Arne Treholt v/advokatfullmektig Eirik Djønne mot Se og Hør

PFU-sak 91-019


SAMMENDRAG:
Se og Hør hadde i nr. 46/90 følgende oppslag: » Full alarm på Ila landsfengsel etter melding fra ambassaden i Stockholm: /»ARNE TREHOLT VIL RØMME!» Det heter i ingressen: «Full alarm på Ila landsfengsel: Arne Treholt skal rømme! Tipset kom fra den norske ambassaden i Stockholm. Både politiet og fengsels-vaktene var i full beredskap. Bare fem dager senere feiret Treholt konas 22-årsdag på frifot. Nå søker han om benådning.»

Klagerens advokat hevder at oppslaget er egnet til å skade Arne Treholts sak vedrørende søknad om benådning ved at artikkelen kombinerer formuleringer som «Full alarm på Ila landsfengsel etter melding fra ambassaden i Stockholm», «søker benådning» og «Arne Treholt vil rømme». . Opplysningene om hvem som har besøkt Arne Treholt i fengselet, må nødvendigvis bygge på diskresjonsbrudd. Når det attpåtil er oppgitt at nyutnevnte miljøvernminister fra Arbeiderpartiet Torbjørn Berntsen og partisekretæren i AP, Thorbjørn Jagland, skal være blant de flittige gjestene på besøksrommet, så er dette i tillegg uriktig opplysninger, hevder klageren, som mener artikkelen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4. Advokaten opplyser at direktøren ved Ila landsfengsel har bekreftet at hovedinnholdet i oppslaget er riktig, men at nyanser som f.eks «Full alarm på Ila landsfengsel» er betraktelig overdrevet.

Sjefredaktør Knut Haavik hevder at Se og Hør har drevet vanlig nyhetsreportasje, og han ser ikke at klageren på noe punkt har påvist en overtredelse av pressens etiske regler. «Tvert om opplyser direktør Ole Wister ved Ila landsfengsel at hovedinnholdet i vår reportasje er korrekt», skriver Haavik. Når det gjelder punktet «Topper på besøk», fastholder Se og Hør at Arne Treholt har hatt en rekke slike på besøk.

Pressens Faglige Utvalg uttaler at Se og Hør hadde rett til å omtale meldingen om et mulig fluktforsøk, all den tid det ble satt iverk sikkerhetstiltak ved Ila. Det var en faktisk situasjon som er bekreftet av fengslets direktør. Imidlertid er utvalget av den oppfatning at artikkelen på enkelte punkter burde hatt et høyere presisjonsnivå. Om omtalen har skadet Arne Treholts benådningssøknad, ligger det utenfor utvalgets mulighet å vurdere. Utvalget kan heller ikke se at bladets opplysninger om at fremtredende AP-politikere har besøkt klageren, er av en slik karakter at de bryter med de presseetiske normer. Se og Hør har ikke brutt god presseskikk.

DET PÅKLAGEDE FORHOLD
Se og Hør hadde i nr. 46/90 følgende oppslag:

» Full alarm på Ila landsfengsel etter melding fra ambassaden i Stockholm: /»ARNE TREHOLT VIL RØMME!»

Det heter i ingressen:

» Full alarm på Ila landsfengsel: Arne Treholt skal rømme! Tipset kom fra den norske ambassaden i Stockholm. Både politiet og fengsels-vaktene var i full beredskap: Bare fem dager senere feiret Treholt konas 22-årsdag på frifot. Nå søker han om benådning. «

Teksten har denne ordlyden:

«Arne Treholt har planer om å rømme fra fengselet! Han vil få hjelp utenfra. Rømningsforsøket vil skje i løpt av kort tid!

Slik lød tipset direktøren for Ila fengsels- og sikringsanstalt fikk fra politiet for noen dager siden. Det ble straks slått full alarm i fengselet. Også direktør Ole Wister satte umiddelbart i verk skjerpet beredskap. Også politiet slo alarm og sendte patruljer som holdt et øye med fengselet fra utsiden. De skulle sørge for å stoppe eventuelle medhjelpere.

– Jo da det er riktig at jeg mottok en melding om at Arne Treholt hadde planer om å rømme. Jeg fikk tipset fra politiet om kvelden og måtte selvfølgelig ta det alvorlig!

Fødselsdag på frifot

Dette bekrefter direktør Ole Wister ved Ila overfor Se og Hør.

– Jeg innkalte straks ekstramannskaper for å styrke vaktholdet! sier Wister, som også bekrefter at en av årsakene til at han tok tipset så alvorlig, var at politiet opplyste at det var den norske ambassaden i Stockholm som var kilden.

– Vi får fra tid til annen slike tips angående Arne Treholt, uten at vi hittil har hatt grunn til å ta dem særlig alvorlig. Men denne gangen virket tipset i første omgang veldig troverdig.

Den skjerpede beredskapen omkring Arne Treholt varte i vel ett døgn. Og etter det Se og Hør erfarer ble det også vurdert å inndra den spiondømte fangens adgang til permisjoner.

– Men etter at vi hadde sjekket tipset nøye, fant vi at det ikke var noen grunn til å fortsette beredskapen, sier direktør Wister.

Etter det Se og Hør kjenner til kunne Arne Treholt dermed spasere ut i friheten bare fem dager senere. Helt uten forstyrrende vakter til å passe på seg fikk han permisjon for å feire fødselsdagen til sin 22-årige kone i deres leilighet i Oslo.

Alvorlig syk

Arne Treholt håper nå på å bli benådet etter syv års fengsel. Bakgrunnen for at han har bestemt seg for å sende benådningssøknaden, er av humanitær art. Han påstår nemlig at han har pådratt seg migrene og problemer med synet på det ene øyet som følge av de harde soningsforholdene. Han skylder også på sykdom i familien. Det har lenge vært en kjent sak at både hans kone og hans far er alvorlige syke. Men når Arne Treholt klager på de harde soningsforholdene, bare ryster departements- og fengselsfolk på hodet.

Etter at den spiondømte fangen fikk adgang til vanlige permisjoner, har han sonet under helt vanlige forhold – for å si det mildt.

Topper på besøk

Og etter det Se og Hør kjenner til får han stor anledning til å trene, ta imot besøk i fengselet og drive utstrakt korrespondansevirksomhet. Treholts postmengde vekker oppsikt og han har god kontakt med sine venner i det politiske miljø. Både den nyutnevnte miljøvernminister fra Arbeiderpartiet, Torbjørn Berntsen, og partisekretæren i AP, Thorbjørn Jagland, er blant de flittige gjestene på besøksrommet i fengselet hos sin gamle venn.

Det er heller ingen hemmelighet at den spiondømte fangen har mange venner høyt oppe i den nye regjeringen som nå skal avgjøre benådnings-søknaden.

Velinformerte kilder hevder imidlertid at uansett om Treholt blir benådet eller ikke, så vil han i løpet av neste år få anledning til å bli overført til et såkalt frigangshjem. Da er han nærmest fri mann igjen!

Artikkelen er utstyrt med bilder av Arne Treholt og av hans far. Bildetekstene har denne ordlydene:

«Arne Treholt vil søke benådning for blant annet å ta seg av sin aldrende og syke far, Torstein!»

«Nå søker Arne Treholt om benådning. Han skylder på sykdom, og klager på harde soningsforhold. Selv om han stadig vandrer ut av Ila landsfengsel på permisjon – helt på egen hånd.»

«Først slo fengselsledelsen full alarm! «Treholt vil rømme», lød meldingen fra politiet. Fem dager senere fikk han permisjon for å feire 22-årsdagen til sin kone!»

«Det er en god stund siden fengselsstyret åpner portene for Arne Treholts frie permisjoner. Men for noen dager siden kom det tips om at den spiondømte fangen ville rømme!»

KLAGEN
Klagerens advokat gjorde i brev til Se og Hør, datert 27.11.90, bladet kjent med at klageren hadde innvendinger til oppslaget fordi oppslaget er egnet til å skade Arne Treholts sak vedrørende søknad om benådning.

Etter at Se og Hør ikke besvarte dette brevet, sendte klagerens advokat et nytt brev, datert 17.01.91. Her ble det krevet beklagelse av omtalen, samt opplysningene om hvem som har besøkt Arne Treholt i fengselet, «dels på grunn av at en slik omtale nødvendigvis må bygge på diskresjonsbrudd og for det andre fordi det er angitt opplysninger som er uriktige».

Det ble også krevet dekning av kostnader som er påløpt i forbindelse med vurdering av oppslaget. Se og Hør heller ikke har besvart dette brevet, og oppslaget er etter en tid oversendt Pressens Faglige Utvalg. Det er årsaken til at klagen har kommet inn etter klagefristens utløp.

Klagerens advokat anmoder utvalget om å vurdere saken i forhold til de presseetiske regler.

I brevet til Se og Hør, datert 17.01.91, skriver advokat Eirik Djønne blant annet at han har vært i kontakt med direktør Ole Wister ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt som sier at hovedinnholdet i oppslaget er riktig, men at nyanser som f.eks. «Full alarm på Ila landsfengsel», er betraktelig overdrevet.

Det påpekes at artikkelen kombinerer formuleringer som «Full alarm på Ila landsfengsel etter melding fra ambassaden i Stockholm», «søker benådning» og «Arne Treholt vil rømme».

Advokaten skriver:

«Inntrykk gjennom overskriftene vil feste seg hos leserne, selv om oppslaget blir moderert i teksten. Videre inneholder teksten opplysninger om postmengde og hvem som skal ha besøkt Treholt i fengselet, noe som er åpenbare diskresjonsbrudd. Når det attpåtil er oppgitt at nyutnevnte miljøvernminister fra Arbeiderpartiet Torbjørn Berntsen og partisekretæren i AP, Thorbjørn Jagland, skal være blant de flittige gjestene på besøksrommet i fengselet hos sin gamle venn, så er dette i tillegg uriktgie opplysninger. Videre hevder de at det ikke er noen hemmelighet at den spiondømte fangen har mange venner høyt oppe i den nye regjeringen som nå skal avgjøre benådnings-søknaden. Dette er også formuleringer som er egnet til å så tvil om korrekt behandling av benådningssøknaden.»

BLADETS TILSVAR
Sjefredaktør Knut Haavik ber om at PFU avviser denne klagen uten behandling fordi Se og Hør har full dekning for sin reportsje.

«Vi har i denne saken drevet vanlig nyhetsreportasje, og jeg ser ikke at klageren på noe punkt har påvist en overtredelse av pressens etiske regler. Tvert om opplyser direktør Ole Wister ved Ila landsfengsel at hovedinnholdet i vår reportasje er korrekt», skriver Haavik.

KLAGERENS TILSVAR
Advokatfullmektig Eirik Djønne finner det litt overraskende at Se og Hør ikke kommenterer anførslene i hans brev av 27. januar 1991.

Han skriver videre:

«Men som det er påpekt opplyste direktør Ole Wister ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt at hovedinnholdet er riktig, men at nyanser som f.eks. «Full alarm på Ila landsfengsel» er betraktelig overdrevet. Når det gjelder forholdet til de presseetiske regler, vises det til omtalen under overskriften «Topper på besøk» som må anses å være i strid med såvel punkt 4.1., punkt 4.2. og punkt 4.3. Når det gjelder overskriftene så heter det i punkt 4.4. at det skal legges vekt på saklighet og omtanke i all reportaje og at det skal sørges for at titlene ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Også dette må anses å være overtrådt i det angjeldende oppslaget.»

AVISENS SISTE TILSVAR
Sjefredaktør Knut Haavik viser til at direktøren på Ila bekrefter at hovedinnholdet i artikkelen er riktig. Når det gjelder punktet «Topper på besøk», fastholder Se og Hør at Arne Treholt har hatt en rekke slike på besøk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen reiser spørsmål om Se og Hør har skadet Arne Treholts søknad om benådning ved å omtale et mulig fluktforsøk.

Etter utvalgets oppfatning hadde Se og Hør rett til å omtale meldingen om et mulig fluktforsøk, all den tid det ble satt iverk sikkerhetstiltak ved Ila. Det var en faktisk situasjon som er bekreftet av fengslets direktør. Imidlertid er utvalget av den oppfatning at artikkelen på enkelte punkter burde hatt et høyere presisjonsnivå.

Om omtalen har skadet Arne Treholts benådningssøknad, ligger det utenfor utvalgets mulighet å vurdere.

Utvalget kan heller ikke se at bladets opplysninger om at fremtredende AP-politikere har besøkt klageren, er av en slik karakter at de bryter med de presseetiske normer.

Se og Hør har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 15. mai 1991
Johan O. Jensen,
Thor Bjarne Bore, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug