Naturvernforbundet i Sør-Varanger mot Finnmarken

PFU-sak 91-033


SAMMENDRAG:
12. mars 1991 hadde Finnmarken en artikkel med tittelen «Tøff scootersafari for fransk ungdom». I artikkelen omtales en scootersafari som 46 franske ungdommer har gjennomført fra Rovaniemi til Tana. De franske ungdommene uttaler seg meget positivt om turen, som avisen selv omtaler som «litt av en manndomsprøve». Det opplyses at en av deltakerne ramlet av scooteren og ble påkjørt av en annen scooter og brakk ryggen.

Klageren opplyser at forbundet tidligere har anmodet avisene i Finnmark «om en varsom og kritisk holdning i omtale av scooterkjøring». «Bruk av snøscooter bør fortrinnsvis ha en nyttefunksjon, men har i Finnmark blitt frigjort som kjøretøy for rekreasjon og lek. Dette er en trend vi vil advare media mot å støtte opp om», heter det i klagen. Naturvernforbundet hevder videre at det forhold at en av deltakerne brakk ryggen, gir grunn til å advare mot bruk av snescooter i reiselivsnæringen og til privat lystkjøring. «Journalisten har med sin positive holdning til scooterbruk brutt både etiske og faglige standarder i saklig journalistikk ved å minimalisere det tragiske utfallet av turen», heter det i klagen.

Sekretariatet innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi det, etter sekretariatets vurdering, ikke foreligger brudd på god presseskikk. I innstillingen skriver sekretariatet: «På bakgrunn av den påklagede artikkelen og klagebrevet, kan ikke sekretariatet se at det foreligger noen brudd på de presseetiske normer. Artikkelen inneholder ingen faktiske feil eller noen krenkende omtale av enkeltpersoner. Valg av tema og journalistiske vinklinger vil det alltid være ulike oppfatninger om. Ut fra klagerens synsvinkel er det forståelig at man mener avisen burde vinklet saken på de miljømessige uheldige sider ved snescooterkjøringen. Men måten avisen har vinklet artikkelen på, representerer ikke noe brudd med de presseetiske normer, og kan heller ikke overprøves av Pressens Faglige Utvalg.»

Pressens Faglige Utvalg har sluttet seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.