Knut Jacobsen mot Haugesunds Avis

PFU-sak 91-016


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder det forhold at klageren og hans kone ikke har fått inn et leserbrev i Haugesunds Avis og at han ikke har fått leserbrevet i retur. Klageren har henvendt seg til avisen ved to anledninger – sist gang skriftlig til redaktøren, men uten at han har fått noen reaksjoner fra avisen.

Sekretariatet innstiller på Pressens Faglige Utvalg uttaler at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet skriver at det er den ansvarlige redaktør. eller den han/hun har delegert myndighet til, som tar avgjørelser om hva som skal trykkes. En avis har ingen trykkeplikt i den forstand at hvem som helst kan forlange å få sine meninger på trykk. Det er slik en fri presse må fungere. Ifølge presseetikken, utløses det derimot en tilsvarsrett når navngitte personer, institusjoner, bedrifter osv blir angrepet i avisen. Så langt sekretariatet kan se foreligger det ingen slik situasjon i det aktuelle tilfellet. Det forhold at redaktøren ikke har returnert klagerens innlegg, er en sak mellom klageren og redaksjonen. Det eksisterer ingen faste presseetiske regler på dette området, men det er naturligvis god forretningsskikk å besvare henvendelser.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.