Bergens kommune, boligavdelingen mot Bergens Tidende

PFU-sak 92-019


SAMMENDRAG:
Bergens Tidende hadde i november – desember 1991 flere artikler hvor avisen hevder at «Bergen kommune har betalt mellom 100 og 115 millioner kroner for mye for utleieboliger som er reist av private utbyggere utenfor anbudskonkurranse». Avisen refererer til ingeniørfirmaet HolteProsjekt A/S som har laget en vurdering av kommunens utbyggingsprogram for Bergens Tidende. Avisen har behandlet saken både på kommentar- og lederplass. Avisen har også referert opplysninger fra kommunens egen granskning som tilbakeviser påstandene fra HolteProsjekt A/S. Kommunaldirektøren for byutvikling hevder at HolteProsjekts undersøkelse i beste fall som lettvint, og i verste fall som direkte useriøse.

Klageren har skrevet et tilsvar som avisen har refusert med den begrunnelse at kommunen allerede har fått komme til orde og at det aktuelle innlegget ikke «bringer vesentlig nye momenter i saken». Klageren for sin del mener avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 1.2 om pressens ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk og punkt 4.12 om tilsvarsretten.

Sekretariatet innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Uten å ta stilling til om alle synspunkter har kommet frem gjennom kommunens første innlegg, vil sekretariatet peke på at det refuserte innlegget først og fremst er et oppgjør med avisens journalistikk, blant annet med sterke angrep på navngitte journalister, og i mindre grad er leserbrevet et innlegg i debatten om det saken gjelder. Sekretariatet mener avisen kan avvise innlegget med den begrunnelse at det ikke tilfredsstiller kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.12 – om tilsvaret.

Klageren har i brev til utvalget kommentert sekretariatets innstilling. Blant annet anklages utvalget for å være opptatt av å beskytte journalisters navn. Det påpekes videre at avisen burde tatt inn leserinnlegget når avisen gjennom lengere tid har behandlet klageren på en kritisk måte. Klageren mener dette er et spørsmål om etikk.

PFU forkastet innstillingen og oppfordret klageren til å ta ny kontakt med BT.

Klageren har avvist anmodningen og ber utvalget realitetsbehandle saken.

VEDTAK: Saken realitetsbehandles ikke. Utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling, slik den har fremkommet i brev til klageren, om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.