Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) mot Arbeiderbladet

PFU-sak 91-041


SAMMENDRAG:
14. desember 1990 bragte Arbeiderbladet en artikkel med tittel » Organisasjons-krig om HVPU-reformen «, og ingressen lød – uten kildeangivelse eller sitat:

Heksejakt på medlemmer. Suspensjon av tillitsvalgte. Løgner og anklager om å drive fraksjons-virksomhet. ‘Splitt- og hersk-politikk’. Innkalling på teppet til topp-ledelsen. Sensur av innlegg i medlemsbladet .

Artikkelen besto ellers av intervju med to suspenderte NFPU-tillitsvalgte som hadde stiftet eget alternativt forbund, og som kommer med utdypende kritikk av HVPU og reformen. I tillegg har Arbeiderbladet intervjuet NFPU’s generalsekretær, som tilbakeviser kritikk og «feilaktige påstander».

KLAGEREN har overfor Arbeiderbladet skriftlig krevet dementi og beklagelse (17.12.90) av de «påstander» som fremkommer i artikkel-ingressen, og som «ikke er lagt i munnen på noen av intervju-objektene, men fremstår som Arbeiderbladets beskrivelse av forholdene i vår organisasjon. Påstandene har ikke dekning i de faktiske forhold». Klageren mener avisen «uten grunnlag sprer opplysninger som er ærekrenkende for ledelsen i organisasjonen». Og videre: «Isolert sett er selvsagt påstanden om ‘løgner’ særlig alvorlig». Klageren hevder dessuten at forbundet ikke kan la det passere at det «om alle påstandene (i artikkelen) heter at de er en ‘beskrivelse av klimaet i NFPU'».

Klageren gjorde telefon-henvendelser til Arbeiderbladet 20. og 21.12.90, og meddelte i brevs form 11.01.91 at forbundet «har vedtatt å ta ut stevning mot avisen. Dette vil bli gjort dersom vi ikke innen 16. januar d.å. har mottatt signaler om at Arbeiderbladet er villig til å dementere».

AVISEN svarer i brev av 15.01.91 til forbundet at «de påklagede uttrykkene er hentet fra skriftlig materiale som omfatter brev fra medlemmer i NFPU til NFPU’s styrende organer og
daglige ledelse». Og videre at uttrykkene i den påklagede artikkel er «brukt som en beskrivelse av ‘klimaet i NFPU'». Avisen mener å ha full dekning for dette «ettersom uttrykkene vitterlig er brukt i den interne debatten i organisasjonen».

Avisen tilføyer at denne debatten er av «betydelig offentlig interesse» og også omfatter «klimaet» i NFPU. Avisen mener klageren har fått oppfylt sin tilsvarsrett gjennom intervjuet med forbundets generalsekretær i sammenheng med den påklagede artikkel, og hevder å ha «oppfylt kravene til god presseskikk».

KLAGEREN tilføyer (i sin klage til PFU): «Forbundet reagerer sterkt på denne artikkelen fordi den skaper et inntrykk av en organisasjon der ledelsen bruker forkastelige metoder for å fremme sitt eget syn på tvers av medlemmenes interesser». Og videre at artikkelen «ikke bare rammer de tillitsvalgte, men også organisasjonens medlemmer og vårt arbeid for å bedre deres levekår».

AVISEN tilbakeviser på ny, i et omfattende tilsvar til klagen, at den har framført udokumenterte påstander uten dekning i faktiske forhold. Avisen medgir imidlertid at artikkelen «i dens beskrivende form, kan leses slik». Følgende forklaring gis: «Dette har større sammenheng med vår nye og sammenfattende måte å skrive undertitler på (tidligere ingresser), enn at de refererte utsagn ikke kan knyttes til konkrete kilder».

Avisen hevder at «påstandene» langt på vei kan dokumenteres skriftlig med eksempler. «Alle kildene i denne saken er åpne og kan, hvis det er ønskelig, bekrefte og belegge sine påstander. Det kan også en rekke fagfolk, lokkallag av NFPU, foreldreforeninger, Landsforeningen for Autister etc…».

Avisen påpeker også at forbundets generalsekretær på forhånd fikk lese intervjuet med seg selv, og at han hadde flere innsigelser mot presentasjonsmåten. Generalsekretæren sendte, ifølge avisen, et diktat/»intervju» i retur, hvilket han mente avisen burde trykke istedet. «Det kunne ikke journalisten godta». Generalsekretæren og journalisten kom sammen fram til et kompromiss.

Forøvrig hevder avisen at de påklagede utsagn konkret tilhører navngitte intervjuobjekter, samt foreldre-representanter som ble intervjuet i artikkel som kom på trykk dagen etter den påklagede.

Her følger en omfattende detalj-dokumentasjon avisens tilsvar (se vedlegg).

KLAGEREN skriver i sitt tilsvar at forbundet fortsatt vil hevde at avisen har framsatt udokumenterte og injurierende påstander. Klageren påpeker at nettopp den «beskrivende form kan leses slik», hvilket avisen selv har medgitt. Videre heter det i klagerens tilsvar at «Arbeiderbladet på en fullstendig ukritisk måte har svelget opplysninger og argumenter fra 2 av våre (ca. 1500) tillitsvalgte, som var i utakt med sin organisasjon».

Klageren går videre detaljert i rette med avisens måte å belegge sine påstander på (se vedlegg). Tilsvaret avsluttes med erkjennelse av at det har vært uenighet og diskusjoner innen forbundet, men avviser bestemt at det som har foregått fortjener den type karakteristikker som Arbeiderbladet har anvendt.

AVISEN ønsker med sitt siste tilsvar å gi ytterligere og utdypende dokumentasjon, for å tilbakevise at den har framsatt «påstander». Det henvises til brev innenfor NFPU som «er klare og ikke til å misforstå». Videre understrekes det at forbundets generalsekretær har fått komme til orde og har kommentert alle «påstander» NFPU har anmeldt til PFU. Avisen anfører
dessuten, når det gjelder intervju-objektenes beskrivelse av «NFPU-opprøret»s omfang, at det er vedkommen des rett å hevde dette, på samme måte som det er generalsekretærens rett å
bestride at reelle tall er oppgitt, «slik han gjør i vårt intervju med ham». (Se ellers detaljerte vedlegg).

I sin sluttkommentar mener avisen at NFPU «har reagert svært hårsårt», og ser reaksjonen i sammenheng både med forbundets rolle i «Sol-saken» og «bekymringen for måten og tempoet HVPU-reformen gjennomføres».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Utvalget finner det i denne klagesaken viktig å understreke pressens samfunnsrolle i hht. Vær varsom-plakaten. Avisen har utvilsomt tatt opp et viktig tema, og har såvel gjennom intervjuer som i bakgrunns-informasjon dokumentert grunnlaget for de synspunkter og påstander som framkommer i den påklagede artikkel. Dessuten har alle parter fullt ut fått komme til orde.

Utvalget finner samtidig grunn til å advare mot tendensen til å ta i bruk presentasjonsformer som er egnet til å forvirre leserne, i dette tilfelle ved bruk av ingress/undertittel uten sitat eller kilde. Det burde klarere framgått hva som var påstander og hva som var dokumenterbare opplysninger og uttalelser.

Etter en samlet vurdering er Pressens Faglige Utvalg likevel kommet til at Arbeiderbladet ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 21. august 1991
Johan O. Jensen,
Thor Bjarne Bore, Helen Bjørnøy, Gunhild Støver
Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug