Foreningen for Hjerte-lunge Tranplanterte mot Hjemmet

PFU-sak 91-121


SAMMENDRAG:
Hjemmet hadde i nr. 41, 8. oktober 1991 en reportasje om en kvinne som trenger nytt hjerte og nye lunger og hvis eneste sjanse til å overleve er transplantasjon. Saken er slått opp på første side med tittelen «Karine fra Oslo trenger nytt hjerte og nye lunger: Hvem skal dø for at jeg får leve?» Innsidetittelen er «Hun må ha nytt hjerte og mye lunger: Karines liv er en kamp mot døden». Det heter blant annet i ingressen at «Legene kjemper en fortvilet kamp for å finne organer til Karine. Hennes liv avhenger av at de lykkes i tide.»

Klageren påklager tittelen «Hvem skal dø for at jeg får leve?» som klageren mener er uheldig for transplantasjonsvirksomheten. Klageren mener at slike oppslag «vil lett kunne vekke anstøt og motforestillinger i befolkningen». Det fremholdes også at oppslaget ikke tjener intervjuobjektets sak. Klageren kritiserte oppslaget i brev til Hjemmet. I sitt brev til klageren skriver Hjemmet at bladet beklager hvis tittelen kan ha skapt negative følger for transplantasjonsvirksomheten generelt, en konsekvens som ikke var tilsiktet fra bladets side. Det vises til at den omtalte kvinnen er meget tilfreds med den behandling hun har fått fra bladet, og til at det ikke har kommet negative reaksjoner fra lesere. Videre innbyr sjefredaktøren klageren til å diskutere mulige innfallsvinkler til oppfølgende reportasjer.

Sekretariatet mener at brevet fra Hjemmet må kunne oppfattes som en invitasjon til en minnelig ordning. Samtidig har sekretariatet vurdert klagen og konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god pressseskikk. Sekretariatet skriver: «Man vil alltid kunne diskutere ordvalg og vinklinger, men vi kan ikke se at Hjemmet på noen måte har satt seg utover god presseskikk. Bladet har tatt opp et aktuelt tema, og vi kan vanskelig se at saken har blitt skadelidende gjennom bladets vinkling og ordvalg.»

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.