Jens Terje Johnsen pva NN mot Sunnmørsposten

PFU-sak 385/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjaldt i utgangspunktet Sunnmørspostens omtale av en rettsprosess mot en person som var siktet for oppbevaring av barnepornografi. Alle artiklene som var innklaget, bortsett fra en, faller utenfor klagefristen på seks måneder. Den behandlingsbare artikkelen omtaler Lagmannsrettens dom mot mannen.

Klageren klager med samtykke fra den dømte mannen. I klagens del som gjelder artikkelen om dommen i Frostating lagmannsrett, anføres det at denne artikkelen ble publisert halvannet år etter at dom falt, og den kom etter påtrykk fra klageren. I klagen anføres det også at avisen på en tydelig måte skulle beklaget den belastning avisens dekning hadde påført mannen og hans familie.

Sunnmørsposten opplyser at det ble begått en uforståelig feil da Lagmannsrettens dom ikke ble fulgt opp etter at dom var falt. Avisen kan ellers ikke se at det var noen grunn til å beklage tidligere omtaler og mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at grunnlaget for en eventuell beklagelse er foreldet, og utvalget kan derfor ikke kan ta stilling til klagens krav om dette.

Men utvalget må videre konstatere at Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, annet ledd, er tydelig. Her slås det fast at det at det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere. I det påklagede tilfelle var det en betydelig forskjell i dommene fra henholdsvis Tingretten og Lagmannsretten, til domfeltes fordel. Når Sunnmørsposten, etter halvannet år, ikke hadde omtalt den siste dommen da den var rettskraftig, har ikke avisen oppfylt dette kravet.

Utvalget vil, på generelt grunnlag og med henvisning til ovennevnte, oppfordre redaksjonene til å etablere systemer og rutiner som sørger for at dette punktet i Vær Varsom-plakaten blir oppfylt.
Sunnmørsposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Amal Aden, Øystein Stray Spetalen