Kjell Hammer v/advokat Fredrik Verling mot Sogn Dagblad

PFU-sak 91-115


SAMMENDRAG:
Sogn Dagblad har i flere artikler omtalt en strid om en drosjebevilling i Eivindvik. I flere reportasjer har avisen fokusert på søkerne, vedkommende som har fått bevillingen og behandlingen av saken i de forskjellige instanser.

Klageren har reagert sterkt på artiklene, særlig fordi det kan se ut som artiklene bygger på samtaler med klageren. Videre pekes det på at artiklene inneholder opplysninger som må være taushetsbelagte. Klageren mener også at fokuseringen på personen er for sterk.

Sekretariatet mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk, og innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling. Sekretariatet skriver at Sogn Dagblad var i sin fulle rett til å ta opp det omtalte forhold. Saken er av allmenn interesse og det hører inn under et berettiget informasjonskrav å gi en bred fremstilling av saken. Det vil alltid være delte oppfatninger om hvordan ulike saker skal vektlegges, men det er et forhold som hører inn under redaktøransvaret og som Pressens Faglige Utvalg derfor ikke kan ta stilling til.

Så langt sekretariatet kan se, foreligger det ikke faktiske feil i artiklene. At avisen presenterer opplysninger av personlig karakter, finner ikke sekretariatet kritikkverdig fordi opplysningene er en del av grunnlaget for saksbehandlingen.

Når det gjelder artikkelen lørdag 22. august, er sekretariatet enig i at avisen burde presisert nærmere at klagerens uttalelser ikke bygger på et intervju, men på klagerens brev til samferdselsutvalget i Sogn og Fjordane.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling.