Ny dag på Dagsrudheimen, mot Varden

PFU-sak 91-030


SAMMENDRAG:
8. februar 1991 hadde Varden et oppslag hvor avisen omtaler planene om å omskape Dagsrudheimen til et internasjonalt senter for helseturisme. Avisen har intervjuet prosjektlederen. Tittelen på første side er «Helseturisme gir 50 nye arbeidsplasser?» mens tittelen på side 4 er «- Vil lage internasjonalt senter for helseturisme». I henvisningen på første side og i innsideartikkelen heter det at «det foreligger planer» og prosjektlederen sier at «det jobbes seriøst med dette prosjektet».

Klageren hevder at avisens omtale skaper inntrykk av at prosjektet har kommet lengere enn det i virkeligheten har. Derfor skrev klageren et innlegg til Varden for å korrigere det klageren mente var galt. Dette innlegget kom ikke på trykk. To dager senere sendte klageren et nytt innlegg til avisen. I dette innlegget påtok klageren seg skylden for de feil klageren mener den påklagede artikkelen inneholder. Heller ikke dette innlegget har kommet på trykk, fordi Varden ikke har ønsket å gi spalteplass til en korreksjon.

Sekretariatet har innstilt på at klagen avvises etter forenklet saksbehandling fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet skriver påpeker i sin innstilling at klageren har fått redegjøre for de planer som foreligger for å omskape Dagsrudheimen til et internasjonalt senter for helseturisme. Planene foreligger skriftlig og er vedlagt saksdokumentene. Avisen har både i tittelen og i teksten påpekt at prosjektet fortsatt er på planstadiet. Sekretariatet kan ikke se at avisen har «fremskrevet» planene på en slik måte at det foreligger faktiske feil i artikkelen. Ut fra en presseetisk vurdering kan det derfor ikke sies at klageren hadde rett til å få inn et tilsvar i avisen.

Klageren har i et nytt brev til utvalget påpeket at han ikke aktivt har søkt avisen for å få omtale av saken. Klageren hevder videre at uttrykket «planer som foreligger… skriftlig», ikke er korrekt ettersom det bare foreligger en skisse.

Avisen fikk av klageren tilsendt kopi av klagen, og oversendt utvalget sin oppfatning av saken. Dette brevet er vedlagt saksdokumentene. Her opplyses det at prosjektlederen hadde et innlegg i Varden 4. april hvor han utdypet hvor saken står.

Pressens Faglige Utvalg har sluttet seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.