Nord-Trøndelag Lærerlag mot Nordtrønderen og Namdalen

PFU-sak 91-132


SAMMENDRAG:
19.08.91 hadde Nordtrønderen og Namdalen en lederartikkel hvor bladet omtaler en skolesak i Vikna, den såkalte «Austadfjord-saken» – en strid mellom foreldre og skole og skolekontor som dreier seg om i hvor stor grad en grendeskolen har oppfylt kommunestyrevedtak og om de eventuelle feil som er begått. I lederartikkelen skriver avisen: «Skap tillit hos hverandre ved at dere innrømmer feil, og beklag disse i høye toner. Selv om dette skulle føre til at det er gjort noe så lite tillitsvekkende som forfalskning og vannskade på timeplaner.»

11. oktober hadde avisen en artikkel med tittelen «Vikna formannskap med klar tale: Skoleadministrasjonen får så ørene flagrer». Her omtaler avisen formannskapets behandling av rapporten vedrørende skolesaken. Avisen skriver at innstillingen fra formannskapet «inneholder i realiteten en flengende kritikk mot skolens administrasjon. Det heter videre: «Løsningen blir trolig at skolens administrative leder ber seg fritatt til fordel for en som har tillit blant så vel foreldre som elever.»

Redaktør Georg Bondø har skrevet både lederen og nyhetsartikkelen som er påklaget.

Klageren hevder at den siterte setningen i lederen inneholder en beskyldningen rettet mot rektor og skolen som avisen ikke kan dokumentere. Når det gjelder artikkelen, hevder klageren at den omtalte rapporten ikke gir grunnlag for en slik opplysning. Opplysningen finnes heller ikke i sakens øvrige dokumenter, hevder klageren.

Avisen påpeker i sitt tilsvar at saken ennå ikke er avsluttet. Påstanden om at avisens leder inneholder en beskyldning mot rektor avvises. Det hevdes at dette er et eksempel på hva som «kan rotes frem», og det vises i den forbindelse til at rektor selv har opplyst at dagboka ble ødelagt i forbindelse med en vannskade ved skolen. Redaktør Georg Bodø opplyser at han har hatt tilgang på en hel saksmappe som viste korrespondansen mellom foreldre, kommune og skole. Han brukte ikke noe av dette.

«Med det dubiøse i påstanden om den ødelagte dagboka er jo åpenbar. Jeg brukte heller ikke denne opplysningen», skriver redaktør Bondø.

Redaktøren mener det er dekning for uttrykket «klar tale» og innholdet forøvrig i reportasjen 11. oktober. Saken ble forelagt partene, «og jeg fikk et meget klart inntrykk av at her blir det ikke ro eller skapt tillit før rektor var skiftet ut».

Redaktør Bondø skriver til slutt at det er første gang i løpet av de 39 år han har arbeidet i pressen at hans rett «til å ha en mening om det som foregår i bygdesamfunnet er dratt i tvil».

Klageren fastholder i sitt tilsvar sine tidligere påstander og understreker at klagen gjelder pressens behandling av saken før den er ferdigbehandlet.

«Grunnlaget for behandlingen er de to nevnte artikler, og de personlige angrep på rektor ved Austadfjord skole, som etter Nord- Trøndelag Lærerlags vurdering ligger i disse», skriver klageren. Opplysningen om at vedtaket som lå til grunn for artikkelen 11. oktober ble forelagt klageren, tilbakevises.

«Vår part har ikke vurdert å be seg fritatt fra sin lederstilling. Denne påstanden i artikkelen må derfor anses som ren spekulasjon og til skade for vår part», heter det.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
De presseetiske spørsmål saken reiser, er knyttet til utsagnet i lederen (19.08.91) vedrørende «forfalskning og vannskader» og i nyhetsartikkelen (11.10.91) vedrørende påstanden om st skolens administrative leder trolig ber seg fritatt.

Etter utvalgets oppfatning bryter ikke utsagnet i nyhetsartikkelen med god presseskikk. Journalisten har formidlet sitt syn basert på behandlingen av «Austfjord/Garstad-saken» i Vikna formannskap og annet skriftlig materiale som avisen hadde til rådighet. I artikkelen er det sannsynliggjort at utsagnet kan bli løsningen på saken.

På dette punkt foreligger det ikke brudd på god presseskikk.

Når det gjelder utsagnet i lederen, mener avisen at den ikke har beskyldt skolens ledelse for «forfalskning og vannskader». Men avisens formulering er så tvetydig at den fremstår som en beskyldning mot skoleledelsen uten at påstanden er underbygget.

På dette punkt har Nordtrønderen og Namdalen brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 1992
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Sven Egil Omdal, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug