Synnøve M. Karoliussen mot Dagbladet

PFU-sak 92-044


SAMMENDRAG:
Dagbladet hadde 14. januar 1992 en artikkel med tittelen «Vill krig om Broder Aages jordiske gods». I teksten beskrives striden om arven etter Aage Samuelsen, hvor arvingene truet med å bryte seg inn i boligen til Samuelsens samboer for å hente ut gjenstander de har krav på i følge skifteretten.

Dagbladet hadde en ny artikkel 15. januar 1992, med tittelen «Halleluja for Broder Aages arv» . I ingressen står det: «Endelig! I går var det jubel i «Halleluja-gata» da Broder Aage Samuelsens barn fikk sin del av arven etter pappa. Politiet overvåket det bitre arveoppgjøret.» I teksten heter et blant annet: «Etter det Dagbladet forstår har flere ting forsvunnet fra dødsboet etter Aage Samuelsen. Myndighetene planlegger trolig flere aksjoner i et forsøk på å spore opp gjenstander.»
Artikkelen er ledsaget av et bilde hvor to uniformerte polititjenestemenn overvåker at det bæres ut gjenstander fra et hus. I bildeteksten heter det: «Aage Samuelsens barn jublet da de i går fikk hånd om sin del av arven etter pappa.»

Klageren viser til at gjenstandene som er avbildet og omtalt ikke er arvingenes, men at det er gjenstander som er i sameie mellom klageren og Aage Samuelsens livsarvinger. Hun viser til at hun eier en ideell halvdel i hver eneste gjenstand, og dessuten har deponert et beløp hos namsmannen som depositum for restverdien. Klageren viser også til at boligen ikke er arvingenes barndomshjem, men at huset ble kjøpt av klageren og Samuelsen i fellesskap i 1981. Klageren opplyser også at det fra avisens side ikke ble gjort noe forsøk på å komme i kontakt med henne for å oppklare eventuelle misforståelser.

Dagbladet viser til at avisen har hatt tilgang til kjennelsene og listene over det som arvingene skal ha, og hvilke gjenstander som er sameie. På nytt har avisen sjekket med namsmann Kjell Groa, og namsmannen bekrefter at gjenstandene ble hentet ut for å effektuere skifterettens dom. Namnsmannen bekreftet i følge Dagbladet at gjenstandene var tilkjent livsarvingene, men avisen
skriver i sitt tilsvar også at gjenstandene befinner seg på et lager og at tingene skal gjennomgås for å finne ut hva som tilhører arvingene og hva som er i sameie.

Dagbladet opplyser at avisens medarbeidere ble «viftet bort» da de forsøkte å ta kontakt med klageren, og at avisen senere gjorde flere forsøk på å kontakte henne via telefon.

Klageren svarer at det er helt ukjent for henne at Dagbladets medarbeidere skal ha blitt viftet vekk. Klageren viser til en tidligere rettskraftig dom, som skal være den samme som Dagbladet har hatt tilgang til. I denne dommen skal det være oppgitt at de aktuelle gjenstandene var i sameie mellom klageren og Aage Samuelsen. Hun fastholder at hun ikke har blitt kontaktet, og at hun derfor ikke har fått anledning til å kommentere påstanden om at flere gjenstander skal ha forsvunnet.

Dagbladet viser i sitt tilsvar til at avisen har omtalt en faktisk hendelse, og at det ikke kan være galt å omtale en slik episode selv om den som ikke har fått medhold ikke får kommentere hendelsen. Dagbaldet mener at det ikke er påvist faktiske feil i reportasjen, og overfor avisen har byrettsjustitiarius Oddvar Rye bekreftet at det har vært innbrudd i klagerens bolig og at flere gjenstander er stjålet .

Avisen fastholder at Dagbladet har forsøkt å kontakte klageren, og at dette kan bekreftes av både journalist og fotograf.

Sekretariatet har selv undersøkt saken, for å bringe på det rene om de aktuelle gjenstandene tilhører Aage Samuelsens livsarvinger, eller om de er i sameie mellom klageren og livsarvingene. Hos Skien og Porsgrunn Byrett får sekretariatet opplyst at klageren har rett i at en del av de aktuelle gjenstandene ikke er livsarvingenes, men er i sameie mellom klageren og livsarvingene. Da utleveringsforretningen fant sted, trodde imidlertid namsmannen at disse gjenstandene tilhørte livsarvingene. Når avisene skrev at namsmannen hadde hentet gjenstandenen for arvingene, var dette korrekt ut fra de opplysninger som ble gitt av namsmannen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg mener at Dagbladet var i sin fulle rett til å omtale utleveringen av de omtalte gjenstandene. Gjennom det meste av sitt liv søkte Åge Samuelsen offentlighet, og etter hans død har striden mellom hans livsarvinger og tidligere samboer vært omtalt flere ganger.

Da Dagbladet skrev at arvingene fikk det de rettmessig hadde krav på, var det i tråd med opplysninger fra namsmannen. Selv om namsmyndighetene senere kommer til et annet resultat, kan ikke Dagbladet kritiseres for dette.

Tilbake står spørsmålet om Dagbladet har forsøkt å kontakte klageren. Her står påstand mot påstand, og Pressens Faglige Utvalg har ikke grunnlag for å ta stilling til hvem av partene som har rett.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. juni 1992
Per Edgar Kokkvold,
Thor Woje, Gunhild Støver
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug