overlegen har grovt sviktet det arbeid han har påtatt seg, noe som har skjedd på bekostning av noen av de mest forsvarsløse individer i vårt samfunn.

At artikkelen er uvanlig kritisk og direkte i sin form, er nøye overveiet fra redaktørens side. Avisen mener at ØPS-saken er en av de mest opprivende og rystende saker avisen har rapportert om det siste året. Kontrollkommisjonen gikk av, og hele sykehuset ble omorganisert. Helsedirektoratets refselsesbrev bekrefter at overlegens opptreden er meget alvorlig. Avisen mener at brevet er en overveldende dokumentasjon på at vi står foran en avdelingsoverlege som grovt har krenket pasienters rettsvern.

Avisen bemerker at det er korrekt at den har tillatt seg å overprøve Helsedirektoratets avgjørelse. Det må være en selvfølgelig rett for aviser og alle andre å mene noe om de krav som må stilles til en overlege i psykiatri.

Fredriksstad Blad avviser som tøv at avisen har forsøkt å skade overlegen. Det avisen i følge sitt tilsvar har gjort, er å peke på ha den mener er et nødvendig bidrag til å gjenreise den frynsete tillit som psykiatrien i Østfold nå sliter med.

Klageren svarer med å vise til at en meget vesentlig og avgjørende del av det materiale som myndighetene har bygget på, er unntatt fra offentligheten. Fredriksstad Blad har således overprøvd avgjørelsen etter å ha hatt tilgang til bare en begrenset del av det materialet som beslutningen er basert på. Klageren anfører at en grunnleggende forutsetning for å utøve kritikk må være at man har nødvendig kjennskap til de faktiske forhold.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at det skal være stor takhøyde over debatten og at personer i offentlige stillinger må tåle sterke angrep når saken dreier seg om spørsmål i tilknytning til den offentlige rolle personen har. En fri kommentar må imidlertid bygge på et korrekt faktisk grunnlag og det må alltid gis muligheter for den angrepne part til å komme med et tilsvar.

På denne bakgrunn vil Pressens Faglige Utvalg fastslå at Fredriksstad Blad var i sin klare rett til å mene at Helsedirektoratets reaksjon mot overlegen var for mild. En avis må i et slikt tilfelle være berettiget til å kommentere forholdet ut fra de tilgjengelige opplysninger. At direktoratets avgjørelse var basert på opplysninger ut over det som var offentlig tilgjengelig, kan ikke medføre at Fredriksstad Blad eller andre skulle være avskåret fra å kommentere avgjørelsen. Det ville i tilfelle være en kraftig beskjæring av en nødvendig offentlig debatt i et fritt samfunn.

Ut fra de foreliggende opplysninger kan utvalget heller ikke se at Fredriksstad Blad på reportasjeplass har omtalt saken på en måte som er i strid med god presseskikk. Det er ikke pekt på faktiske feil i saken som er av offentlig interesse.

Fredriksstad Blad har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 1. oktober 1992
Per Edgar Kokkvold,
Edith Nærbø, Thor Woje, Kjell Børringbo,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen