NN mot TVNorge

PFU-sak 365/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag publisert i TVNorges dokumentarserie «Nattpatruljen», vist på kanalen Max. Innslaget handler om en beruset mann som har forsøkt å besøke sin tidligere kjæreste. Mannens ansikt er sladdet og stemmen forvrengt. Politiet oppsøker eks-kjærestens borettslag og snakker med henne. Fotografen er ikke med inn og det opplyses at dette er fordi det er privat område, men et lydopptak av samtalen mellom henne og politiet publiseres. Her uttaler hun gråtende at han er snill, og at hun elsker ham. Stemmen er forvrengt.

Klager er den omtalte mannen med samtykke fra den omtalte eks-kjæresten. Slik klager ser det, har ikke kanalen anonymisert dem godt nok og det påstås at de ble gjenkjent av folk i borettslaget, noe som har gitt dem problemer. Ingen av dem var klar over at det var gjort opptak av denne hendelsen, og de ble heller ikke orientert om dette før publisering. Det reageres også på at det er gjort skjult opptak fra en privat og følsom samtale mellom politiet og kvinnen.

TVNorge avviser klagen. Det opplyses at det er inngått en avtale med politiet om at alle innslag skal gjennomgås og vurderes av politiet før publisering. Det er også politiet som sitter på informasjonen om personene som blir filmet, informasjon som er taushetsbelagt, og det er derfor ikke mulig for TVNorge å kontakte involverte. For å ivareta personvernhensyn, skriver kanalen, at alle involverte i serien skal fremstå anonyme for alle andre enn seg selv og dem som var til stede, og som uansett kjenner til de aktuelle hendelsene. TVNorge mener at så lenge de er fullstendig anonymisert, kan det heller ikke være tale om noe brudd på de andre etiske bestemmelsene klager henviser til.

Pressens Faglige Utvalg mener kanalens forsøk på å dokumentere hvordan politiet arbeider er en del av medienes informasjonsoppgave. Denne oppgaven må imidlertid vektes opp mot andre hensyn, eksempelvis hensynet til involvertes privatliv. Slik utvalget ser det, har kanalen forsøkt å løse dette ved anonymisering.

Graden av anonymisering blir det derfor viktig for utvalget å ta stilling til. Etter utvalgets mening er klager i utgangspunktet anonymisert, men utvalget er av den oppfatning at klagers kjæreste ikke er det, og dermed heller ikke klager. Sett i lys av at et lite lokalmiljø, burde kanalen gjort mer for å forhindre at kvinnen ble gjenkjent i sitt nærområde (jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7).

Videre vil utvalget minne om at redaktøransvaret gjelder uavhengig av hva politiet måtte ha godkjent. Det er heller ikke slik at så lenge man har anonymisert involverte, så er det fritt frem i publiseringen. Utvalget mener det var presseetisk uakseptabelt å publisere lyd fra et opptak av en samtale kvinnen, her som uskyldig tredjepart, hadde med politiet i sitt private hjem. Etter utvalgets mening er det ingen grunn til å tro at hun var kjent med at det ble gjort opptak, og det fremsto dermed som skjult for henne. Utvalget viser til punkt 3.10 (skjult mikrofon), punkt 4.3 (respekten for privatliv).

TVNorge har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Hege Holm, Marit Rein,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TVNorge/Max brøt god presseskikk i et program i dokumentarserien «Nattpatruljen». Ifølge TVNorge var de involverte, en mann og en kvinne, anonymisert, men PFU mener at kvinnen ikke er godt nok anonymisert og derfor heller ikke mannen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 som gjelder identifisering. Videre mener utvalget at TVNorge ikke skulle publisert et lydopptak av en samtale politiet hadde med kvinnen i hennes private hjem. Etter utvalgets mening er det ingen grunn til å tro at hun var kjent med at det ble gjort opptak, og det fremsto dermed som skjult for henne. Utvalget viser til punkt 3.10 som gjelder skjult mikrofon og punkt 4.3 som gjelder respekten for privatliv.»