Harry Hanssen mot Andøyposten

PFU-sak 91-065


SAMMENDRAG:
Lokalavisen Andøyposten hadde lørdag 11.05.91 et førsteside-oppslag om Skiltvandalene i Forfjord (stikktittel) og med hovedtittel Politiet er uten spor . I ingressen het det:

Andøy lensmannskontor har ingen teorier om hvem som har skutt istykker informasjonstavlen til Andøy kommune i Forfjord. Vedkommende brukte 20-30 hagelskudd på «arbeidsstykket».

Videre i artikkelen, som er illustrert med bilde av den «totalhavarerte» informasjonstavlen, heter det at «mange stiller seg spørsmålet om det overhodet er noe poeng å sette tavlen istand, når sinnet mot en tavle får slike enormt barnslige utslag som man har vært vitne til ved to anledninger». Ifølge avisen stiller politiet seg «uforstående til hvorfor noen skulle måtte ødelegge en informasjonstavle».

Under mellomtittelen Protest skriver avisen at «det spekuleres fra flere hold i om skytingen er en protest mot at Forfjord ligger i Andøy. I 1985 var det folkeavstemning i området om hvorvidt Forfjord skulle tilhøre Andøy eller Sortland. Denne folkeavstemningen gikk i favør av Andøy med god margin. Et lite mindretall har imidlertid hele tiden opponert mot vedtaket».

KLAGEREN – som er bosatt i Forfjord og leder av grendeutvalget i «sørkommunen» – har fire ankepunkter mot artikkelen: 1) at avisen lokaliserer «skiltvandalene» til Forfjord, 2) at avisen tar for gitt at hærverket er begått i sinne, 3) at avisen hevder at det «spekuleres fra flere hold» om motivet er en kommunalpolitisk sak (flytting av kommunegrense), og 4) avisens betegnelse «et lite mindretall» om 42,5 prosent av dem som avga stemme ved folkeavstemningen 1985.

Klageren skriver at han også pr. telefon har bedt Andøyposten klargjøre opplysninger/påstander i artikkelen, men betviler at avisen «vil være istand til å gi troverdige bevis/forklaringer/svar».

Klageren ble tilbudt spalteplass for «oppretting av feil», hvilket han har avstått fra. Klageren mener det ble «begått så alvorlige brudd på god presseskikk at en oppklaring ikke hørte heime i et leserinnlegg. Etter min mening burde det være redaktørens plikt å gjøre det».

Andøyposten har senere bragt artikkel om at det har vært reaksjoner fra «folk i Forfjord», samt leserinnlegg fra annet hold med kritikk av det «tvilsomme» innholdet i den påklagede artikkelen.

I klagebrevet henvises også til et intervju Andøyposten hadde med klageren – i egenskap av grendeutvalgs-leder – 19.01.91. Også her hevder klageren at det ble gitt uriktige opplysninger. Han setter intervjuet i sammenheng med med den påklagede artikkelen, og «ser…at jeg kan bli framstillt i et uriktig lys i ‘skiltvandalsaken'».

Forøvrig opplyser klageren at han har vurdert politianmeldelse for ærekrenkelse, men etter samtale med lensmannen «funnet det unødvendig». Likevel er en kopi av klagen til PFU sendt Politimesteren i Lofoten og Vesterålen for vurdering av «om det foreligger forhold som tilsier at påtale kan reises fra det offentlige, uten begjæring fra en ærekrenket».

SEKRETARIATET innstiller på forenklet saksbehandling, ut fra konklusjonen at Andøyposten ikke har brutt god presseskikk. Begrunnelsen:

Sekretariatet kan ikke se at Andøyposten har framsatt påstander eller formidlet opplysninger som ikke er sannsynliggjort gjennom de faktiske forhold det refereres til. Avisen har – etter sekretariatets mening -heller ikke knyttet navn eller gruppe-betegnelser til den bestemte hendelsen på en slik måte at det skulle være brudd på de presseetiske regler for saklighet og personvern. Dessuten har avisen tilbudt klageren spalteplass for tilsvar.

Det påklagede oppslagets stikktittel – Skiltvandalene i Forfjord – kan ikke automatisk leses som at «vandalene» er bosatt i Forfjord, snarere som stedfestelse av hendelsen. Noe annet ville det vært om tittelen hadde hatt ordlyden «Skiltvandalene fra Forfjord».

Det er etter sekretariatets mening heller ikke urimelig å anta, slik avisen gjør, at «sinne» kan forklare skytingen mot tavlen, ei heller at episoden kan ha sammenheng med tidligere lignende hendelse. Avisens referanse til at «det spekuleres fra flere hold i om skytingen er en protest mot at Forfjord ligger i Andøy» synes berettiget, og sannsynliggjøres ved henvisningen til folkeavstemningen. Hvorvidt mindretallet dengang var stort eller lite, er en annen diskusjon.

Sekretariatet kan heller ikke se at den påklagede artikkel har noen åpenbar og identifiserende sammenheng med omtale av/intervju med klageren i Andøyposten 19.01.91.