["203"] mot Verdens Gang

PFU-sak 92-094


SAMMENDRAG:
Verdens Gang hadde tirsdag 2. juni 1992 et førstesideoppslag med tittelen «Statsadvokat arrestert full og naken» . I teksten heter det: «En overstadig beruset statsadvokat ble ved 13-tiden i går arrestert og satt i fyllearresten ved Oslo politikammer. Ifølge meldingen til politiet løp han også naken rundt ved en barnepark i Oslo. Riksadvokaten ble straks alarmert og vil i dag igangsette etterforskning. Statsadvokaten slapp ut av arresten i går kveld. Av habilitetsgrunner ble hverken han eller vitner avhørt.»

Av teksten inne i avisen fremgår at statsadvokaten var delvis påkledt da han ble pågrepet, men avisen opplyser at han noen minutter tidligere hadde vært helt naken. Det opplyses også at statsadvokaten var så full at han muligens ikke var klar over det selv dersom han hadde vært naken. Assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch sier til avisen at statsadvokaten er innbrakt, mistenkt for et straffbart forhold, og han uttaler at saken både er en dyp personlig tragedie og en tragedie for påtalemyndigheten.

Avisen skriver videre at statsadvokaten flere ganger tidligere skal ha fått advarsler fra sine overordnede etter henvendelser i beruset tilstand. Det blir også opplyst at det ikke var mulig å få opplysninger om statsadvokaten var siktet og eventuelt for hva.

Onsdag 3. juni hadde Verdens Gang en førstesidehenvisning med tittelen «Statsadvokaten blotter-siktet» og et bilde av Lars Frønsdal.

På innsiden hadde avisen en reportasje over halvannen side, med et bilde av Frønsdal og hovedtittelen «Siktet etter blotting» . I ingressen heter det blant annet: » Statsadvokat Lars Frønsdal (47) er foreløpig siktet for utuktig adferd etter paragraf 212 i sedelighetskapittelet i straffeloven.»

I brødteksten heter det blant annet: «Stedet hvor blottingen skjedde ligger like ved en barnepark». Videre heter det: Han risikerer fengselsstraff i inntil ett år for utuktig adferd i nærvær av barn under 16 år. Vitner som så Frønsdal urinere i Grünerhagepark, for deretter å kle av seg, sier at de ikke oppfatter strippingen som seksuelt motivert.»

Under tittelen «-Sjanglet naken rundt» lar avisen et vitne beskrive Frønsdals oppførsel.
Under tittelen «-Vi kan miste vår aller beste» siterer VG statsadvokat Kristian Nicolaysen, som gir uttrykk for at Eidsivating statsadvokatembeter kan miste sin dyktigste statsadvokat. Det fremgår også at Frønsdal gjennom mange år har vært en av de hardest arbeidende ved statsadvokatembetet.
Torsdag 4. juni hadde avisen en sak med tittelen «Riksadvokaten ønsker suspensjon» . Ingressen lyder: «Riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn skrev i går til Justisdepartementet og ba om suspensjon av statsadvokat Lars Frønsdal på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem om Frønsdals opptreden på Grünerløkka i Oslo mandag.»

I brødteksten heter det blant annet: «Riksadvokaten har, etter det VG erfarer, gjort det helt klart at han ikke kan ha en representant for påtalemyndigheten som raver naken rundt i fylla.»

Under tittelen «…men Staff forsvarer Frønsdal» siterer avisen Tor Erling Staff, som mener at en strafferettsjurist som selv har et problem kan være best egnet til å forstå de klienter han har med å gjøre.

Fredag 5. juni hadde avisen en artikkel med tittelen «Ap-topp forsvarer Frønsdal» . Av teksten fremgår at lederen av Stortingets sosialkomite, Brit Jørgensen, mener at det «må være såpass romslighet at man kan gjøre noe dumt uten at det nødvendigvis får konsekvenser for jobben.»

Etter flere notiser om utviklingen i suspensjonssaken, hadde VG en ny artikkel torsdag 11. juni. Under tittelen «-Gi Frønsdal en sjanse» uttaler stortingsrepresentant og tidligere statsadvokat Svein Alsaker at Frønsdal bør få en sjanse til å fortsette i jobben. «Han fortjener å få en mulighet til å reise seg etter mange år i uriasposten som en av landets dyktigste og arbeidsbelastede aktorer», heter det i ingressen.

Under tittelen «Berger jobben» hadde avisen onsdag 22. juli en artikkel hvor det fremgår at Frønsdal trolig får beholde jobben når permisjonstiden utløper. Det står videre at saken er avgjort ved at Frønsdal har vedtatt en bot på 1000 kroner for å ha drukket alkohol på offentlig sted, og at blottersiktelsen er henlagt etter bevisets stilling.

Pressens Faglige Utvalg besluttet i sitt møte 16. juni å gjøre bruk av sin initiativrett for å få vurdert reportasjen 3. juni. I brev til Verdens Gang ble det gjort oppmerksom på at utvalget ønsker å vurdere bruken av navn og bilde i forhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 om identifikasjon i kriminalsaker. Avisen ble også orientert om at utvalget også vil vurdere førstesideoppslaget var av en slik dimensjon av det er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om saklighet og omtanke.

Verdens Gang ved redaktør Sigmunn Lode har flere anførsler til saksbehandlingen. Innledningsvis peker VG dessuten på avisenes rolle i samfunnet som vokter av demokratiet. I den forbindelse peker VG på at den siste utgaven av Vær Varsom-plakaten sterkere enn tidligere betoner pressens oppgave som vokter av demokratiet og ytrings/trykkefriheten. VG forventer at utvalget fanger opp signaler om en friere informasjonsformidling, men frykter at utvalget gjennom sine siste initiativ har mistet av syne at Vær Varsom-plakaten kun inneholder unntaksregler fra et hovedprinsipp.

Til spørsmålet om oppslagets størrelse, anfører Lode at «presentasjonsspørsmålet» bør drøftes løsrevet fra «konkrete og tilfeldig utvalgte saker». Lode mener også at det i pressemiljøet bør være en bred, prinsipiell og åpen debatt.

Verdens Gang forklarer at oppslaget 2. juni kom på bakgrunn av at avisen oppfattet det som oppsiktsvekkende og viktig at en statsadvokat var arrestert full og naken i nærheten av en barnepark, og at han deretter ble plassert i fyllearresten. Når VG denne dagen valgte ikke å bruke navn, var det fordi det ikke var reist noen siktelse.

Dagen etter ble det klart at statsadvokaten var siktet for blotting. Det verserte dessuten rykter med flere henvendelser til avisen om hvilken statsadvokat det gjaldt. Det oppgitte navn var ikke korrekt, og kastet således mistanke om en uskyldig person.

Ved Eidsivating statsadvokatembeter er det 12 statsadvokater, som alle var utsatt for rykter og spekulasjoner. Ønsket om å unngå mistanke av uskyldige var ett av momentene som VG i følge Lode la vekt på.

I sitt tilsvar peker avisen dessuten på de at de må gjelde spesielle og strenge krav til en statsadvokat, og avisen mener det har betydelig offentlig interesse når en offentlig anklager setter seg i en situasjon som gjør det nødvendig for hans overordnede å reise siktelse.

Avisen peker dessuten på at den har gitt en balansert fremstilling, ved at Verdens Gang har publisert ros om Frønsdals faglige og personlige egenskaper. Når det i tillegg ikke er påvist faktiske feil i reportasjen, mener Verdens Gang at saken er behandlet «trygt innenfor» de rammer som Vær Varsom-plakaten setter.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
FLERTALLETS UTTALELSE
Pressens Faglige Utvalg vil slå fast at Verdens Gang var i sin fulle rett til å omtale arrestasjonen og siktelsen av en statsadvokat for å gjøre sine lesere kjent med mistanken mot en sentral ansatt i landets påtalemyndighet.

Pressens Faglige Utvalg innser at man her står overfor en sak som har flere sider og at det dreier seg om vanskelige avveininger. På dene ene side veier hensynet til påtalemyndighetenes tillit og troverdighet, som forutsetter størst mulig åpenhet. På den andre siden hensynet til personvernet. Men når spørsmålet om identitet skal avgjøres, må det i dette tilfellet være avgjørende at det omtalte lovbruddet var av mindre alvorlig karakter og ikke var direkte knyttet til embedsutøvelsen.

Utvalget viser i den forbindelse til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 der det blant annet heter: » Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning .»

Verdens Gang har i sitt tilsvar pekt på at det var kastet mistanke mot statsadvokatens 11 kolleger, og at det dessuten var rykter med påstand om at det dreide seg om en annen navngitt statsadvokat. Utvalget har kommet til at en krets på 12 personer i dette tilfellet ikke er så liten at faren for forveksling tilsier identifisering. Under enhver omstendighet kan ikke det at man tror falske rykter er i omløp tillegges nevneverdig vekt.

Verdens Gang har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 1992
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold,
Gunhild Støver, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen

MINDRETALLETS UTTALELSE
Selv om et mulig lovbrudd ikke har direkte tilknytning til en offentlig persons arbeidssituasjon, kan det være berettiget å identifisere vedkommende dersom forholdet kan ha betydning for tilliten til vedkommendes fremtidige arbeid.

I det aktuelle tilfellet dreier det seg om en statsadvokat, og dermed en av de fremste representanter for landets påtalemyndighet. Etter mindretallets mening var siktelsen og hendelsen av en slik art at Verdens Gang var berettiget til å identifisere vedkommende. Navnet vil være kjent for personer i miljøet, og dette vil kunne påvirke deres fremtidige forhold til statsadvokaten. Av den grunn bør også offentligheten vite hvem den omtalte personen er.

Mindretallet bemerker at det ikke er påvist at omtalen inneholder faktiske feil. Statsadvokatens handling er dessuten formidlet og fulgt opp på en måte som gjør det mulig for leserne selv å vurdere hvor alvorlig forholdet er.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk

Oslo, 25. august 1992
Thor Woje