NN mot Moss Avis

PFU-sak 92-021


SAMMENDRAG:
Fredag 11. oktober 1991 hadde Moss Avis en omtale av en barnefordelingssak. Saken er slått opp på side 1 under tittelen «Advokat anmeldt – sønnen «bortført», med henvisning til side 4 hvor tittelen er «Advokat har «bortført» eget barn». Det opplyses i ingressen at «en advokat fra distriktet er anmeldt for å ha ført sitt minste barn ut av landet. Barnet ble plassert hos en ukjent familie i Spania uten morens vitende. Mannen er avhørt av politiet og har gitt uttrykk for at han selv vil reise etter til Spania. Politiet kan ikke gjøre noe i denne saken, fordi det ikke foreligger rettskraftig avgjørelse om foreldreretten.»

Det opplyses at moren har fått foreldreretten, men at avgjørelsen ikke er rettskraftig fordi faren har anket. Advokaten er avhørt ved Vestby lensmannskontor, men politiet kan ikke hindre mannen i å reise ut av landet da man ikke har grunnlag til å frata mannen passet. Avisen har snakket med advokater i Moss som sier at det er ulovlig å ta med barnet ut av landet uten morens samtykke. Deretter redegjøres det for hva som kan gjøres hvis en av de tidligere ektefellene likevel reiser ut av landet.

Tirsdag 15. oktober følger avisen opp saken under tittelen «Bortførte eget barn – reiste lovlig etter». Her opplyses det at moren ikke har oppnådd noen «midlertidig forføyning i spørsmålet om foreldreretten og kan derfor ikke hindre faren i å reise». Det opplyses at barnet er innmeldt ved den norske skolen i Costa Blanca. Politiinspektøren ved Follo politikammer opplyser at moren
fortsatt kan forsøke å oppnå at faren blir pålagt å utlevere barnet. Hvis ikke det lykkes, kan barnets far oppholde seg i Spania sammen med sønnen til saken om foreldreretten kommer opp på nytt.

Klageren skriver at avisen har fremsatt beskyldninger og påstander som er usanne. Det vises til påstanden om at barnet er bortført. Han hevder videre at avisen «over en lengere tid» har forsøkt å skape et negativt bilde av ham.

Avisen påpeker at klageren er helt anonymisert i avisens omtale. Det påpekes videre at avisen har redegjort for at han er anmeldt og avhørt, men at politiet ikke kan gjøre noe med saken fordi det ikke foreligger en rettskraftig avgjørelse. Det påpekes at saken ble fort kjent «på bygda» og at Moss Avis derfor fant det riktig «å søke faktiske opplysninger om forholdet». Det heter videre at saken var av spesiell interesse for allmennheten fordi det dreide seg om en person (advokat) som skal være andres rådgiver.»

«Vi har ikke fremsatt feilaktige eller usanne beskyldninger mot noen navngitte eller identifiserbare personer. Vi har ikke «over lengere tid søkt å skape et negativt bilde i allmennheten av klageren», skriver ansvarlig redaktør Svein E. Hildonen som fastslår at avisen har forholdt seg til opplysninger fra klageren vurdert mot opplysninger fra politiet.

Redaktør Hildonen påpeker at «bortført» er satt i anførselstegn for å markere at det ikke nødvendigvis pr. definisjon er sagt at barnet er bortført illegalt, men at det er brakt ut av landet i strid med morens ønske. «Vi kan lastes for at vi i omtale annen gang har brukt bortført (uten anførselstegn) på en måte som kan oppfattes som en fakta-påstand fra avisens side», skriver redaktøren.

Klageren hevder at avisen har latt seg bruke av moren i et forsøk på å ramme sin tidligere ektefelle. Han fremsetter en rekke påstander om morens forhold til gutten som sekretariatet ikke finner grunn til å referere i saksdokumentet. Forøvrig hevder han at gutten selv har valgt å bo i Spania.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Moss Avis har gitt en bred saklig og etter utvalgets oppfatning, korrekt fremstilling av saken. Når barnevernssaker og familietvister fremstilles på denne måten, bidrar omtalen til at leserne får innsyn i familiære og rettslige problemer av allmenn interesse. Omtalen av den aktuelle saken tilfredsstiller derfor et berettiget informasjonskrav.

Utvalget er enig med avisen i at det er kritikkverdig at ordet «bortført» ikke er satt i anførselstegn i begge titlene, som et signal til leserne om at det ikke har skjedd en reell bortføring. Imidlertid har avisen dokumentert at klageren har tatt barnet ut av landet i strid med loven.

Moss Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. juni 1992
Per Edgar Kokkvold,
Thor Woje, Gunhild Støver
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug