Array mot Dagbladet

PFU-sak 91-100


SAMMENDRAG:
Torsdag 5.september 1991 hadde Dagbladet en reportasje med tittelen «10 000 organiserte rasister i Norge». I reportasjen heter det at mellom 8 000 og 10 000 nordmenn er medlemmer av nasjonalistiske organisasjoner og partier med delvis rasistisk ideologi. «Til sammen arbeider tre politiske partier og to organisasjoner åpent med å tømme Norge for innvandrere og asylsøkere». I reportasjen er tatt med «Stopp innvandringen» som ledes av Jack Erik Kjuus, og om partiet heter det at det «følger en nådeløs linje mot innvandringspolitikken».

Mandag 9.september sender Kjuus et tilsvar til Dagbladet hvor han sier at det uriktig når Stopp Innvandringen blir omtalt under tittelen «organiserte rasister». I innlegget hevder Kjuus videre at han er på linje med FNs høykommissær for flyktninger i utlendinge-politikken. Forøvrig inneholder innlegget generelle utsagn som viser hva partiet mener.

Innlegget er ikke trykket i Dagbladet.

TILSVARSRUNDEN
Klageren sier at «Foruten overskriften om at vi alle er rasister, klages over «Delvis rasistisk ideologi», «Til sammen arbeider tre politiske partier og to organisasjoner åpent med å tømme Norge for innvandrere og asylsøkere». I klagen henviser han til at «vårt styre ekskluderte en kjent advokat bl.a. fordi han i TV sa at det var OK å være rasist». Det er et internasjonalt fenomen at ordet RASIST benyttes for å bringe alle spørsmål om utlendinge-politikken til taushet, hevder klageren.

Avisen svarer at klageren ikke redegjør for hvorfor bruken av betegnelsen rasist ikke er korrekt brukt når den knyttes til partiet Stopp Innvandringen.Han synes å mene at PFU bør dømme Dagbladet fordi betegnelsen er belastende og svekker partiets muligheter til å bli hørt i debatten om innvandringspolitikken. Det avgjørende i spørsmålet om bruken av betegnelsen rasist er ikke virkningene, men om betegnelsen er korrekt i den sammenheng den står. Dagbladet hevder at denne betegnelsen er dekkende i den sammenheng den står. Avisen sier ellers at den ikke har noe trykkeplikt for tilsvar. Kjuus har fått komme med sitt syn i reportasjen, og dessuten at tilsvaret ikke er egnet til å trykkes.

Klageren beklager at tilsvaret ikke trykkes og sier at «vi tilbakeviser beskyldningene om å ha sterkt innvandrerfiendtlige holdninger. Det er myndighetenes mangel på en human og fremtidsrettet utlendingepolitikk vi kritiserer.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at det i den politiske debatten må være rom for sterke karakteristikker. Men fordi det er uenighet om innholdet i ord og uttrykk og fordi det er vanskelig å kreve dokumentasjon av vurderingene, er det i mange tilfeller for lettvint å gripe til en sjablonmessig stempling av personer og organisasjoner. Ikke minst i reportasjen er det grunn til å utvise varsomhet på dette punkt.

En konsekvens av pressens rett til å rette et kritisk søkelys mot fenomener i samfunnet, er at den angrepne part skal få komme til orde i reportasjen hvor angrepet fremsettes, eller gjennom et tilsvar snarest mulig. Dagbladet burde derfor tatt inn den delen av klagerens tilsvar som var en direkte tilbakevisning av Dagbladets karakteristikker.

På dette punkt har Dagbladet brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 1991
Johan O. Jensen,
Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug
(Per Edgar Kokkvold fratrådte under behandlingen av saken siden han er ansatt i Arbeiderbladet som er innklaget for det samme forhold (sak 080/91).