Åge R. Samuelsen mot Varden

PFU-sak 91-147


SAMMENDRAG:
25.11.1991 brakte Varden et intervju om booppgjøret etter predikanten Aage Samuelsen som er en strid mellom Samuelsens arvinger og menigheten Vekkeropet Maran Ata. Intervjuobjekt er en representant for Vekkeropet, Robert Nesheim som kommer med en rekke angrep på «Aage-arvingene» – uten å nevne noen av dem ved navn. Det heter bl.a. at»Nesheim forteller til Varden om trakassering og forfølgelse». «Likevel fortsetter noen av Aage-arvingene sin egen private saksforfølgelse. Med telefoner, brev med truende tekst og de verste beskyldninger servert muntlig, sier Nesheim.» Nesheim sier også i intervjuet at nok er Djevelen som står bak og bruker Aage-arvingene som redskap.

Klageren er sønn av Aage Samuelsen, og han hevder at Vardens journalist gjennom år har skrevet uriktige og tendensiøse artikler, uten å sjekke riktigheten. Han mener artikkelen 25.11. går langt over streken, at utsagnene er injurierende og grovt trakasseri. Han hevder også at avisens redaktør Bjørn Jacobsen i telefon har vedgått at artikkelen ikke er riktig og at han er bedt om å komme med en rett versjon.

Sekretariatet har fått bekreftelse på at klagerens varsel om søksmål er trukket tilbake, og har gjennomført vanlig saksbehandling, men med forbehold om at alle artikler unntatt den siste rammes av foreldelsesfristen.

Avisen mener at klageren har gitt et ensidig bilde av Vardens behandling av saken siden Samuelsens død i 1987. Redaktør Jacobsen sier at det ikke er riktig at journalisten ikke har tatt kontakt med motparten, og henviser til en artikkel i 1988. Han avviser også at han har sagt at den påklagede artikkel ikke er riktig. «Det jeg sa var at den påklagede artikkel var ensidig, i og med at den fremstiller den ene parts syn.» Redaktøren sier at han avslo å bringe dementi av utsagnene, men tilbød Åge Samuelsen et intervju (med en annen journalist enn den påklagede). Dette ble ikke godtatt. Generelt sett mener redaktøren at avisen ikke er å bebreide, og at arvingene er blitt kontaktet gjentatte ganger, og at de aldri er blitt avvist.

Journalist Tollånes skriver i et brev til PFU at han ikke har nevnt Åge Samuelsen ved navn, bare «noen av Aage-arvingene».

Klageren fastholder at det er uriktig at han er blitt kontaktet. Han sier videre at det nettopp er bruken av begrepet «Aage-arvingene» han finner sterkt kritikkkverdig, og at journalisten «ikke tør nevne ved navn og derfor skjærer alle under en kam».

Avisen har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Intervjuet i Varden den 25.november 1991 lar bare den ene part komme til orde. Den annen part har ikke fått svare på de angrep som er fremsatt. Det fritar ikke for ansvar at arvingene ikke er navngitt, men omtalt som «noen av Aage-arvingene». Vær Varsom-plakaten pålegger pressen et ansvar for at ulike syn skal få komme til uttrykk. Det har ikke skjedd i dette tilfelle.

Varden har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Sven Egil Omdal, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Sølvi Wærhaug, Edith Nærbø