Ole Petter Haukaas mot Rogalands Avis

PFU-sak 91-101


SAMMENDRAG:
3. juli 1991 hadde Rogalands Avis et oppslag med tittelen «Må rive nybygd carport». Det opplyses at bygningsrådet i Randaberg har pålagt kommunens ligningssjef å rive en carport avisen hevder ligningssjefen har oppført ulovlig. Avisen forklarer at da ligningssjefen søkte om å få bygge carporten, gikk bygningssjefen inn for søknaden mens et flertall i bygningsrådet søttet en naboprotest og avviste søknaden. Ligningssjefen påklaget avgjørelsen til fylkesmannen, men fikk avslag. Deretter ble saken påklaget til sivilombudsmannen som imidlertid påpekte at ligningssjefen hadde startet byggingen av carporten til tross for at han måtte vite at det var en klagesak under forberedelse.

Det opplyses at ligningssjefen fra tidligere hadde bygget en dobbel garasje på 40 kvadratmeter der det ifølge reguleringsplanen skulle være en garasje på 25 kvadratmeter. Med en ekstra car-port ville garasjearealet passere det dobbelte av hva reguleringsplanen fastsatte.

Avisen skriver at ligningssjefen har søkt bistand fra advokat Kirsten Clausen, «Høyre-representant i Randaberg kommunestyre». Artikkelen er utstyrt med et bilde av carporten.

2. september har avisen følgende oppslag: «Toppsjef får beholde ulovlig bygget garasje». Det heter i ingressen: «Bygningsrådet i Randaberg kommune har omgjort vedtaket om at ligningssjef Kjell Harestad skulle rive sin ulovlige garasje, til tross for at vedtaket var godkjent og bekreftet både av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.»

Avisen har intervjuet formannen i Huseiernes Landsforbund som fastslår at vedtaket er ulovlig og at han er sjokkert over det som har skjedd, blant annet at ligningssjefens advokat, som han opplyser er et fremtredende Høyre-medlem i Randaberg kommunestyre, dukket opp under bygningsrådets befaring hos ligningssjefen. Det påstås også at ligningssjefen er avdelingssjef i kommunen og holder til i samme hus som etaten som regulerer utbyggingen. Formannen gjentar at car-porten er ulovlig bygget fordi den ble påbegynt mens den ennå var til behandling i bygningsrådet.

TILSVARSRUNDEN
Klageren, som klager med samtykke fra Kjell Harestad, ligningssjefen, hevder at garasjen ikke er ulovlig oppført ettersom klageren aldri har fått beskjed om at det har kommet klage på bygningsrådets vedtak. De vedlagte saksdokumentene viser:

– at bygningsrådet vedtok 23.08.89 å godkjenne bygging av carport. Bygningsrådet ser bort
fra naboprotesten, men det forutsettes at byggingen ikke starter før klagefristen (for ny
protest) på tre uker er utløpt
– at Harestad betalte byggeavgift 05.09.89 – 14 dager – etter møtet i bygningsrådet
– at grunnarbeidene ble igangsatt i uke 38 – 26 dager senere enn vedtaket ble fattet
– at byggingen av selve carporten startet 54 dager etter at byggetillatelse var gitt
– at Harestad bestilte materialer 16.10.89 – nesten to måneder etter møtet
– at (ny) naboklage er innkommet til fastsatt tid
– at bygningsrådet 25.10.89 tar naboklagen til følge og vedtar ikke å godkjenne søknaden
– at fylkesmannen i brev av 03.10.90 stadfester bygningsrådets vedtak
– at sivilombudsmannen i brev av 07.12.90 fastslår at fylkesmannens uttalelse ikke er urimelig
– at bygningsrådet vedtok 05.06.91 ikke å effektuere rivingen, men å godkjenne den oppførte
carporten
– at ny naboklage er innkommet til fastsatt tid
– at bygningsrådet vedtok 28.08.91 på nytt å godkjente den oppførte carporten
– at fylkesmannen i brev av 08.10.91 opphever bygningsrådets vedtak og sender saken tilbake
til ny behandling.

(Siste gangs behandling har ført til at carporten får stå, men at Harestad må foreta opprettingsarbeid.)

Klageren hevder at Harestad ikke ble gjort oppmerksom på at det var innkommet en naboklage på bygningsrådets første vedtak om å godkjenne oppføringen av carporten, noe han til dags dato ikke har fått melding om fra kommunen fordi bygningssjefen ikke har sendt klagen videre. Klageren fastslår dermed at carporten er oppført lovlig. Heller ikke har Harestad mottatt melding om riving, fordi det kun var under en prøveavstemning at rivingsforslaget fikk flertall mens realitetsavstemningen har godkjent oppføringen av carporten. Dermed har Rogalands Avis urettmessig skrevet at Harestad har fått beskjed om å rive carporten.

Klageren reagerer også på at Harestad omtales som «toppsjef». Han viser til at Harestad leder et kontor med seks ansatte. Opplysningen om at Harestad er kommunal avdelingssjef er ikke korrekt ettersom ligningsetaten er en statlig etat. Den ukorrekte opplysningen om at ligningskontoret har kontor i samme bygg som etaten som skal regulere utbyggingen, karakteriserer klageren som «en meget «farlig» løgn» fordi den «indikerer at det har foregått urent spill bak kulissene».

Endelig hevder klageren at avisen har hengt ut ligningssjef Kjell Harestad med fullt navn og adresse på bakgrunn av rykter.

Klageren opplyser at han har sendt avisen et leserbrev. Da det ikke kom på trykk, kontaktet han redaktør Pahr-Iversen som beklaget at han hadde rotet bort innlegget. Han ba om en kopi som han lovet å trykke. Det har ikke kommet på trykk selv om klageren fastslår at han kan dokumentere alt han har skrevet.

Avisen hevder at Harestad betalte avgift for byggemeldingen en uke før klagefristen er utløpt, og at han visste at det var en klagesak på gang da arbeidene med carporten ble igangsatt.

«Dermed visste han også at byggeløyvet kunne bli omgjort», skriver redaktør Engwall Pahr-Iversen som hevder at bygningsrådets vedtak om ikke å godkjenne oppføringen av carporten er stadfestet av fylkesmannen.

Avisen innrømmer imidlertid at den gjorde seg skyldig i en faktisk feil i artikkelen 03.07.91 ved å hevde at bygningsrådet fattet et vedtak om å rive carporten innen 15. juli. Det vises til at flertallsvedtaket om å godkjenne carporten er overklaget til fylkesmannen.

Når det gjelder klagerens leserbrev, hevder Pahr-Iversen at det inneholdt så mange faktiske feil at det ikke kunne trykkes.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER
Det fremgår av tilsvarsrunden og de vedlagte sakspapirene at artikkelen 3. juli 1991 med tittelen «Må rive nybygd carport» ikke er korrekt, ettersom det på det aktuelle tidspunktet ikke forelå noe slikt vedtak i Randaberg bygningsråd. Tvert imot hadde bygningsrådet en måned tidligere på nytt vedtatt å godkjenne oppføringen av den omtalte carporten.

Når det gjelder artikkelen 2. september med tittelen «Toppsjef får beholde ulovlig bygget garasje», er det strid om bruken av ordet «ulovlig». Ifølge klageren har Harestad aldri fått melding om at det forelå en naboklage før byggingen ble igangsatt, noe bygningssjefen hevder. Det fremgår ikke av saksdokumentene at Harestad er varslet om naboprotesten. Derimot fremgår det av senere møtebok fra bygningsrådet.

Etter utvalgets oppfatning burde avisen kontaktet Harestad for å høre hans versjon av saken. Så lenge avisen har unnlatt å gjøre dette, har den ikke oppfylt sin undersøkelsesplikt eller foretatt den nødvendige kildekontroll.

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.
Oslo, 11. desember 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug