Foreningen Våre Rovdyr mot Nationen

PFU-sak 91-153


SAMMENDRAG:
Nationen brakte 28. oktober 1991 et leserbrev/åpent brev fra Foreningen Våre Rovdyr. Brevet er stilet til stortingsrepresentant Dag C. Weberg (H), og tar opp forhold i tilknytning til debatten om vern av store rovdyr. Likelydende leserbrev ble sendt til en rekke aviser, og i brevet forlanger Foreningen Våre Rovdyr at Weberg må legge frem bevis for sin påstand om at Direktoratet for naturforvaltning har «importert» rovdyr på en ulovlig måte. Foreningen krever at Weberg må beklage en uttalelse om dette dersom han ikke greier å føre bevis.

I Nationen er brevet kuttet etter det avsnittet hvor foreningen fastslår at direktoratet har opptrådt ulovlig dersom de ansatte virkelig har handlet slik Weberg påstår. Nationen har utelatt de to avsnittene om at Weberg må føre bevis for påstanden, og eventuelt beklage dersom han ikke greier å føre slikt bevis.

Klageren viser til at meningsinnholdet i brevet er forandret ved at de to siste avsnittene er kuttet ut. Klageren viser til at et leserbrev fra en en Karl Gerhardsen viser at Nationens lesere har misforstått hensikten md brevet fordi det ble forkortet.

Klageren har kontaktet redaktør Kjell Børringbo i Nationen, men han har ikke vært villig til å rette opp feilen. Etter klagerens mening har avisen dermed gjort seg skyldig i to feil. For det første har avisen forkortet brevet slik at meningsinnholdet ble galt gjengitt, og for det andre haravisen unnlatt å korrigere det feilaktige inntrykket.

Sekretariatet innstilte på forenklet saksbehandling, fordi det ikke dreide seg om brudd på god presseskikk. Dette ble ikke akseptert av Pressens Faglige Utvalg, og sekretariatet tilskrev klageren og anbefalte Foreningen Våre Rovdyr å ta kontakt med Nationens redaktør i et forsøk på å komme frem til en løsning.

Klageren svarer i et brev 22. mai 1992 at det ikke har vært mulig å komme frem til noen form for enighet med Børringbo og Nationen. Klageren viser til at foreningen gjennom klagesaken både har gjort PFU oppmerksom på Børringbo, samt lært ham å kjenne. Fordi foreningen kan legge opp sitt videre arbeid ut fra sin kjennskap til avisen Nationen, ser klageren «ingen grunn til å fortsette en polemikk på denne måten.»

Sekretariatet har i et brev til Nationen gitt uttrykk for at saken er tilstrekkelig opplyst til å kunne behandles av PFU, til tross for at partene ikke har utvekslet tilsvar på vanlig måte.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Når en avis redigerer et leserinnlegg, må ikke dette skje på en slik måte at meningsinnholdet blir vesentlig endret. Dersom det er nødvendig å redigere innlegget slik at det endrer meningsinnhold, kan ikke dette skje uten etter avtale med forfatteren.

Ved å kutte ut de to siste avsnittene i innlegget fra Foreningen Våre Rovdyr, er innlegget gitt et annet innhold enn det opprinnelige. Når kravet om å legge frem dokumentasjon blir kuttet ut, fremstår innlegget utilsiktet som et angrep på Direktoratet for naturforvaltning.

Nationen har brutt god presseskikk.

Oslo, 16. juni 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug