Arne Borgir mot Aftenposten

PFU-sak 91-015


SAMMENDRAG:
Aftenposten har siden 19. november 1990 hatt en debatt gående omkring nazistenes masseutryddelser under krigen. Klageren har vært en av deltakerne i debatten. 1. februar skrev debattredaktøren et innlegg hvor han avrundet debatten. I dette innlegget refereres fra et brev fra en person som hevder «at henrettelsesgasskamre var en integrerende del av de tyske tilintetgjørelsesleirene» (brevet har ikke stått på trykk i Aftenposten). Klageren som har det motsatte syn, skrev et tilsvar som Aftenposten avviste med den begrunnelse at debatten var avblåst.

Klageren hevder at han har rett til å besvare debattredaktørens innlegg fordi det som er referert fra det omtalte brevet, bygger på en usannhet og fordi synspunktene sto i motsetning til de sysnpunkter klageren tidligere har hevdet. Dermed blir synspunktene Aftenposten referer, stående uimotsagt. På disse premissene mener klageren han har krav på å få komme til orde.

Sekretariatet innstiller på at saken avvises fordi klageren ikke har blitt angrepet personlig. Dermed utløses ikke tilsvarsretten.

Klageren har i en kommentar til sekretariatets innstilling påpekt at han ikke kan akseptere at usannhetene Aftenposten fremsetter, skal bli stående uimotsagt.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.