NN mot Kapital

PFU-sak 91-107


SAMMENDRAG:
Kapital hadde i nr. 15/1991 (7. september) en reportasje med tittelen: «Flyplass-eksperten NN: Krasjlanding». Det heter i artikkelen at «mange norske konsulenter sperret øynene opp da NN i Consultas A/S sto på som verst i flyplass-saken», men at ikke alle var like overbevist om at han visste hva han snakket om. Det vises til at NPC og Aker blåste en lang marsj i den selvutnevnte flyplasseksperten. Kapital skriver at NN senere har prøvd seg i flere selskaper, men at resultatene ikke tyder på at han noensinne vil få Nobelprisen i økonomi eller matematikk. «Da er nok mulighetene for å havne bak lås og slå større», skriver Kapital og viser til en innberetning fra bobestyrer, advokat Mads Krohn, som konkluderer med at NN har brutt fire alvorlige paragrafer i Straffeloven.

Kapital skriver at fancy fasader er NN stil, og bladet beskriver en rekke av de selskaper som NN har vært engasjert i. Det gjelder firmaet Studentkommunikasjon AS (hvor NN eide 50 prosent) som måtte avvikles, deretter kom Consultas AS som markedsførte Kjekstad-marka som ny hovedflyplass, Nye Saxophone AS (konkurs), Bedre Bilder AS (Konkurs), NN og Johnsen Consult og Moderne Futore (konkurs) og en rekke andre selskaper. Kapital beskriver selskapet Beverly Hills Oggi International Norway AS som «høydepunktet» i NN karriere med en forretningside som var import og salg av kosmetikk. Selskapets første (og eneste revisor) synes det var pussig med uttak fra bankkontiene på tilsammen 1,5 millioner kroner uten bilag, og han nektet å revidere regnskapet. Firmaet skiftet snart navn til Produktdistribusjon. Da selskapet i august 1988 begjærte oppbud, var underbalansen på 8,8 millioner kroner. Under mellomtittelen «Fritt valg i Straffeloven», beskeriver Kapital flere lovbrudd som er begått i tilknytning til driften av selskapet. Kapital avslutter med å fastslå at bobestyrer konstaterer at det ikke er vits å innstille NN til konkurskarantene, for det har han jo allerede.

Kapital bringer en faksimile av et dokument der klageren bekrefter at opplysningene de faktiske opplysninger om de økonomiske forhold i Produktdistribusjon A/S er korrekte. Derimot trekker han i tvil vurderingene vedrørende den strafferettslige bedømmelse.

Artikkelen er illustrert med bilder av NN.

I nr. 17/91 har klageren fått komme til orde med et helsides tilsvar hvor han redegjør for de omtalte forhold.

TILSVARSRUNDEN
Klageren påpeker at Kapital ikke har vært i kontakt med ham ved utarbeidelsen av artikkelen. Kapital har heller ikke vært i kontakt med advokat Mads Krohn som var bobestyrer for Produktdistribusjon, selv om det ser slik ut i artikkelen. Klageren hevder at artikkelen
er et bevisst forsøk på å sette ham i et dårlig lys og at den har vært egnet til å skade hans forsøk på å bygge seg opp som selvstendig næringsdrivende konsulent. NN hevder at artikkelen inneholder en rekke faktiske feil som han redegjør for i sitt tilsvar, og han påpeker at Kapital fullstendig har utelatt klagerens egne merknader til bostyret i saken om Produktdistribusjon, og at bladet er særdeles selektiv med hensyn til hvilke informasjoner man trykker.

Klageren hevder at Kapital har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

punkt 4.1 – ved 1) å foreta en selektiv utvelgelse i bobestyrerens rapport, 2) å omtale bobestyrerens rapport som om skyldspørsmålet allerede er avgjort og 3) ikke gjengi utdragene korrekt

punkt 4.2 – ved ikke klart å skille mellom hva som er faktiske opplysninger og kommentarer, særlig i flyplass-saken

punkt 4.3 – ved ikke å vise tilstrekkelig hensyn overfor klagerens identitet

punkt 4.4 – ved ikke å vise tilstrekkelig saklighet og omtanke, men isteden fremsette spydigheter, flåserier og sarkastiske bemerkninger

punkt 4.5 – ved ikke å legge særlig vekt på saklighet og omtanke i rettsreportasjen. (Klageren mener det er rimelig grunn til å anvende denne paragrafen i klagen.)

Kapital skriver at bladet har gjengitt hovedpunktene fra en sluttberetning NN selv går god for. Innberetningen inneholder påstander om alvorlige brudd på straffeloven, men det påpekes at bladet har brakt videre NNs syn om at de faktiske opplysninger om Produktdistribusjons økonomiske forhold er riktige, men at han er uenig i den strafferettslige bedømmelse (faksimile av klagerens erklæring). Forøvrig påpekes det at klageren er vanskelig å få tak i fordi han ikke opptrer med telefonnummer, finnes ikke i Oslo Adressebok eller ligningsprotokollen for Oslo.

Det vises til at klageren på få år har vært involvert i minst fem konkurser med samlede tap på over 10 millioner kroner for kreditorer og samfunnet ellers. Kapital mener derfor det er en aktuell og aktverdig grunn for å omtale klagerens forretningsdrift. Bladet mener også at det på bakgrunn av ordlyden i Konkursloven (klageren er ilagt konkurskarantene) har dekning for sine ironiske bemerkninger om NN.

Kapital mener bladet ikke kan legge avgjørende vekt på at et referat av hans forretningsdrift er egnet til å skape tvil om hans evne til å virke som en seriøs konsulent for næringslivet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Kapital var i sin fulle rett til å ta opp de omtalte forhold fordi klagerens forretningsdrift er av offentlig interesse. Klageren har dessuten selv i omfattende grad henvendt seg til offentligheten. Pressens Faglige Utvalg vil i denne sammenheng på nytt understreke at personer som velger fremskutte posisjoner i samfunnslivet, også må finne seg i nærgående interesse fra pressen.

Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 hvor det heter » Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. «

Så langt Pressens Faglige Utvalg kan vurdere det påklagede forhold, har Kapital formidlet korrekt informasjon, bygget på en rapport klageren selv har bekreftet riktigheten av. De faktiske feil som klageren senere hevder at artikkelen inneholder, rokker ikke ved det inntrykk at bladet i det store og hele har gitt et korrekt bilde av klagerens forretningsvirksomhet. Dessuten har Kapital latt klageren få komme til orde med et større tilsvar på et senere tidspunkt.

På dette punkt har Kapital ikke brutt god presseskikk.

Det er riktig som klageren hevder, at artikkelen er skrevet i en ironisk tone. Men utvalget kan heller ikke se at dette i seg selv er et brudd på god presseskikk.

Gjennom den faksimile som avisen bringer, går det klart frem at klageren er uenig med vurderingene av de strafferettslige forhold. Kapital burde derfor anstrengt seg mer for å få klageren til å utdype disse synspunktene. At den angrepne part om mulig får slippe til i samme artikkel som angrepet fremsettes, hører med til de grunnleggende journalistiske normer.

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Oslo, 13. november 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug