Odd Sverre Pettersen mot Ofotens Tidende

PFU-sak 91-129


SAMMENDRAG:
Lørdag 7. september 1991 hadde Ofotens Tidende et nyhetsoppslag på første side hvor avisen fastslår at ordføreren og rådmannen i Ballangen kommune ikke tok ansvar, men «vred seg unna»og «ofret sine underordnede» da kommunestyret behandlet forholdene omkring firmaet Info-Tjenesten. Tittelen er «Kjell Inge ble sveket». Førstesideoppslaget er utstyrt med et bilde av den omtalte underordnede, og bildeteksten har denne ordlyden: «Kjell Inge Mentzen ble stående alene da ordfører og rådmann toet sine hender».

Artikkelen fortsetter på sidene 8 og 9. Under tittelen «Mentzen fikk ta støyten mens sjefene vred seg unna» fortsetter avisen å fokusere på at ordfører og rådmann ikke tok ansvaret for det som hadde skjedd. Ifølge avisen uttalte rådmannen at den belastningen Mentzen fikk i denne saken, ikke større enn personer i hans stilling måtte tåle. Selv sier Mentzen at han ikke helt kan fri seg fra følelsen av å ha blitt stående litt for alene med ansvaret.

Under tittelen «Feigt og kynisk» har avisen en kommentar om saken. Her heter det blant annet:

«Man bør ikke søke jobb som saksbehandler i Ballangen kommune. Ihvertfall ikke med den type sjefer som i dag sitter i kommunehuset. De tar bare ansvar i gode tider.»

«Ordfører Knut Knutsen og rådmann O.S. Pettersen demonstrerte for fullt galleri hva ordene feighet og kynisme betyr.»

«De store sjefene har ikke ansvar. Slikt gjelder bare for kontorsjefer, Bellona, uføretrygdede og gjestebeboere.» (Utvalget har tidligere behandlet en sak hvor nettopp disse begrepene – uttalelser fra rådmannen – sto sentralt. Sekr. bemerkning.)

Klageren (rådmannen) hevder at oppslaget og kommentaren er ærekrenkende. Referatet mener han er tendensiøst. Han viser til at det i avisen Fremover klart går frem at også rådmannen beklaget det inntrufne. Klageren mener videre at heller ikke radio-opptaket fra kommunestyremøtet viser at det er dekning for avisens påstander.

Klageren finner også kommentarartikkelen sterkt ærekrenkende. Han hevder at avisens omtale er «et rått tilfelle av personforfølgelse» mot ham som rådmann og privatmenneske.

Avisen skriver at kommentarartikkelen holder seg innenfor akseptable rammer, spesielt med hensyn til at det her dreier seg om det «offentlige» Ballangen som pressen har et særskilt ansvar for å overvåke.

Avisen hevder videre at artikkelen tydelig underbygger innholdet i kommentaren og viser at det er dekning for de formuleringer som er benyttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
De påklagede artiklene reiser spørsmål i tilknytning til forholdet mellom fakta og kommentar. Så langt utvalget kan forstå, gir avisen i hovedsak en troverdig dekning av det som skjedde på kommunestyremøtet. Avisen refererer synspunktene fra både ordfører, rådmann og den tidligere kontorsjefen, slik at alle parter har fått komme til orde. Klageren er dessuten en offentlig person som selv har valgt en arbeidssituasjon der han må finne seg i at hans uttalelser blir slått opp i avisene og gjort til gjenstand for kritisk omtale. Utvalget vil likevel påpeke at det er viktig å etterleve kravet til å skille fakta og kommentar. Det vises i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.2 hvor det heter: «Gjør det klart for leseren hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

Når det gjelder den påklagede kommentaren, kan ikke utvalget se at den går ut over de rammer som må gjelde for en fri debatt i et åpent samfunn. Utvalget har gang på gang slått fast at det særlig i den politiske debatten må være meget stor takhøyde.

Ofotens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 11. desember 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug