Rolf Vossgård mot Dagbladet

PFU-sak 92-075


SAMMENDRAG:
2. mai 1992 hadde Dagbladet følgende oppslag: «Rasister samlet til toppmøte». I ingressen heter det blant annet: «Rasister fra hele Østlandet er i helga samlet til toppmøte i Vestfold.» I forbindelse med opplistingen av de deltakende organisasjonenen, heter det videre: «………….samt en rekke individer som erklærer seg enige i disse partier og gruppers innvandringsfiendtlige holdninger».

I reportasjen omtales Bergens-professoren Harald Trefall, «som leder Fædrelandspartiet», som tungvekteren i miljøet. Til det forhold at deltakerne på seminaret «så ut til å være i snitt 50 år gamle», sier Trefall: «- Kanskje det er vi eldre som skjønner dette best.» Avisen fortsetter: «Med «dette best» mener Trefall enigheten om et Norge utelukkende for nordmenn. For om rasistene driver en kontinuerlig maktkamp om hegemoniet på ytterste høyrefløy i norsk politikk, enes de alltid om innvandringsstans.»

Det opplyses at Trefall understreker «utallige ganger under intervjuet at han verken er rasist eller høyreekstremist, men «nasjonalsinnet». «Totalt fikk Trefall og hans innvandrerfiendtlige parti nærmere 7500 stemmer på landsbasis ved siste kommunevalg», skriver avisen. Trefall er avbildet i reportasjen.

Klageren hevder at oppslaget er injurierende og krenkende, fordi «Trefall og hans parti og dermed også undertegnede som står på Fædrelandspartiets valglister», karakteriseres som innvandrerfiendtlige . Klageren mener at dette er en sammenblanding med begrepet
innvandringsfiendtlig. «Rasistinvektivene har ridd norsk presse som en mare de siste 15 årene og forpestet den politiske debatt. Samfunnsengasjerte og intellektuelle mennesker er blitt
stigmatisert og ytringsfriheten er på et viktig område blitt kvalt», heter det i klagen. Klagerens hovedinnvending er bruken av begrepet «rasister».

Sekretariatet bad om å få den berørte partens samtykke, og professor Trefall bekrefter der at han har tatt imot tilbudet fra klageren fordi han selv «har så mange andre presserende oppgaver som tar tid». Trefall benytter anledningen til å si at det eneste han vil klage på i teksten er ordet innvandrerfiendtlig som han mener å ha presisert skulle være » innvandringsfiendtlig «, i tillegg til et misforhold mellom overskriften om rasister, og selve teksten. Han mener også å ha fått forsikring om at det i tittelen ikke ville bli brukt begreper som rasister og nynazister.

Dagbladet forholder seg i sitt tilsvar til Trefalls brev, ettersom han er den omtalte part i reportasjen.

Avisen hevder at argumentasjonen om sammenblanding av begrepene » innvandrer -» og » Innvandringsfiendtlig er meningsløs. «Det er meningsløst å hevde at man kan være innvandringsfiendtlig uten samtidig å være innvandrerfiendtlig . Å sondre mellom disse begrepene slik Trefall gjør, er samme type slutningsrekke som «fjerner» masseutryddelsen av jøder i Tyskland under krigen. Fiendtligheten retter seg jo mot nye innvandrere. Innvandrerfiendtligheten forsvinner ikke fordi om Trefall og andre medlemmer av Fedrelandspartiet ikke oppfører seg direkte fiendtlig overfor enkelt-mennesker som allerede er innvandret», skriver avisen blant annet.

Avisen hevder også at det er sammenheng mellom tittel og brødtekst – i begge tilfeller opereres med begrepet rasister. «Karakteristikken er helt presis og ikke tilfeldig», skriver avisen som mener at deltakerne faller «trygt og solid innenfor en akseptert definisjon av rasisme».

Avisen tilbakeviser at det skulle være inngått noen avtale med Trefall om titlene.

Sekretariatet har overfor Dagbladet påpekt at Vossgård er akseptert som klager på bakgrunn av gjeldende praksis. Sekretariatet har derfor bedt Dagbladet forholde seg til Vossgårds tilsvar. Både Vossgård og Trefall er meddelt dette.

Klageren ber i sitt tilsvar utvalget se bort fra Trefalls argumentasjon «som var gjort i hastverk». Klageren skriver: «I tillegg til dreiningen av begrepet innvandring til innvandrer , er koblingen med fiendtlighet skapt av moralister for å karakterisere og skade opposisjonelle til en monolitisk presse.»

Dagbladet har i sitt siste tilsvar kommet med ytterligere kommentarer til at Vossgård er godtatt som klager. Det mener at det er et brudd med praksis og regelens intensjoner å godta stedfortreder for en aktiv politiker og offentlig person som professor Trefall. Dagbladet mener at utvalget ellers bør holde seg til Trefalls formulering av klagen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at det i den politiske debatten må være rom for sterke karakteristikker. Men fordi det er uenighet om innholdet i ord og uttrykk og fordi det er vanskelig å kreve dokumentasjon av vurderingene, er det grunn til å vise varsomhet overfor sjablonmessig stempling av personer og organisasjoner. Dette gjelder ikke minst i reportasjer.

I den aktuelle saken, som er en del av den løpende debatt om norsk innvandringspolitikk, mener Pressens Faglige Utvalg det må aksepteres at det brukes forenklede og tilspissede formuleringer. I reportasjen har dessuten intervjuobjektet fått anledning til å presisere at han verken er rasist eller høyreekstremist, men at det dreier seg om holdninger til innvandring.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Gunhild Støver, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen
(Inger Bentzrud fratrådte under behandlingen av saken da hun er ansatt i Dagbladet.)