Ulf Haltbak mot Arbeiderbladet

PFU-sak 92-101


SAMMENDRAG:
Arbeiderbladet hadde 30. mars 1992 en gratulasjonsmelding om klageren under vignetten «Hei på deg». Meldingen lyder: «Vi gratulerer herr: Indissils Anghtsbakk med nerve pokalen, for løpende viltmål 92. Premien kommer i posten. Dommer: T. Svullo!» Meldingen var utstyrt med et bilde av klageren (trolig tatt i et noe uforberedt øyeblikk).

Klageren sendte først kopi av omtalen til PFU som en orienteringssak. Her opplyses det at han vurderer søksmål. Senere har klageren bedt om at utvalget realitetsbehandler saken. Sekretariatet ba da om en klargjøring vedrørende spørsmål om rettssak. 4. august kom den endelige beskjeden om at det ikke blir aktuelt med sak. Saken ble da oversendt Arbeiderbladet som igjen opplyste at det var samtaler med klageren med det siktemål å få til en minnelig ordning. 14. september kom det beskjed om at det ikke var kommet i stand noen minnelig ordning.

Klageren fastslår at Arbeiderbladet grovt har hengt ham ut uten tanke på hvilken virkning saken hadde for ham som menneske. «Naboer som holder Arbeiderbladet har kommentert oppslaget. Dette har gjort sin virkning på flere negative måter», skriver klageren.

Pressens Faglige Utvalg vurderte klagen i sitt møte 1. oktober, og besluttet at klagen skulle behandles.

Arbeiderbladet skriver i sitt tilsvar at avisen nok en gang beklager at Arbeiderbladet kom i skade for å trykke den innklagede «gratulasjonsmeldingen», og avisen beklager også at forholdet ikke lar seg beklage på trykk.

Arbeiderbladet opplyser for øvrig at gratulasjonsmeldingen først ble lagt til side nettopp på grunn av sitt tvilsomme innhold, men at innsenderen etter en tid tok kontakt og overbeviste avisens medarbeider om at «tonen i jaktlaget var slik».

Arbeiderbladet mener at det inntrufne må karakteriseres som et beklagelig arbeidsuhell, og mener at saken ikke er av presseetisk karakter.

Arbeiderbladet har i ettertid fått vite at innsenderen er en flittig berevskriver til personer både i og utenfor avisens redaksjon.

Klageren har muntlig opplyst at han ikke har noen kommentar til Arbeiderbladets tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren oppfatter en «gratulasjonsmelding» i Arbeiderbladet som krenkende, og han har opplyst at meldingen har medført en stor belastning for ham.

Arbeiderbladet har vedgått at den innsendte meldingen ikke skulle ha vært publisert, og at publiseringen skyldes et arbeidsuhell i avisen. Både overfor klageren og overfor utvalget har Arbeiderbladet beklaget meldingen. Arbeiderbladet har også pekt på at innholdet i den innklagede meldingen er av en slik art at det er umulig å beklage meldingen i avisen.

Pressens Faglige Utvalg finner grunn til å kritisere Arbeiderbladet for sviktende kontrollrutiner. Det innklagede forhold reiser imidlertid ikke spørsmål av prinsipiell presseetisk karakter. Det dreier seg om et arbeidsuhell som Arbeiderbladet har vedgått.

Tønsberg 17. november 1992
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Thor Woje, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning
(Per Edgar Kokkvold fratrådte behandlingen da han er ansatt i Arbeiderbladet)